Slovenská ľudová strana nezriekla sa Pittsburghskej dohody ani odhlasovaním ústavy. (Tak je!) Dôkazom toho je „Osvedčenie“, ktoré v mene a z poverenia jej zástupcov v revolučnom Národnom shromaždení prečítal v ústavnom výbore posl. dr Dolanský.

Toto osvedčenie znie takto (číta): „Dolupodpísaní poslanci slovenskej ľudovej strany sa osvedčujú, že sa oni síce vyjadrili, aby návrhy ústavných zákonov z vyšších záujmov jednohlasne boly prijaté, proti kompromisnému návrhu pána ministra vnútra sa nebudú stavať, s týmto však nijako nezadávajú svoju žiadosť ohľadom samosprávy Slovenska s legislatívnym snemom, želajú si, aby toto pre budúcnosť zabezpečené bolo.“ Podpísaní: dr Jozef Buday, dr Karol Kmeťko, dr Ján Kovalik, Jozef Sivák a Florian Tománek. Podpis Andreja Hlinku chybuje, slávna snemovňa, na tomto osvedčení, lebo ten práve v tom čase sedel vo väzení na Mírove.

Podobne nezriekli sa Pittsburghskej dohody a autonomie Slovenska pri odhlasovaní ústavy ani členovia Slovenského klubu v revolučnom Národnom shromaždení, v mene ktorých posl. dr Markovič (Čujme!) dňa 27. februára 1920 v rozprave o ústavných predlohách učinil vyhlásenie, vo ktorom medzi iným povedal i toto - citujem doslovne - (číta): „....usudzovanie viedlo zástupcov Slovenska i dnes k tomu, že dnes, nateraz prijímajú ústavu, prijímajú zákon, týkajúci sa samosprávy krajov, tak, ako je predložený, poneváč súdia, že o zemskej autonomii slovenskej nemôžu usudzovať pod tlakom najbližšej minulosti a že objektívne budú môcť usudzovať zástupcovia slovenského ľudu až vtedy, keď tento tlak prestane, keď budú môcť sa podívať na veci pokojnejšie a objektívnejšie a keď budú mať skúsenosť, na koľko vyhovuje Slovensku spôsob úpravy správnej, ako ho dávajú nám predložené zákony.“ (Posl. dr Markovič: To ste spravili v roku 1928, keď ste odhlasovali dnešnú organizáciu politickej správy!) Za takú autonomiu mi veľmi pekne ďakujeme. To nie je autonomia. Podstatným znakom autonomie je legislatívny snem (Potlesk poslancov SĽS), krajinské zriadenie nie je autonomia. (Posl. dr Markovič: Na čom ste sa dohodli ako vládna strana, to ste doniesli!)