Klikni pre podrobnosti...

Samostatné Slovensko trvá ešte len krátky čas. Preto sa u nás všetko začína ešte len budovať. Ale náš národ a naše tradície sú prastaré; preto už od prvej hodiny poznáme cestu po ktorej máme kráčať. Boj za národnosť, v ktorom sme po odtrhnutí našej krajiny od Maďarska museli s Čechmi ďalej pokračovať, razil základné idey a politické formy nášho národného života, teda oveľa skôr, než sa v Žiline urobil prvý veľký krok k našej neodvislosti. Nepotrebovali sme teda zavádzať cudzie formy a myšlienky. Tieto vyrástli z nás samotných a vyvíjali sa svojrázne. Nové Slovensko je národným a kresťanským štátom pod autoritatívnym vedením, ktoré si svoju neodvislosť chce zachovať a so všetkými susedmi chce nažívať v pokoji. „Za Boha a národ“, tak znelo naše heslo v časoch boja, a toto heslo zostáva aj pre náš nový štát.

Slovensko je malou krajinou, ale my sme hrdí na jeho tradície a milujeme našu samostatnosť, za ktorú sme tak dlho bojovali a za ktorú nejeden z nás priniesol tak ťažké obete. Nebezpečenstvá, ktoré hrozili našim novým hraniciam, sú prakticky už zdolané, a úfame, že v budúcnosti budeme nažívať pokojne so všetkými našimi susedmi, aj s Maďarmi. Zvláštnym poďakovaním sme zaviazaní Veľkonemeckej ríši za jej veľkorysé vyhlásenie garancie, ktoré znamená istú obranu integrity našich hraníc. Naša zahraničná služba sa už buduje. Po zriadení vlastných diplomatických zastupiteľstiev v Berlíne, v Ríme a vo Varšave, bude v krátkom čase nasledovať vyslanie našich zástupcov do Budapešti, Vatikánu a do iných štátov, podľa toho, kto nás uzná a v rámci diplomatickej potreby. Náš štát sleduje svoju vlastnú vnútornú a zahraničnú politiku, ktorá slúži výlučne len slovenským záujmom. Sme si však vedomí toho, že naša krajina môže rozkvitať len v najužšej spolupráci so susednými štátmi, menovite s Veľkonemeckou ríšou, s ktorou si želáme úzko spolupracovať na politickom i hospodárskom poli.

Vo vnútri nášho štátu čaká nás ešte veľa práce, aby sme zahladili stopy smutnej minulosti. Marxizmus a liberalizmus, ktoré sú škodlivou rakovinou na tele ešte mnohých štátov, mali svoje účinky za českej éry aj v našej krajine. Proti agentom Tretej internacionály sme však bezohľadne zakročili, takže komunistické nebezpečenstvo u nás je zažehnané nielen politicky, ale aj duchovne. Neúprosný boj vedieme aj proti starým formám hospodárskeho liberalizmu. Chceme vzbudiť sociálnu zodpovednosť a vrátiť práci v národnom živote tú úlohu, ktorá jej patrí. Jedným z prostriedkov k tomu bude stavovské zoskupenie všetkých hospodáriacich skupín národa. Ďalší predpoklad tvorí zaistenie všetkých hlavných odborov verejného života pre príslušníkov nášho národa a pre tie národné skupiny, ktoré v našom štáte majú skutočné domovské právo. Tento sociálny a hospodársky nový poriadok možno uskutočniť len vtedy, keď židovstvo z nášho národného života bude definitívne vylúčené, keďže toto aj na Slovensku bolo vždy rozkladným živlom a najdôležitejším nositeľom marxistických a liberalistických ideí. Celá verejná správa je od židov už skoro vyčistená, ich podiel medzi právnikmi a lekármi je redukovaný na minimum a ich činnosť obmedzená len na židovskú klientelu. Podobne a postupne pokračujeme aj v obchodnom a priemyselnom živote. V tomto boji o odžidovčenie nášho štátu nepomýli nás ani vnútorný ani vonkajší odpor.

Spomenuté zásady budú vklinené aj do ústavy, ktorá sa už pripravuje. Na miesto bývalej politickej roztrieštenosti nastúpila strana národnej jednoty, ktorá svoj boj o slobodu národa v duchu svojho zvečnelého vodcu Andreja Hlinku víťazne dobojovala. Táto strana aj v budúcnosti zostane jediným nositeľom politickej vôle národa. Ona má byť spojujúcim článkom všetkých tých síl, ktoré sa zúčastňujú na politickej a hospodárskej výstavbe štátu. Po boku strany stojí vyskúšaná Hlinková garda, cez ktorú prejde celá naša mládež. Hlinková garda má súčasne tú úlohu, aby predvojensky vychovávala mužskú mládež a u aktívnych vojakov aby pestovala vojenské kamarátstvo. Na čele celej tejto ústavoprávnej výstavby bude stáť štátny prezident a ministerský predseda, ktoré hodnosti pravdepodobne budú spojené v jednej osobe.

Slovenský štát poskytne všetkým svojim občanom jednaké práva a výhody. Všetkým cudzím národným skupinám zaistíme úplnú národnú slobodu. To platí predovšetkým pre nemeckú národnú skupinu, ktorá so svojimi 120 až 150 000 príslušníkmi hrá dôležitú rolu v živote nášho štátu. Na novom Slovensku žije okrem toho ešte 30 000 príslušníkov ukrajinského národa a asi 40 tisíc Maďarov. Úfame, že Maďari poskytnú naším krajanom tie isté práva a slobodu, ako my dávame maďarskej národnej skupine. Uznanie práv národných skupín bolo východiskom pre usporiadanie pomerov v bývalom Československu a toto uznanie musí byť aj základnicou nového právneho poriadku v dunajskej kotline.

Slovensko je väčšinou poľnohospodárskou krajinou, priemysel tu hrá predbežne len podradnú rolu. Budeme sa usilovať, aby sme poľnohospodársku produkciu ešte väčšmi rozšírili a jej metódu zdokonalili. Pritom budeme dbať na to, aby sme kryli potreby vlastného štátu a tiež predovšetkým vyvážali do nášho veľkého nemeckého susedného štátu. Ale ani priemyselné možnosti na Slovensku nesmieme podceňovať. Náš štát skrýva v sebe veľké prírodné bohatstvá, na využití ktorých sme živo zainteresovaní. Práve tak nám leží na srdci aj podpora cudzineckého ruchu. Slovensko je na prírodné krásy veľmi bohatou krajinou, slovenské liečivé kúpele sú svetoznáme, a keď sa podarí ich veľkorysé vybudovanie a zdokonalenie, môžu sa stať príťažlivým bodom pre každého Európana, ktorý potrebuje zotavenia, alebo sa chce uzdraviť.

Slovensko nie je veľkou a bohatou krajinou, ale túto krajinu obýva spokojné, usilovné a charakterné obyvateľstvo, ktoré si je plne vedomé zodpovednosti, akú jedna výstavba neodvislého a samostatného štátu od každého žiada. Do našej národnej budúcnosti hľadíme preto optimisticky a s dôverou v Boha.


Slovák, r. 21, 1939, č. 98, s. 1, Slovensko príťažlivým bodom každého Európana; tiež Gardista, r. 1, 1939, č. 13, s. 6, Do našej národnej budúcnosti hľadíme optimisticky a s dôverou v Boha.