Klikni pre podrobnosti...

F 12/425-419

Aufzeichnung des Legationsrats Hewel (Persönlicher Stab des RAM).

Unterredung zwischen dem Führer und dem slowakischen
Ministerpräsidenten Tiso
im Arbeitszimmer des Führers in der neuen Reichskanzlei,
13. März 1939, von 18.40 Uhr bis 19.15 Uhr

Weitere Anwesende waren:
der Reichsminister des Auswärtigen,
Staatsminister Meißner,
General Keitel,
General Brauchitsch,
Staatssekretär Dietrich,
Staatssekretär Keppler,
Minister Ďurčanský.

Der Führer begrüßte den Ministerpräsidenten Tiso und beschreibt ihm in einer längeren Ausführung die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Seit dem Herbst vorigen Jahres habe Deutschland zwei Enttäuschungen erlebt. Die eine durch die Tschechoslowakei, die teils durch schlechten Willen, teils, wie z. B. bei Chvalkovsky, durch Schwäche, nicht verhindern könne, dass die politischen Verhältnisse in Bahnen gerieten, die für Deutschland unerträglich seien. Die Tschechoslowakei habe nur Deutschland zu verdanken, dass sie nicht weiter zerstümmelt worden wäre. Mit größter Zurückhaltung habe Deutschland Verzicht geleistet auf die an seiner Grenze liegenden Sprachinseln, nur, um der Tschechoslowakei einen normalen Lebensraum zu sichern. Der Dank dafür bleibe aus. Keinem Tschechen in Deutschland sei sein Arbeitsplatz verloren gegangen. Im Gegenteil, zahlreiche Tschechen seien bei uns aufgenommen worden. Diesen sei kein Haar gekrümmt, noch seien sie beleidigt oder angegriffen worden. Ganz anders sähe es auf der tschechischen Seite aus. Die schärfsten Entlassungsmaßnahmen seien bei den Deutschen durchgeführt. Tausende seien brotlos geworden. Überall würden die Deutschen in irgendeiner Weise herausgefordert oder diskriminiert. Die Deutschen stünden unter fortgesetzter Überwachung, sodass ihre Lage schlechter sei als vor der Septemberkrise. Diese Entwicklung entspräche nicht den

 

Klikni pre podrobnosti...

F12/425-419

Záznam legačného radcu Hewela (osobný štáb ríšskeho ministra zahraničných vecí)

Rozhovor medzi Führerom a slovenským ministerským predsedom Tisom v pracovni Führera v novom ríšskom kancelárstve, 13. marca 1939, od 18.40 hod. do 19.15 hod.

Ďalšími prítomnými boli: ríšsky minister zahraničných vecí, štátny minister Meissner, generál Keitel, generál Brauchitsch, štátny tajomník Dietrich, štátny tajomník Keppler minister Durčanský.

Führer privítal ministerského predsedu Tisa a počas dlhšieho výkladu mu opísal vývoj v Československu. Od jesene minulého roka zažilo Nemecko dve sklamania. Prvé vďaka Československu, ktoré čiastočne kvôli nedostatku dobrej vôle, čiastočne ako napr. v prípade Chvalkovského, zo slabosti, nedokázalo zabrániť tomu, aby politické pomery nenabrali taký smer, ktorý je pre Nemecko neúnosný. Československo môže ďakovať iba Nemecku za to, že nebolo viac okyptené. Nemecko bolo veľmi zdržanlivé, keď sa zrieklo jazykovej oblasti ležiacej na jeho hraniciach, len aby Československu zabezpečilo normálny životný priestor. Nemecko sa za to nedočkalo vďaky. V Nemecku neprišiel o pracovné miesto ani jeden Čech. Naopak, u nás bolo prijatých veľa Čechov. Neskrivil sa im ani vlas na hlave, nikto ich neurazil, ani ich nenapadol. Celkom ináč to vyzerá na českej strane. Proti Nemcom sa podnikli najprísnejšie opatrenia týkajúce sa prepúšťania. Tisíce z nich sa ocitli bez práce. Nemcov všade nejakým spôsobom provokovali alebo diskriminovali. Nemci sú pod stálym dozorom, takže ich situácia je horšia ako pred septembrovou krízou. Tento vývoj nie je v súlade s dohodami. V tlači sa Nemecko až do predvčerajška snažilo vystupovať absolútne lojálne. Tlač bola zdržanlivá a niektoré udalosti, ktoré sa tam stali, nezverejňovala, len aby sa udržala pokojná atmosféra. Česká tlač však v tom čase opakovane písala o Nemecku nepriaznivo, niektoré médiá neupustili od svojho systematického štvania. Pokračovali letáky a šepkaná propaganda. Česká tlač opisuje momentálny stav ako prechodnú záležitosť, v národe opakovane vzbudzuje nádeje na zmenu v neprospech Nemecka. Führer to Chvalkovskému už povedal a vyčítal mu, že sa tým opakovane leje olej do ohňa. Stredná Európa je určitý uzavretý hospodársky priestor, ktorý môže žiť len vtedy, keď je úplne slobodný. Potrebuje uvoľnenie. Geograficky je to dané už tým, že Čechy a Morava sú obklopené Nemeckom a Nemecko nikdy nestrpí vo svojom priestore zdroj nepokojov.

Klikni pre podrobnosti...

Slávny snem!

Po vzrušujúcich udalostiach minulého týždňa v Bratislave a po Slovensku sa odohravších, v noci zo dňa 12. marca na 13. marca bolo mi doručené pozvanie pána ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera, ktorý ma volal do Berlína na návštevu. Dostanúc toto pozvanie v noci ihneď som sa odobral do Bratislavy, aby sme sa o veciach poradili. V Bratislave po porade s našimi tu sa nachádzajúcimi činiteľmi a s tými, ktorých sme tu mohli nachytro pozvať, rozhodli sme sa o tomto pozvaní tak, ako to záujem vyžadoval, t. j. že do Berlína odcestujem. Na základe tohto rozhodnutia vybral som sa do Berlína, kde sme došli v pondelok v podvečer.

 

Klikni pre podrobnosti...

Drahý národ slovenský!

Jednohlasným rozhodnutím snemu slovenského zo dňa 14. marca 1939 vstúpil do života samostatný slovenský štát.

Predsedníctvo snemu slovenského rozhodnutím svojím z tohto istého dňa menovalo novú slovenskú vládu, ktorá hneď zložila do rúk predsedu snemu slovenského prísahu. Historická táto zmena prevedená bola dnes jednomyseľne a rýchle, aby sa ani nezbadal prechod z dosavádneho nášho štátneho zriadenia, ktoré bolo len čiastočné, na úplnú štátnu aparatúru, ktorá organizačne zahrňuje už celú oblasť štátneho života, teda i národnú obranu a zahraničnú reprezentáciu, ktoré sme mali dosiaľ spoločné s Čechmi. Deň 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu.

Klikni pre podrobnosti...

Milí žiaci, učte sa, všetko, čo robím, robím pre vás. My tu nebudeme, ale budete tu vy a preto konajte všetko v mene Božom pre budúcnosť nášho štátu. ...

Beh udalostí zapríčinil, že nie som už toľko vo vašom krúžku, ktorý sa však od tých čias veľmi zväčšil, čomu sa veľmi teším. Viem, že vás zaujíma, čo všetko sa stalo tohto týždňa. Tohto týždňa som prežil to, čo som ani len zďaleka nemal na mysli. Udalosti sa tak rýchlym tempom rútili a ja som robil len to, čo mi pud sebazáchovy národa diktoval.

Klikni pre podrobnosti...

Drahí moji! Prišiel som pred mikrofón, aby som povedal niekoľko slov, lebo mi tak bolo oznámené, že šírym Slovenskom s veľkou pozornosťou sledujú udalosti posledných dní a že by bolo na mieste, aby z úst predsedu vlády počul národ situačnú správu. Nie som z tých ľudí, ktorý si ľahko dajú nahovoriť čokoľvek a menovite o tom, keď sa odvolávajú na mienku, alebo stanovisko národa. Rád sa presvedčujem sám o všetkom, ale v prvom rade rád si zisťujem sám náladu ľudu, mienku národa. Preto chodievam po nedeliach domov, aby som mal príležitosť skúsiť, čo sa deje dolu v národe. Je to akási kontrola činnosti, či sa ona v duchu národa stretáva s porozumením. A môžem povedať, že na základe tejto svojej kontrolnej činnosti stanovená čiara postupu ma ešte nesklamal[a]. Ako vychádzala vždy z duše národa, tak sa i stretávala vždy s pochopením národa. A preto zanechávala po sebe vždy spokojnosť.

Klikni pre podrobnosti...

Ešte len nedávno by sa vám bolo zdalo nemožné, aby ste sa zišli tu pospolu všetci Slováci bez rozdielu. Boli ste rozdelení podľa politických strán a nenávideli ste sa. Od 6. októbra panuje medzi národom svornosť a niet viac politických rozbrojov. Máme svoj samostatný slovenský štát. Sme politicky a národne zjednotení, nuž pusťme sa s odhodlanosťou do práce a do boja za lepšiu slovenskú budúcnosť.


Slovák, r. 21, 1939, č. 84, s .1, Keď budeme skúmať naše kroky, vracajme sa k myšlienkam zvečnelého vodcu A. Hlinku; tiež Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 83, s. 3, Stalo sa, čo sa zdalo nemožným: všetci Slováci pospolu.

Klikni pre podrobnosti...

Búrky, hromobitie, zemetrasenie so všetkými zjavmi sú azda slabým výrazom na to, aby sme vystihli pravý zmysel a dosah udalostí posledných čias, ktoré sa nad národom slovenským prevalili. Otras jeho doterajšieho štátoprávneho zväzku mal za následok rozpadnutie republiky, ktorú menovali jeho vlasťou, ktorú však museli zvláštnym a rafinovane prísnym zákonom na ochranu republiky brániť proti najlepším synom národa. Republika tá mohla sa stať opravdivou vlasťou národa slovenského, no, nestala sa ňou, ba naopak viedli ju tak, že sme museli raziť heslo: suverénneho práva národa slovenského na svojrázny život nezriekneme sa ani za cenu republiky.

Klikni pre podrobnosti...

Vaša berlínska cesta vzbudila pozornosť doma i v zahraničí. Slováci sa zaujímajú o podrobnosti. Môžete čitateľom niečo z nich oznámiť?

Boli sme pozvaní v mene ríšskej vlády zahraničným ministrom von Ribbentropom pohovoriť si o situácii a o úlohách najbližšej budúcnosti. Milerád som vyhovel tomuto pozvaniu, lebo som tak cítil, že udalosti nedávnej minulosti si veľmi vyžadujú takých rozhovorov. Nielen počas celého rokovania, ale i po odchode z Berlína, odnášal som si dojem prekonaného už vyvrcholenia rozvírenia otázok u nás i okolo nás. Rokovalo sa o hospodárskych i finančných otázkach. Základ rokovania bol hospodársko-finančný.

Klikni pre podrobnosti...

Pomery v Slovenskom štáte sú skonsolidované a zlepšilo sa aj zahraničné ovzdušie v náš prospech. Prebudujeme zriadenie života v duchu autoritatívnom. Autoritatívny systém nás povedie i pri zreorganizovaní Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. O týchto otázkach denná tlač dala už dosť zreteľné obrysy, takže verejnosť je už o nich čiastočne informovaná.


Národnie noviny, r. 70, č. 90, s. 2, V duchu autoritatívnom prebudujeme náš život; tiež Slovenská politika, r. 20,1939, č. 88, s. 1, Predsedníctvo Hlinkovej slov. ľud. strany snemovalo; Slovenský robotník, r. 18, 1939, č. 16, s. 2, Zasadnutie predsedníctva HSĽS; Slovák, r. 21, 1939, č. 90, s. 1, Pred zasadnutím slovenského snemu.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore