Klikni pre podrobnosti...

Vaša berlínska cesta vzbudila pozornosť doma i v zahraničí. Slováci sa zaujímajú o podrobnosti. Môžete čitateľom niečo z nich oznámiť?

Boli sme pozvaní v mene ríšskej vlády zahraničným ministrom von Ribbentropom pohovoriť si o situácii a o úlohách najbližšej budúcnosti. Milerád som vyhovel tomuto pozvaniu, lebo som tak cítil, že udalosti nedávnej minulosti si veľmi vyžadujú takých rozhovorov. Nielen počas celého rokovania, ale i po odchode z Berlína, odnášal som si dojem prekonaného už vyvrcholenia rozvírenia otázok u nás i okolo nás. Rokovalo sa o hospodárskych i finančných otázkach. Základ rokovania bol hospodársko-finančný.

To je už samo dôkazom toho, že politický a diplomatický boj sa považuje za dokončený. Rokovanie sa nieslo duchom rovnoprávnosti a dobroprajnosti z obidvoch strán. Čo je síce samozrejmé, ale pre širšiu verejnosť iste prekvapujúce totiž, že i v budúcnosti takéto rokovania, i ohľadom Čiech a Moravy, budú sa viesť cez Berlín a len cez Berlín.

Na vystihnutie podstatného rozdielu medzi štátoprávnym postavením Čiech a Moravy v Protektoráte a slobodným neodvislým štátom slovenským v pomere k ríši, je toto najzrejmejší dôkaz. Ochrana Nemeckej ríše nad Slovenským štátom bude sa uplatňovať v dobroprajnej pomoci, kde takej budeme potrebovať a o ňu požiadame, aby sa svetu dokázalo, že Slovenský štát je životaschopný, pretože je sebestačný.

Hovorili ste o konsolidácii politických a hospodárskych pomerov. Možno očakávať, že konsolidácia nastane rýchlo?

Vnútorná konsolidácia tak politická ako aj hospodárska pôjde rýchlym tempom. Slovenská vláda, povedomá svojej zodpovednosti za Slovenský štát, bude dôsledne podnikať všetko, čo bude v tomto záujme potrebné. Urobí tak vždy, i keď niekedy budú potrebné tvrdšie zákroky v povedomí nielen plnej zodpovednosti, ale aj plnej neodvislosti v každom ohľade. Táto naša snaha sa stretla s plným porozumením v berlínskych kruhoch, ktoré tiež všetko urobia, čo ešte treba v tomto ohľade podniknúť, aby nebolo nijakej pochybnosti o tom, že platí prvý bod uzavretej zmluvy o politickej neodvislosti štátu a o jeho garantovaných hraniciach.

Čo sa týka uskutočňovania tejto zmluvy, už v najbližších dňoch budú zostavené zmiešané komisie hospodársko-finančné a vojenské, ktoré budú pripravovať návrhy na úpravu toho-ktorého úseku nášho života.

Činitelia Nemeckej ríše jasne vedia, čo chcú a otvorene idú za svojim cieľom vždy do dôsledkov. Samozrejme, že radi vidia pred sebou partnerov, ktorí tiež vedia čo chcú a sebavedome idú za cieľom do všetkých dôsledkov. Zaiste im neimponujú ľudia, ktorí sa vedia krčiť, tu. Nemcovi, ktorí je hrdý na svoju národnú česť, imponuje príslušník druhého národa len vtedy, keď šije tiež vedomý svojej národnej a štátnej cti. Nemusíme prízvukovať, že ako v nedávnej minulosti naše rozhodné stanovisko o samobytnosti slovenského národa a túžby po samostatnom štátnom živote vyvolali nám sympatie zo stránky mocnej ríše, tak i teraz sebavedomé, objektívnymi argumentmi podopierané zastupovanie slovenských záujmov budí rešpekt a vyvoláva uznanie.

Slovenský štát prežíva prvú Veľkú noc. Aký je Váš odkaz obyvateľstvu Slovenska i najbližším susedom z príležitosti tohto veľkého sviatku kresťanstva?

Ako politik, ktorý som vždy presne vystihol zmysel slovenskej tradície, že náš slovenský nacionalizmus bol živený hlbokou vierou kresťanskou a preto verný tejto tradícii slovenskej, chcem udržiavať slovenský národ v jeho ďalšom štátnom živote na tejto bezpečnej základni kresťanského svetového názoru, ktorému ako sme mohli ďakovať v minulosti, že sme nezahynuli, tak chceme z neho čerpať i v ďalšej budúcnosti, aby sme sa udržali.

Z príležitosti veľkonočných sviatkov posielam vrelý pozdrav Slovákom doma i v zahraničí: Pokoj Vám. Verme tomu, že národ vstal, zhodil zo seba všetku cudziu ideológiu a pričiňuje sa k tomu každý na svojom mieste aby vzkriesený národ v duchu svojej tradície, teda v duchu slovenskom kresťanskom, zariaďoval si svoj domov v samostatnom Slovenskom štáte. Predpoklady toho máme, pracovať vieme, keď treba i obetovať sme ochotní.

So susedmi chceme nažívať v pokoji ako pokojamilovný národ. Chceme sa v tvorčej práci uplatniť, aby Boží pokoj vládol u nás a okolo nás. O našej pokojamilovnosti dali sme opätovne dôkaz. Vo vnútornom živote preukázali sme ho prepustením niekoľkých konfinovaných v koncentračnom tábore. Len jedno prosíme, aby nám to nikto nevytýkal ako slabosť, ale za prejav nášho pevného odhodlania žiť doma i v medzinárodnom styku pokojne a aby toto slúžilo za výzvu doma i v zahraničí tiež takto kresťansky si upravovať svoj pomer k Slovenskému štátu.


Slovák, r. 21, 1939, č. 83, s. 1, Veľkonočné posolstvo predsedu vlády dr. Tisu; tiež Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 83, s. 4, Odkaz Slovensku i jeho susedom.