Klikni pre podrobnosti...

Za účastníka Memoriálu možno považovať iba takého účastníka, ktorý je usporiadateľom zapísaný v Zozname registrovaných pútnických dvojíc 2014.

Usporiadateľ rozhoduje podľa svojich kritérií, koho do účastníckeho zoznamu zapíše.

Usporiadateľ môže na základe svojho rozhodnutia počas Memoriálu účastníka vylúčiť vyškrtnutím zo Zoznamu registrovaných pútnických dvojíc 2014, čím usporiadateľ prestáva ďalej niesť zodpovednosť za správanie účastníka.

Registrovaným účastníkom usporiadateľ-správca na mieste predstaví prevádzača, páža a vlajkonosiča, ktorí jediní sú oprávnení konať v mene usporiadateľa.

Niektoré dôvody na nezapísanie / vylúčenie účastníka zo zoznamu:

  • potenciálny účastník odmietne pri registrácii predložiť OP alebo iný doklad totožnosti;
  • potenciálny účastník je pod vplyvom alkoholu, drog alebo svojím konaním na seba vrhá podozrenie, že je psychicky narušený, alebo že k poruche nemá ďaleko;
  • potenciálny účastník alebo registrovaný pútnik sa bude v piatok alebo v sobotu Memoriálu vyjadrovať pre médiá; usporiadateľ zakazuje účastníkom komunikovať akoukoľvek formou s médiami, a to dokonca i posunkami alebo gestami, prístojnými či neprístojnými;
  • potenciálny účastník má na sebe a svojom odeve znaky a symboly, ktoré nevychádzajú zo slovenskej národnej a kresťanskej tradície, respektíve používa kresťanské a národné symboly v pervertovanej podobe ako napríklad obrátený kríž, obrátený dvojkríž, ap.
  • ak potenciálny účastník je sympatizant, zamestnanec alebo dobrovoľník hnutí smerujúcich k potláčaniu základných národných práv a slobôd vyplývajúcich z katolíckej a slovenskej národnej tradície;
  • ak potenciálny účastník alebo registrovaný pútnik gestom, symbolom alebo myšlienkou prejaví alebo inak preukáže svoju intenciu na memoriáli sláviť a pripomínať si narodeniny rakúskych maliarov, a to najmä jedného menej význameného krajinkára;

Ap.

Niektoré vyslovené zákazy dané usporiadateľom:

Usporiadateľ vyslovene zakazuje pútnikom rušiť lesnú zver a živočíštvo vo všetkých aspektoch ich prirodzeného života v lese (a to i v prípadoch, že by sa lesná zver stiahla do oblastí urbanistickej zástavby), a to najmä: pri obstrarávaní potravy, pri nočnom hliadkovaní, pri nočnom či rannom odpočinku, pri nočnom či rannom love, pri nočnom či rannom postávaní, plazení, lezení, syčaní, ap., pri vyprázdňovaní a najmä pri párení a iných závažných životných a významných udalostiach lesného tvorstva. Ordinárium viaže pútnikov udržovaním prísnej mĺkvosti až do príchodu na Roháčske sedlo, ktorá zahŕňa i šeptavé, ale bezvýznamné a nepotrebné rozhovory medzi pútnikmi, ktoré by mohli odpočúvať lesné tvorstvá, a ktorými by sa následne mohli cítiť rušené, dotknuté alebo urazené.

Usporiadateľ vyslovene zakazuje pútnikom ničiť rastlinstvo a kvetenu, respektíve ich rušiť v ich prirodzenom nočnom či rannom raste či kvete.

Usporiadateľ vyslovene zakazuje pútnikom skryto sláviť na Memoriáli niečie narodeniny;

Ap.