Klikni pre podrobnosti...
Púťou a jej obradmi Ťa budú sprevádzať dvaja ceremoniári, prevádzač a páža.

V praktickej rovine, páža sa prihovára k pútnikom a prevádzač priamo ku Kristovi. Páža je služobníkom prevádzača a prevádzač zas služobníkom všetkých pútnikov.

Pútnici v úvode, spojac sa s prevádzačom slovami Stráž!, prenášajú na prevádzača svoju plnú moc, ktorou ho stavajú pred svoj zástup a oprávňujú ho modliť sa ku Kristovi za tento zástup.

Prevádzača a páža určí svojou voľbou usporiadateľ, pričom bude klásť dôraz na to, aby prevádzač bol:

 • praktizujúcim rímskym-katolíkom,
 • cnostným mužom po tridsiatke,
 • od januára roku, v ktorom sa koná Memoriál do dňa púte, navštívil ktorékoľvek mariánske pútnické miesto na Slovensku a zotrval v ňom istý čas pohrúžený do seba;
 • v stredu a v piatok v týždni pred púťou zdržal sa mäsitého pokrmu,
 • deň pred púťou alebo v deň púte podstúpil sviatosť zmierenia a dostal rozhrešenie, bol účastný na svätej omši a prijal na kolenách Telo Kristovo;
 • pred prijatí Tela Kristovho sa modlil na kolenách Na kolená padáme:
 • Na kolená padáme, vrúcnym hlasom voláme: Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Verme v Krista večného, v Sviatosti tu skrytého. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Ježiš je k nám znížený, Syn Boží oslávený. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Posvätný chlieb anjelov, stal sa chlebom ctiteľov. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Kto ho hodne požíva, milosť Božiu dobýva. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Tu je živé to Telo, čo na kríži trpelo. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Tu je sveta hodnota, cena nášho života. Buď od nás vždy velebená, Sviatosť oltárna! Tu je všetkých pánov Pán, tu je všetkých kráľov Kráľ. Buď od nás vždy velebná, Sviatosť oltárna!
 • po prijatí Tela Kristovho sa modlil na kolenách Radosťou oplývam, keď sa ja pozerám:
 • Radosťou oplývam, keď sa ja pozerám, Ježišu môj, na Teba v Sviatosti, plného milosti, ó, Bože môj! Nech je pochválená – svätosť Tvojho mena – Ježišu môj! Ježišu, pred Tebou s úctou a velebou na zem padám, abys’ ma požehnal a väčšiu silu mi dal, vrúcne žiadam. Nech je pochválená – svätosť Tvojho mena – Ježišu môj! Vo víne a chlebe pozývaš ma k sebe, vo Sviatosti, by som Ťa miloval, Tebe prespevoval vo večnosti. Nech je pochválená – svätosť Tvojho mena – Ježišu môj! Srdce Ti darujem – Tebe sa venujem, Kriste Pane! Ty mi dáš milosti a večné radosti, zmilovanie. Nech je pochválená – svätosť Tvojho mena – Ježišu môj! Daj mi zajtra myseľ pokojnú, odvráť od nás tmu, zver bájnu, Ježišu môj! Zachráň nás od škody – od blesku, od vody, ó, Pane môj, nech je zajtra pochválená – svätosť Tvojho mena – Ježišu môj!

a aby páža bolo:

 • praktizujúcim katolíkom,
 • cnostným mužom starším 15-rokov;

Smelý pútnik, počúvaj svoje páža a svojho prevádzača!

Páža s prevádzačom na mieste začatia Memoriálu pred Ceremoniálom zasvätenia do tajomstva púte, keď zbadajú sa zhromažďovať pútnikov, utiahnu sa bokom a šeptom sa spolu modlia na kolenách Za ponuku utrpenia ako daru:

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene prijímal urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo. Nauč ma, aby som pochopil, ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal tieto skúšky, a aby som Ti ich mohol ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen.

a Za duše neveriacich v zástupe:

Ó, môj Ježišu, ktorý nechceš smrť hriešnika, pomôž svojim úbohým deťom v práve sa schádzajúcom zástupe, ktoré sú slepé voči Tvojmu prísľubu spásy. Úpenlivo Ťa prosíme, otvor pomocou našich modlitieb a utrpenia oči tu prítomných neveriacich tak, aby uvideli Tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do Tvojho svätého náručia. Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú do Nového raja. Modlíme sa za tieto úbohé duše a naliehavo Ťa prosíme, aby si im odpustil ich hriechy.

Ó, Pane, buď kráľom, a to nielen veriacim, ktorí nikdy od Teba neodstúpili, ale i synov márnotratných, ktorí Ťa opustili; učiň, aby do domu otcovského rýchle sa vrátili a biedou a hladom nezhynuli. Buď kráľom tých, ktorých alebo bludné mienenie oklamalo, alebo rozkol odtrhol; zavolaj ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby čím skôr bola jedna ovčiareň a jeden pastier. Buď kráľom konečne všetkých tých, ktorí zostávajú v starej povere pohanskej a nezdráhaj sa vyviesť ich z temnosti na slobodu svetla kráľovstva Božieho.

Ó, svätá Mária, aj pod tvoj materinský plášť sa utiekame a do milosrdenstva tvojho porúčame všetkých nevďačných hriešnikov v nám poručenom zástupe. Matka Božia, daj, aby na Tvoj príhovor boli ich úprimné prosby za dušu mučeníka Jozefa vypočuté, aj keď mnohí z nich ešte dnes nepatria k spravodlivým a nenachádzajú sa v stave Božej milosti. Nedaj, ó, milostivá Matka, aby vo svojej nepravosti zahynuli. Veď aj za nich vycedil najdrahšiu krv svoju najmilší Syn Tvoj. Vypros im aj nám ducha kajúcnosti a dokonalého polepšenia života.

Ó, spravodlivý Bože, modlíme sa aj za zradných Židov doma i vo svete, aby Si sňal clonu z ich sŕdc, aby aj oni uznali Ježiša Krista, nášho Pána a preniknutí Tvojím odpustením a Tvojou milosťou a láskou prestali prenasledovať Tvojich kňazov, ktorí za Teba a ľud mnohých spravodlivých nikdy neváhali položiť i svoj život. Amen.

a Za obrátenie slobodných murárov:

Pane Ježišu Kriste, Tvoja všemožúcnosť najviac sa javí v milosrdenstve zmilovaní a Ty si povedal: Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a na cti vám utŕhajú; prosíme dobrotivosť tvojho najsvätejšieho Srdca za duše, ktoré sú na obraz Boží stvorené, ale ošemetným zvádzaním slobodných murárov hanobne oklamané, vždy ďalej a ďalej kráčajú cestou záhuby. Nedovoľ, aby Tvoju nevestu svätú Cirkev, aj naďalej utláčali, ale orodovaním preblashoslavenej Panny Márie Tvojej Matky a modlitbami spravodlivých daj sa uzmieriť. Pamätaj na Svoje nekonečné milosrdenstvo, odhliadni od ich neprávostí a sprav, aby sa aj oni k Tebe navrátili, podľa možnosti dokonalým pokánim Cirkev svätú tešili, svoje zlé skutky napravili a večné blahoslavenstvo obsiahli. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

a K sv. Michalovi:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

/Po modlitbách si obaja opláchnu tvár svätenou vodou, aby mali počas celej púte Krista pred očami.../