Klikni pre podrobnosti...

Smelí pútnici, vyzývame Vás, aby ste slovami sv. Pavla apoštola 20. apríla v sobotu zhodili skutky tmy a obliekli sa do výzbroje svetla (Rim 13, 12), bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja. Štítom proti krivým pohľadom sťa šípom zloducha nech je Vám viera, kým myseľ si chráňte prilbou spásy a za meč vytaste najmä Ducha, ktorým je Božie Slovo (Ef 6, 14-17).

Vskutku to všetko budeme potrebovať, keďže na Memoriáli mučeníka Jozefa Tisu budeme bojovať s mocnosťami nie z tohto sveta, ktoré sú silnejšie než žlč na nás chriakajúca Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, mocnejšie než médiá či Hnutie HUMAN alebo Dokumentačné stredisko holokaustu či Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, no dokonca silnejšie ako Zväz židovských náboženských obcí. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach.(Ef 6,12).

20. apríl 1884 – Božie znamenie pre pútnikov skrz sv. otca Leva XIII.

20. apríla 1884 vydal totiž náš veľký a bojujúci sv. otec, pápež Lev XIII., encykliku Humanum Genus o dvoch táboroch, na ktoré sa rozdelilo ľudské pokolenie: my patríme do tábora tých, ktorí úprimne túžia byť s Bohom, a preto v duchu encyklík našich veľkých pápežov rozhodli sme sa bojovať s tými, ktorí sú proti Nemu – modlitbou. Trúbime do boja proti slobodomurárom a tajným spoločnostiam, ktoré oslavujú padlého anjela napĺňaním jeho kréda: „Non serviam!“ a bezuzdne mu napomáhajú v otrave duší ľudského pokolenia.

A tak, 129 rokov po vydaní tohto dokumentu zakúšame pri úmysle verejnej modlitby k všetkým Svätým a za spásu duše pravosť slov sv. otca Leva XIII., kedy sa proti nám stavia sám diabol na zadné, lebo nechce, aby sme boli spasení či sa modlili za spásu iných. Memento mori! Salus animarum suprema lex! Smelí pútnici, buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. (1Pt 5,8)

Posvätná Kongregácia pre náuku viery 29. 9. 1985 síce zakázala veriacim používať formuly osobného exorcizmu pochádzajúce od veľkého bojujúceho sv. otca Leva XIII., avšak Cirkev Svätá nám ponechala dostupnú modlitbu k Sv. Archanjelovi Gabrielovi.

A tak Vás vyzývame, aby ste sa 20 ráz pred púťou pomodlili na kolenách:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

A rovnako vyzývame tých, ktorí nebudú fyzicky s nami, aby sa k nám pripojili v modlitbovej kampani.

Pamätajte, že najväčšia sila Memoriálu je v úprimnej a zádušnej modlitbe! A tá môže prekážať jedine tomu, koho meno je légia!

Kristu-Kráľu na stráž!