Klikni pre podrobnosti...

Kováč, J.: Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa. Osada Sv. Jána Nepomuckého: New York, 1981.

Zostavil:
© Rev. Jozef Kováč, S. J.

Vydala:
© Osada Sv. Jána Nepomuckého, New York, N. Y., 10021 – USA

Cum approbatione ecclesiastica.
Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum
Imprimatur: Msgr. Joseph T. O'Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva

New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981

Obsah:
Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa

Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisu. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť. Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.

Modlime sa: Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k vieru a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú slobodu a obráť tých, ktorí prenasledujú náš národ a jeho veriaci ľud.

Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus. Otvor im oči a priveď ich ku viere. (Učiň, aby ateistický a neľudský komunizmus bol čím skôr premožený, aby si Ty nad ním čoskoro definitívne zvíťazil.) Daj, aby sa celé poblúdené ľudstvo čím skôr spamätalo a prinavrátilo k Tebe, svojmu jedinému a pravému Bohu.

(Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného komunizmu, ako si to prisľúbila vo Fatime.)

Udeľ mi tiež, dobrotiví Bože, na orodovanie nášho mučeníka Jozefa osobitnú milosť, o ktorú Ťa prosím... (prednesenie svojej prosby)

Nech je vyslyšanie mojej prosby na jeho orodovanie dôkazom, že si praješ, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.

Otče nás...

Zdravas Mária...

Sláva Otcu...

Sedembolestná Patrónka Slovenska, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás i za slovenský národ a vyproste mu slobodu!

Slovenský mučeník Jozef Tiso, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa

^ späť ^Prayer for the beatification of Joseph Tiso, Slovak martyr, and for the liberation of the Slovak nation

We thank You, Lord, that in your Divine Providence You blessed the Slovak nation with Your faithful servant, Joseph Tiso, of blessed memory. As a priest he was a true shepherd, and as president of the Slovak nation he was a wise and just ruler who governed his country and guided it safely through most difficult times. Father Tiso suffered martyrdom for the Faith and for the Slovak Christian nation. We beg You, Lord, bring to Your altar this fervent defender of the Faith who sacrificed his life for God and for the people of God in Slovakia. May he be beatified and canonize as a saint in the holy Catholic Church of Christ.

Let us pray: Almighty and Everlasting God, You inspired the hearth of Your martyr, Joseph, with an intense love an unshakable faith an loyalty to his beloved nation. By Your grace he offered up his life for the Church of Christ and for his beloved homeland.

We ask You humbly, o God, that through his intercession our country will be liberated. May those who persecute the Church in Slovakia be converted through Your divine goodness and mercy.

Blessed Mother of God: Intercede with Your Divine Son for the liberation of all nations oppressed and persecuted by godless communist regime. May the people of the world turn to You, Lady of Fatima, so that You promises will be fulfilled in the conversion of godless persecutors to God-fearing brothers and sisters in Christ.

Almighty and Everlasting God, grant us through the intercession of Joseph, Your martyr, the favour that we humbly ask… (mention Your request)

May this favour granted to us through the intercession of Joseph, our martyr, be an unmistakable sign to have him declared beatified and canonized.

Our Father…

Hail Mary…

Glory be to the Father…

Mother of Sorrows, Patroness of Slovakia, intercede for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved country!

Saint Cyril and Methodius, pray for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved country!

Our Slovak martyr, Joseph Tiso, pray for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved land!

Prayer for the beatification of Joseph Tiso, Slovak martyr, and for the liberation of the Slovak nation

^ back ^Gebet um die seligsprechung des slowakischen Märtyrers Josef Tiso und für die Befreiung des slowakischen Volkes

Gott, wir danken Dir, daß Du in Deiner Vorsehung dem slowakischen Volke Josef Tiso geschenkt hast. Er hat sein Volk in seinen Predigten eifrig gelehrt und ist ihm als Priester beispielgebend vorangegangen. Er hat es in schweren Zeiten als Staatspräsident klug und umsichtig geführt. Für Dich, für seinen Glauben und für sein Volk nahm er den Tod als Märtyrer auf sich. Wir bitten Dich laß diesen unseren unerschrockenen Verteidiger des Glaubens und Märtyrer für Gott und sein Volk zur Ehre der Altäare erhoben werden. Schenke ihn unseren slowakischen Volke als himmlischen Patron!

Lasset uns beten: Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast im dem Herzen Deines Märtyrers Josef die Flamme einer unerschrockenen Liebe und Treue zum Glauben und seinen geliebten Volke entzündet. Du hast von ihm das höchste Opfer abgefordert, daß er sein eigenes Leben für seine Kirche und für sein Vaterland hingebe.

Wir bitten Dich inständig, schenke unserem slowakischen Volke auf die Fürsprache unseres Märtyrers Josef die verlorene Freiheit und führe zur Bekehrung, die unser Volk und die Gläubigen verfolgen.

Wir bitten Dich, schenke Bekehrung allen, die in Verblendung den gottlosen Kommunismus verbreiten und in die Herzen der Menschen aussäen. Öffne ihre Augen und führe sie zum wahren Glauben. (Gib, daß der gottlose Kommunismus bald überwunden werde und Du endgültig über ihn siegst.) Gib, daß die irregeleitete Menschheit sich besinne und zu Dir, ihren wahren und einzigen Gott zurückkehre.

(Heilige Jungfrau Maria, lege Deine Fürsprache für die Befreiung des slowakischen Volkes und der ganzen Welt von dem gottlosen Kommnismus ein, wie du es in Fatima versprochen hast.)

Erweise auch mir, gütiger Gott, auf die Fürsprache unseres Märtyrers Josef die besondere Gnade, um die ich ich bitte... (hier wird die persönliche Bitte eingefügt)

Möge die Erhörung meiner Bitte auf seine Fürsprache ein Beweis dafür sein, daß es Dein Wille ist, daß er zur Ehre der Altäre als Seliger und Heiliger gelande.

Vater unser...

Gergrüßet seist du Maria...

Ehre sei dem Vater...

Schmerzhafte Mutter Gottes, Patronin der Slowakei, bitte für uns und das ganze slowakische Volk! Erflehe ihm die Freiheit!

Heilige Brüder Cyrill und Method, bittet für uns und das ganze slowakische Volk! Erflehe ihm die Freiheit!

^ zurück ^


Gebet um die seligsprechung des slowakischen Märtyrers Josef Tiso und für die Befreiung des slowakischen Volkes

Oracion por la beatificatión del José Tiso, mártir eslovaco, y por la liberación de la nación eslovaca

Señor, agradecemos a tu Divina Providencia haber dado a la nación eslovaca tu fiel servidor el José Tiso que, como sacerdote, fué verdadero pastor de su pueblo y, como presidente de la nación eslovaca, supo gobernar a su pueblo en tiempos difíciles, con gran sabiduría e inteligencia. Tú lo hiciste digno de padecer el martirio por tí, por la fé de la Iglesia y por su nación. Te roogamos, Señor, te dignes elevar a los altares a este valiente defensor de la fé. Haz de él el santo Patrono de nuestra nación, que te ha sido siempre fiel. Haz que pronto sea beatificado y canonizado.

Roguemos al señor: Dios eterno y todopoderoso, tú encendiste el corazón de tu mártir José con un amor inmenso e infatigable y con una fidelidad inquebrantable a su fé y a su amada nación. Lo hiciste digno de ofrecer, por la Iglesia y por su patria, el sacrificio de su misma vida. Te rogamos humildemente que, por la intercesión de tu mártir José, nuestra querida patria se vea pronto liberada. Dignate, además, convertir a los perseguidores de nuestra nación y de su pueblo creyente.

Te rogamos también por la conversión de todos los que siembran y propagan ciegamente el comunismo ateo. Abre sus ojos y condúcelos nuevamente a la luz de la fé. Haz que el comunismo ateo e inhumano sea pronto suplantado y desaparezca para siempre de la historia de la humanidad. Haz que todos los hombres alejados de ti regresen al recto sendero, a ti, que eres su único Salvador.

Santa Maria, Madre de Dios, intercede ante tu Hijo a fin de alcanzar la pronta libertad de la nación eslovaca y de todos los que están oprimidos bajo el comunismo ateo, como lo prometiste en Fátima.

Dios eterno y todopoderoso, concédenos también, por intercesión de nuestro mártir José, la gracia especial que te pedimos... (mencionar la intención particular)

Que esa gracia, obtenida por intercesión de nuestro mártir José, sea prueba de que Tú quieres su beatificación.

Padre Nuestro...

Dios te salve, Maria...

Gloria...

Nuestra Señora de los siete dolores, Patrona de Eslovaquia, ruega por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

Santos Cirilo y Metodio, rogad por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

José Tiso, mártir eslovaco, ruega por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

Oracion por la beatificatión del José Tiso, mártir eslovaco, y por la liberación de la nación eslovaca

^ atrás ^Prière pour la béatification de Joseph Tiso, martyr slovaque et pour la libération de la Nation Slovaque

Seigneur, nous te remercions d'avoir, par ta clairvoyance, donné Joseph Tiso à la nation slovaque. En tant que prêtre et chef de la nation, il a instruit son peuple avec ferveur. Il a su en temps difficiles le mener avec sagesse et intelligence. Il a subi le martyre pour Dieu, pour la foi de l'Église et pour sa nation. Nous t'en prions, Seigneur, daigne élever sur les autels ce vaillant défenseur de la foi. Fais de lui le Saint Patron de notre nation qui te reste toujours fidèle.

Prions le Seigneur: Dieu éternel et tout puissant, tu as embrasé le coeur de ton martyr Joseph d'un amour immense et inébranlable, et d'une fidélité inlassable à sa foi et à sa nation bien-aimée. Tu l'as rendu digne de t'offrir le sacrifice de sa propre vie pour l'Église et sa patrie. Nous t'en prions humblement, fais que par l'intercession de notre martyr Joseph, notre chère patrie soit bientôt liberée. Daigne convertir ceux qui persécutent notre nation et son peuple croyant.

Nous t'en prions égalament, convertis aussi tous ceux qui sèment et propagent aveuglément le communisme athée. Ouvre leurs yeux et conduis les à nouveau à la lumière de la foi. Fais que le communisme athée et inhumain soit au plus tôt supplanté et à jamais rayé de l'histoire de l'humanité. Fais que toute l'humnité éloignée de toi revienne sur le droit chemin, vers toi, son unique Sauveur. Sainte Marie, mère de Dieu, intercède auprès de ton fils pour obtenir très bientôt la libération de la nation slovaque et de tous ceux qui sont opprimés par le communisme athée, ainsi que tu nous l'as promis à Fatima.

Dieu éternel et tout puissant, accorde nous aussi par l'intercession de notre martyr Joseph une grâce particulière que nous te domandons... (mentionner l'intention particulière)

Que cette grâce obtenue par l'intercession de notre martyr Joseph constitue la preuve que tu désires qu'il soit béatifié.

Notre Père...

Je vous salue Marie...

Gloire au Père...

Notre Dame des Sept Douleurs, Patronne de la Slovaquie, prie pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

Saints Cyrille et Méthode, priez pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

Joseph Tiso, martyr slovaque, prie pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

Prière pour la béatification de Joseph Tiso, martyr slovaque et pour la libération de la Nation Slovaque

^ en arrière ^