Klikni pre podrobnosti...
Slováci, Slovenky!

Neľútostná víchrica ženie sa Slovenskom. Trpí pod ňou už mnoho Slovákov fyzicky a všetci duševne. Prelievanie krvi, ničenie majetku, drastické zadúšanie osobnej a spoločenskej slobody sú položkami protisúvahy, oproti radostnej a vysokoaktívnej súvahe slovenskej štátnosti.

Všetci Slováci bez rozdielu, postihnutí úderom tejto víchrice, namiesto toho, že by sa odovzdávali zúfalstvu alebo bezradne tratili hlavu, vedia, že víchrica táto má nesmierny význam pre národ slovenský a jeho vládu. Odhalila totižto nielen mnohých ľudí na Slovensku od základov, ale i skutočné ciele a maskovacie metódy nepriateľa. Dejiny majú zaznačené, ako sa zrodil Slovenský štát a po tieto dni zaznamenávajú si, ako sa mieni znovu nastoliť na Slovensku česká pažravosť pod egidou boľševickej nadvlády.

Máme toľko rozvahy a chladnokrvnosti, že poučiac sa z minulosti a zhodnocujúc všetky skúsenosti posledných dní, nastoľujeme všetky opatrenia do budúcnosti. Vojenské opatrenia sú v prúde, mnohé kraje ich už pocítili, cez všetky kraje prejdú postupne a čo najskôr. Tieto opatrenia vyvolal na Slovensku nepriateľ, proti ktorému sa napadnutý Slovenský štát len bráni. Za hrozné následky týchto opatrení zodpovedný je teda tiež jedine nepriateľ, ktorý sa dravosťou od slovenského stola odstráneného pažravca vrhal už na náš národ a štát, v pokoji žijúci. My sa len bránime a bolo by pre nás najväčším potupením pred svetom a pred budúcimi pokoleniami slovenskými, keby sme sa nebránili.

Ako teda celý náš obranný postup vyvolal útok nepriateľa, tak i útočné spôsoby jeho určujú spôsoby našej obrany. Vojenskú čiastku tejto obrany vedie náš ochranca Veľkone-mecká ríša. Máme v nej dôveru, spoliehame sa na ňu, lebo vieme, že všetko, čo robí, robí so zameraním aby obnovila na Slovensku poriadok.

Statočný človek, poctivý Slovák nielen s dôverou hľadí na tieto opatrenia, ale i s trpezlivosťou, lebo vie, že nemecká dôkladnosť potrebuje čas a strategicky premyslený postup, aby konečný úspech, čoskoré obnovenie poriadku, bol bezpodmienečne zaistený.

Politickú čiastku opatrení do budúcnosti prevádza alebo pripravuje vláda, s ktorou som v stálom spojení. V posledných dňoch mnohému sme sa nielen poučili, ale v mnohom ohľade boli sme poslednými udalosťami i zbavení ohľadov na jednotlivcov, na celé sku-

piny i dosavádne naše politické metódy. Už sa začala nielen obnova slovenskej armády, ale i nadobudnutými skúsenosťami určovaná vnútropolitická práca s heslom: „Vraciame sa k 14. marcu 1939 na celej oblasti nášho politického života." Duch a tradícia slovenskej politiky, vyjadrovaná heslom „Za Boha a národ", zostávajú nielen bez zmeny, ale zaväzujú [k] všetkej tvrdosti a bezohľadnosti [pri] ich realizácii. S týmto programom stojí a padá slovenský národ a štát, musí byť teda prevedený. Keď to nešlo pri slovenskej zhovievavosti a ohľaduplnosti, kvôli ktorej sme v minulosti toľko zabúdali, toľko odpúšťali a ešte viac prehliadali, tak musí to isť so všetkou tvrdosťou, ktorá nestrpí viac polovičatosť, ale od každého Slováka žiada totálne nasadenie" svojich síl do statočnej práce za svoj národ a štát. Preto Vám, bratia a sestry, odkazujem: „Hore hlavy!" Víchricou, ktorá lomcuje Slovenskom, nedocieli nepriateľ, ktorý nám ju vyvolal, podlomenie životnej sily národa a jeho štátu, práve naopak. Víchrica táto vyčistí slovenský obzor od všelijakej plevele, ktorú alebo minulosť v nás vypestovala, alebo posledné roky konjunktúry v dušiach mnohých Slovákov rozosiali; a slovenský národ v jeho samostatnom štáte bude zasa tým, čím bol za minulých šesť rokov: svetom uznávaným nositeľom idey slovenského národného sebavedomia a sociálneho pokroku, aby v rodine európskych národov ako rovnocenný činiteľ plnil úlohu, ktorú mu Boh určil a ktorú od neho európska solidarita národov vyžaduje.

Pevní vo viere o budúcnosť svojho národa, nezlomení v odhodlanosti vôle vytrvať v službách národa svojho prežijeme ťažkú dejinnú skúšku prítomnosti, a tak zabezpečíme svojmu národu právo na samostatný život. Pevná viera i vrchy prenáša, pevná viera i železo láme a keď sa k tejto pevnej vôli pripojí ešte i pomoc Pána Boha, tak potom naše víťazstvo je zabezpečené! A o pomoci Pána Boha nepochybujeme, lebo boj svoj za sväté práva národa vedieme v mene Božom a podľa jeho zákonov. A preto, keď Boh s nami, kto proti nám? Teda vydržať, neuhnúť sa, v statočnosti vytrvať, až znovu zažiari nad našim Slovenskom slnko pokoja a spokojnosti! Na stráž!


Slovák, r. 26, 1944, č. 199a mimoriadne vydanie; Slovenská pravda, r. 9, 1944, c. 201, s. 1, Na celej línii sa vraciame k 14. marcu 1939; SNA, fond Národný súd, Dr. Jozef Tiso, Tn ľud 6/46-18, Správy STK, krab. 64; Slovenský učiteľ, r. 26, č. 1 - 2, Za Boha - za národ; Napred, r. 3, 1944, č. 8- 10, s. 194-195, Všetko za svoj národ a štát, v skrátenej verzii Gardista, r. 6, 1944, č. 196, s. 3, Jednoznačná odpoveď zradcom.