Klikni pre podrobnosti...

Aufzeichnung ohne Unterschrift

Berghof, den 28. Juli 1940

Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem Führer und dem Slowakischen Staatspräsidenten Tiso in Anwesenheit des Reichsaussenministers, des slowakischen Ministerpräsidenten und Außenministers, Professor Tuka, des Innenministers Mach und des Gesandten v. Killinger.

Tiso wiederholte seine zunächst telegraphisch ausgesprochene Gratulation zu dem deutschen Siege und sprach gleichzeitig dem Führer seine und des slowakischen Volkes besten Wünsche für die weitere Zukunft des Deutschen Reiches aus. Die Slowakei würde als Volk unter dem Schutze Deutschlands bleiben und gern teilnehmen an der Neuordnung Europas, so, wie sie der Führer plane. Wenn er, Tiso, dieses Bekenntnis zu Deutschland auch jetzt wieder ablege, so tue er dies, um die Stimme des slowakischen Volkes sprechen zu lassen. Denn, so laute ein Sprichwort seiner Heimat, ein stummes Kind würde selbst von seiner Mutter nicht verstanden. Die Slowakei fühle sich aber unter der väterlichen Fürsorge des Führers wohl und wolle dafür ihren Dank abstatten, indem sie zu ihrem bescheidenen Teil an dem neuen Europa bauen helfe.

 

Klikni pre podrobnosti...

371/208 024-29

Berghof, 28. júla 1940

Záznam o rozhovore medzi Führerom a slovenským prezidentom J. Tisom v prítomnosti ríšskeho ministra zahraničných vecí, slovenského ministerského predsedu a ministra zahraničných vecí prof. Tuku, ministra vnútra Macha a vyslanca v. Killingera.

Tiso najprv zopakoval svoju už telegraficky vyjadrenú gratuláciu k nemeckému víťazstvu a súčasne poprial Führerovi vo svojom mene, ako aj v mene slovenského národa, všetko najlepšie do ďalšej budúcnosti Nemeckej ríše. Slovensko ako národ zostane pod ochranou Nemecka a rado sa zúčastní nového usporiadania Európy, tak ako to Führer plánuje. To, že sa on, Tiso, aj teraz opakovane hlási k Nemecku, koná tak preto, aby nechal zaznieť hlas slovenského národa. Jedno z prísloví jeho rodnej krajiny totiž znie: „Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. “ Slovensko sa však cíti pod otcovskou starostlivosťou Führera dobre a chce sa za to poďakovať, pričom svojím skromným dielom chce pomôcť pri budovaní novej Európy.

Klikni pre podrobnosti...

Aufzeichnung des Gesandten I. Klasse Schmidt

(Büro RAM, z. Z. Salzburg)

 

Geheime Reichssache                                        

Salzburg, den 23. April 1943

Aufz. Füh. 27/43 g. Rs.

 

Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem Führer und dem slowakischen Ministerpräsidenten Tiso in Anwesenheit des RAM2 und des slowakischen Aussenministers Tuka in Schloss Kiessheim am 22. April 1943 Nachmitags.

Tiso bemerkte zu Beginn der Unterredung, daß er eigentlich keine besonderen Gesprächspunkte für seine Unterhaltung mit dem Führer habe. Er könne lediglich auf eine gewisse Publizität der ungarischen Presse hinweisen, die für die Wiederherstellung des tausendjährigen Stephansreichs eintrete und dadurch der slowakischen Regierung Schwierigkeiten bereite. Denn die slowakischen Journalisten könnten natürlich eine derartige Propaganda nicht lange ohne Antwort ohne Antwort hinnehmen. Antworteten sie aber, beschwerten sich die Ungarn sofort über die ungarnfeindliche Haltung der slowakischen Presse.

Klikni pre podrobnosti...

F 4/0125-38

Záznam vyslanca I. triedy Schmidta

(kancelária ríšskeho ministra zahraničných vecí, t.č. Salzburg)

 

Tajná ríšska záležitosť                                       

SALZBURG, 23. apríla 1943

?Aufz.Füh. 27/43 g. Rs.

Záznam o rozhovore medzi Führerom a slovenským ministerským predsedom Tisom v prítomnosti ríšskeho ministra zahraničných vecí a slovenského ministra zahraničných vecí Tuku na zámku Klessheim 22. apríla 1943 poobede.

Tiso v úvode rozhovoru poznamenal, že on vlastne nemá žiadne osobitné body rokovania pre rozhovor s Führerom. Môže iba upozorniť na určitú aktivitu maďarskej tlače, ktorá sa stavia za obnovenie tisícročnej Svätoštefanskej ríše a tým spôsobuje ťažkosti slovenskej vláde. Preto slovenskí novinári, samozrejme, nemôžu propagandu tohto druhu trpieť dlho a bez odpovede. Ak však odpovedia, Maďarsko sa bude okamžite sťažovať na protimaďarský postoj slovenskej tlače.

Klikni pre podrobnosti...

Aufzeichnung des Gesandten I. Klasse von Sonnleithner

(z. Z. Berghof)

 

Geheime Reichsache

Berghof, den 13. Mai 1944

Füh. Nr 22/44 g. Rs.

Aufzeichnung über die Unterredung zwischen dem Führer und dem slowakischen Staatspräsidenten Tiso in Anwesenheit des Reichsaussenministers und des slowakischen Ministerpräsidenten Tuka im Schloss Kiessheim am 12. Mai 1944 von 11 Uhr 4013 Uhr

Der Führer eröffnete die Unterredung mir einer Frage nach dem Gesundheitszustand Tukas. Nach dem Dank Tisos, daß ihm die Gelegenheit zu einer Aussprache gegeben werde, erklärte der Führer, er wolle eine kurze Darstellung der Lage geben. Er sehe jeden Krieg wie eine Völkerkrankheit an, und wie bei jeder Krankheit, so gäbe es auch hier Krisen. Derjenige, der eine solche Krankheit überstehe, müsse manchmal sehr schwere Krisen überstehen, und die Entscheidung, um die es jetzt gehe, sei seit dem Zusammenbruch des alten Rom sicher die größte Entscheidung in Europa. Bei so gigantischen Auseinandersetzungen könne es natürlich nicht ohne Schwierigkeiten abgehen. Die größte Schwierigkeit liege darin, daß bei diesem Kampf gegen den Weltbolschewismus wir den Kampf auch für diejenigen übernehmen müßten, die nicht bolschewistisch seien, die aber durch ihre Judenschicht eine innere Verbindung zum Bolschewismus hätten. Gleichgewichtmäßig sei dieser Kampf leicht zu führen gewesen, solange Italien an unserer Seite geblieben sei. Mit dem Abfall Italiens sei aber ein Jahr schwerster Anspannung für uns gekommen. Die Verbände unsere Verbündeten im Osten seien ausgefallen, ebenso die italienischen Verbände auf dem Balkan und in Italien selbst. Wir hätten 135 Divisionen neu aufstellen müssen und könnten diese Divisionen, ehe die Invasion im Westen nicht abgeschlagen worden sei, nicht nach Osten verlegen, um dort offensiv zu werden. Dabei sei zu bedenken, daß wir im Osten Gebiete opfern könnten, im Westen ein solches Zurückweichen aber nicht möglich sei. Eine erfolgreiche Invasion im Westen, die bis ins Ruhrgebiet vorstoßen würde, würde einen ungeheuerlichen Schlag bedeuten. Es komme noch etwas dazu: Im Westen hätten wir zur Aufrechterhaltung des Verkehrs 25 000 Eisenbahner eingesetzt, in Italien 28 - 30 000 und am Balkan weitere 15 000. Das seien zusammen 60 - 70 000 Eisenbahnbeamte, zu denen noch Baubataillone und das gesamte rollende Material käme. Diese Eisenbahnbeamten hätten teilweise aus dem Osten weggenommen werden müssen. Daher sei die Zurücknahme unserer Truppen bis an den Dnjepr zwangsläufig gewesen. Im Osten hätten Divisionen seit Juni vergangenen Jahres ununterbrochen kämpfen müssen, hätten schwerste Strapazen, insbesondere im verschlammten Winter, auf sich nehmen müssen und dabei sei unsere Ausrüstung für den Kampf im Osten nicht geschaffen gewesen. Das Eisenbahnmaterial und unsere Autos seine zu schwer und für gute Straßen berechnet. Jetzt erst beuten wir Sturmgeschütze und Panzer, die einen geringen Bodendruck hätten. Wir hätten seinerzeit nicht erwartet, im Osten kämpfen zu müssen; der Führer habe versucht, mit den Polen zu einer friedlichen Einigung zu kommen und wir seien deshalb jetzt vor ungeheuerlichen Aufgaben gestanden, die überhaupt auf der ganzen Welt nur von der deutschen Wehrmacht hätten gemeistert werden können.

 

Klikni pre podrobnosti...

B 17/J 002 524-51

 

Záznam vyslanca I. triedy von Sonnleithnera

(t. č. v Berghofe)

 

Tajná ríšska záležitosť                                                     

Berghof, 13. mája 1944

Fun. Nr. 22/44 g. Rs.

Záznam o rozhovore medzi Führerom a slovenským prezidentom Tisom v prítomnosti ríšskeho ministra zahraničných vecí a slovenského ministerského predsedu Tuku na zámku Klessheim 12. mája 1944 od 11.40 - 13.00 hodiny.

Führer sa na začiatku rozhovoru opýtal na Tukov zdravotný stav. Po Tisovom poďakovaní, že dostal túto príležitosť, Führer povedal, že by chcel v krátkosti opísať situáciu. Každú vojnu pokladá za chorobu ľudstva, a ako pri každej chorobe, aj v tejto sa prejavujú krízy. Ten, kto takúto chorobu prekoná, musí občas prekonať veľmi ťažké krízy a rozhodnutie, o ktoré teraz ide, je vraj určite najväčším rozhodnutím v Európe od pádu starého Ríma. Pri tak veľkých sporoch sa to, prirodzene, nemôže zaobísť bez ťažkostí. Najväčšia ťažkosť spočíva v tom, že v tomto boji proti svetovému boľševizmu musíme prebrať boj aj za tých, ktorí nie sú boľševikmi, ale prostredníctvom svojej židovskej vrstvy sú s boľševizmom vnútorne prepojení. Viesť tento boj vyvážene bolo ľahké, pokiaľ Taliansko zostávalo na našej strane. Odtrhnutie sa Talianska znamenalo pre nás rok najväčšieho vypätia. Jednotky našich spojencov na Východe zlyhali, rovnako ako talianske jednotky na Balkáne i v samotnom Taliansku. Museli sme nanovo postaviť 135 divízií a skôr, ako bude odrazená invázia na Západe, nemôžeme ich preložiť na Východ, aby sme prešli do ofenzívy. Pritom treba vziať do úvahy, že na Východe môžeme obetovať územia, na Západe je však takýto ústupok nemožný. Úspešná invázia na Západe, ktorá by prenikla až do Porúria, by znamenala strašnú ranu. A ešte niečo: Na Západe sme nasadili na udržanie dopravy 25 000 železničiarov, v Taliansku 28 000 až 30 000 a na Balkáne ďalších 15 000. To je spolu 60 000 až 70 000 zamestnancov železníc, ku ktorým treba prirátať ešte pracovné oddiely a celý s tým súvisiaci materiál. Týchto zamestnancov železníc sme z časti museli stiahnuť z Východu. Preto bolo neodvratné stiahnutie našich oddielov až k Dnepru. Divízie na Východe museli od júna minulého roku nepretržite bojovať, boli vystavené najväčším ťažkostiam, predovšetkým počas blatistej zimy, a pritom naša výzbroj nie je vhodná na boj na Východe. Železničný materiál a naše autá sú príliš ťažké a sú určené na dobré cesty. Až teraz sme skonštruovali útočné delá a tanky s menším tlakom na pôdu. Neočakávali sme, že budeme bojovať na Východe; vodca sa pokúsil o mierovú dohodu s Poľskom a my preto stojíme pred obrovskou úlohou, ktorú môže zvládnuť iba nemecký Wehrmacht.

Klikni pre podrobnosti...

Aufzeichnung des Gesandten I. Klasse von Sonnleithner

(z.Z. Berghof)

 

Geheime Reichssache

Berghof, den 13. Mai 1944

Füh. 24/44 g. Rs.

Aufzeichnung über die Unterredung des Führers mit dem slowakischen Staatspräsidenten Tiso in Anwesenheit des Herrn Reichsaussenministers, des Feldmarschals Keitel und des Gesandten Ludin sowie des slowakischen Ministerpräsidenten Tuka, des Kriegsminister Čatloš und der Gesandten Gašpar und Cernák beim Tee im Schloss Kleissheim am 12. Mai von 17 bis 18 Uhr

Der Führer bemerkte eingangs, daß erst seit dem Ausfall Italiens der Krieg interessant geworden sei. Vorher sei alles ganz selbstverständlich vor sich gegangen sei. Vorher sei alles ganz selbstverständlich vor sich gegangen. Schon z. Z. der Besprechungen von Hendaye habe Italien Schwierigkeiten gemacht. Dort habe der Führer erfahren, daß die Italienerden Griechen ein Ultimatum stellen wollten, und er sei daraufhin nach Florenz geeilt, aber eigentlich nur noch, um dem Duce zu sagen, daß er zu spät gekommen sei, da er ihm von dem griechischen Unternehmen abraten wollte. Der Führer habe damals Sorge gehabt, daß die Engländer in Griechenland Stützpunkte bekommen würden; außerdem sei der Zeitpunkt am 28. Oktober denkbar schlecht gewählt gewesen und auch die italienischen Vorbereitungen seine mangelhaft gewesen. Von 6 Alpini-Divisionen hätten die Italiener nur eine eingesetzt.

 

Klikni pre podrobnosti...

B 17/J 002 650-63

Záznam vyslanca I. triedy von Sonnleithnera

(t. č. Berghof)

 

Tajná ríšska záležitosť                                                    

Berghof, 13. mája 1944

? č. 24/44 g. Rs.

Záznam o rozhovore medzi Führerom a slovenským prezidentom Tisom v prítomnosti ríšskeho ministra zahraničných vecí, poľného maršala Keitela a vyslanca Ludina, ako aj slovenského ministerského predsedu Tuku, ministra obrany Čatloša a vyslancov Gašpara a Cernáka pri čaji na zámku Klessheim 12. mája 1944 od 17. do 18. hodiny.

Führer na úvod poznamenal, že vojna začala byť zaujímavá až po odpadnutí Talianska. Predtým všetko prebiehalo úplne prirodzene. Už počas rozhovorov v Hendaye robilo Taliansko ťažkosti. Führer sa tam dozvedel, že Taliani chcú dať Grékom ultimátum. Vzápätí sa ponáhľal do Florencie, ale vlastne len preto, aby Ducemu povedal, že prišiel neskoro, pretože ho chcel odhovoriť od jeho zámerov s Grékmi. Führer sa vtedy obával, že Angličania získajú v Grécku oporné body; okrem toho bol termín 28. október veľmi zle zvolený. Aj talianske prípravy boli nedostatočné. Zo šiestich alpských divízií nasadili Taliani iba jednu.

Klikni pre podrobnosti...
Slováci, Slovenky!

Slovenská štátna samostatnosť zrodila sa z nepopierateľného prirodzeného práva slovenského národa na vlastný život. Z tohto jasného koreňa zrodivšia sa štátna samostatnosť umožnila národu slovenskému, aby sa on svojou príslovečnou pracovitosťou, statočnosťou a životnou jednoduchosťou preukázal pred svetovou verejnosťou vo svojej zrelosti na samostatný život. Len jasným a vysokokladným týmto hodnotám, ktoré národ slovenský uplatňoval v štátnom samostatnom živote, možno ďakovať, že slovenský národ vybudoval si samostatný štátny život, ktorý menu slovenskému vydobýjal česť a uznanie vo svete a slovenskému človekovi ale doma slobodu národnú, hospodársku a sociálnu životnú úroveň, dosiaľ slovenským človekom nikdy nedosiahnutú.

Klikni pre podrobnosti...
Slováci, Slovenky!

Neľútostná víchrica ženie sa Slovenskom. Trpí pod ňou už mnoho Slovákov fyzicky a všetci duševne. Prelievanie krvi, ničenie majetku, drastické zadúšanie osobnej a spoločenskej slobody sú položkami protisúvahy, oproti radostnej a vysokoaktívnej súvahe slovenskej štátnosti.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore