Klikni pre podrobnosti...

Sloveni,

Popolcovou stredou, ktorá pripadla toho roku na 5. marca, pripomíname si, že prachom sme, a že bez viery na prach sa i obrátime, a zaodievame sa preto v nadchádzajúce pôstne dni do rúcha rozjímaní a hlbších modlitieb, aby sme skrze štyridsaťdňové sebazapieranie dosiahli (znova) svoje (dokonalejšie) obrátenie a skrze vrúcne prosenie zas milostivé Božie odpustenie našich hriechov – to všetko „pre Krv Kristovu“.

Činíme tak nielen z „akéhosi“ predpisu Cirkvi, či „len“ na akúsi svetskú pamiatku Umučenia Krista, ale najmä pre (1) svoju vlastnú duševnú spásu, aby sme na veky spočinuli v Božej milostivej prítomnosti a (2) pre vlastné fyzické vzkriesenie, aby sme ešte raz a naposledy vytvorili „vojsko nadmieru veľké“ (Ez 37, 7-10) z popola všetkých tých, ktorí zostali verní Pravde.

Klikni pre podrobnosti...

Cesty vpred niet, naspäť sa ísť musí! Naspäť k Bohu, dobrovoľne späť pod zvrchované panstvo Krista-Kráľa, lebo jedine to jarmo je sladké a jedine to bremeno je ľahké.

Diabol dnes vyvrhol na svet odporný kal v podobne stúpencov rozširovania a slávenia hriechu, neprávostí a odporcov Božích-Svätých, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete a páchajú úklady proti Božiemu poriadku, proti Cirkevnej správe, a tak hanobia slávu Jeho kráľovstva a panstva na zemi. Títo tak chcú konať aj na 14. marca 2014, aby zhanobili deň slovenskej slobody, za ktorý sa draho platilo slovenskou, spišsko-novomestskou krvou, a ktorý bol zároveň dňom oddania sa slovenského národa Bohu pod svojím vlastným menom.

Klikni pre podrobnosti...
Sloveni, dnes slávime štátnosť slovenského národa! Ale prizrime sa smelo tým oslavám bližšie: mienkotvorci chriakajú v tento deň na slovenský živel viac žlče než zvyčajne, slovenská mládež strávi tento deň v lunaparkoch konzumu alebo na námestiach „slobody“ bohorúhačstvom a my zas – v tom lepšom prípade – utiahnutí v súkromnej slávnosti.

Klikni pre podrobnosti...

Vďaka dobrému katolíkovi a nemenej oddanému Slovenovi, Ivanovi S. Králikovi, podpredsedovi Slovenskej ligy v Amerike, sa rozšírila modlitbová kampaň za blahorečenie mučeníka Jozefa Tisu po slovenských ostrovčekoch v Spojených štátoch amerických a v Kanade.

Klikni pre podrobnosti...

Kováč, J.: Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisu a za oslobodenie slovenského národa. Osada Sv. Jána Nepomuckého: New York, 1981.

Zostavil:
© Rev. Jozef Kováč, S. J.

Vydala:
© Osada Sv. Jána Nepomuckého, New York, N. Y., 10021 – USA

Cum approbatione ecclesiastica.
Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum
Imprimatur: Msgr. Joseph T. O'Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva

New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore