Výzva kňazom i laikom angažovať sa za spravodlivejšiu a kresťanskú spoločnosť napriek všetkým prekážkam
140. Z tohto nového vyliatia evanjeliového ducha vo svete, ktorý je duchom kresťanskej miernosti a všeobecnej lásky, vyvrie, ako dúfame, plná a taká vytúžená obnova ľudskej spoločnosti v Kristovi a onen "Kristov pokoj v Kristovom kráľovstve", ktorému sme si už od začiatku svojho pontifikátu predsavzali zasvätiť všetky svoje námahy a svoju pastoračnú starostlivosť.63 A vy, ctihodní bratia, ktorí spolu s nami z poverenia Ducha Svätého riadite Božiu Cirkev,64 s veľmi chvályhodným zanietením neúnavne pracujete na dosiahnutí toho istého cieľa ako na rozhodujúcej a v súčasnosti mimoriadne nevyhnutnej záležitosti vo všetkých končinách sveta, ba aj v krajinách posvätných misií medzi neveriacimi. Vám teda patrí zaslúžená pochvala a spolu s vami všetkým tým, kléru i laikom, ktorých vidíme každodenne po vašom boku ako platných spolupracovníkov na toto veľkolepom diele. Máme na mysli milovaných synov a dcéry zapísaných v Katolíckej akcii, ktorí sa spolu s nami so zvláštnym úsilím zaoberajú sociálnou otázkou, pretože sa týka a prináleží Cirkvi pre jej samotné božské ustanovenie. My ich všetkých vrelo v Pánovi vyzývame, aby nezanechali námahy, nedali sa premôcť ťažkosťami, ale každodenne rástli v horlivosti a v zanietení.65 Isteže, úloha, ktorú im zverujeme, je ťažká, veď vieme, že z jednej i z druhej strany, či už medzi vyššími triedami spoločnosti, alebo medzi nižšími, je veľa prekážok a ťažkostí, ktoré treba prekonávať; nech však preto nestrácajú odvahu a nenechajú sa za žiadnych okolností odviesť od svojho predsavzatia. Zvádzať nerovné boje je typickou črtou kresťana; znášať ťažké námahy je vlastné tým, ktorí ako dobrí Kristovi bojovníci ho nasledujú viac zblízka.66

Pracovať na prinavrátení toľkých duší k Bohu, uvedených do omylu predovšetkým z neznalosti
141. A tak v dôvere vo všemohúcu pomoc toho, ktorý "chce, aby boli všetci ľudia spasení",67 usilujeme sa zo všetkých síl pomôcť týmto nešťastným dušiam vzdialeným od Boha a, vymaňujúc ich spod časných starostí, v ktorých sú príliš zamotaní, učíme ich obracať s dôverou svoje túžby k veciam večným. Niekedy sa to dosiahne ľahšie, než by sa na prvý pohľad dalo čo i len dúfať, pretože ak vo vnútri aj toho najskazenejšieho človeka sa skrývajú, ako iskra pod popolom, obdivuhodné duchovné sily, čo je nepopierateľným svedectvom toho, že duša je prirodzene kresťanská, o čo viac v srdci toľkých iných, čo boli uvedení do omylu skôr z neznalosti a pre vonkajšie okolnosti.

Povzbudenie pre mladých ľudí, ktorí sa venujú dielu sociálnej obnovy
142. Napokon niekoľko radostných príznakov sociálnej obnovy sa už ukazuje v samotných organizovaných radoch robotníkov, medzi ktorými sledujeme na svoje veľké potešenie aj mohutný zástup mladých katolíkov, ktorí chápavo prijímajú vnuknutia Božej milosti a s neuveriteľnou horlivosťou hľadajú cesty, ako získať pre Krista svojich druhov. Nemenej si pochvalu zasluhujú aj vodcovia robotníckych združení, ktorí odložiac bokom svoje vlastné záujmy, so zameraním jedine na dobro svojich druhov sa usilujú zladiť a rozumne predkladať svoje oprávnené požiadavky spolu s prospievaním celej profesie a od tejto vznešenej úlohy sa nedajú odradiť žiadnou prekážkou či otáľaním. Ba dokonca vidíme, ako sa mnohí mladí ľudia, ktorí či už pre svoje nadanie, alebo pre bohatstvo sú vyvolení v krátkom čase zaujať dôležité miesto vo vedení spoločnosti, intenzívne venujú štúdiu sociálnych otázok a vzbudzujú oprávnenú nádej, že jedného dňa sa budú plne venovať dielu sociálnej obnovy.

Povzbudenie k sociálnemu apoštolátu vo vlastnom prostredí
143. Súčasné podmienky nám, ctihodní bratia, ukazujú cestu, ktorej sa treba držať. Podobne ako v iných obdobiach dejín Cirkvi musíme bojovať so svetom, ktorý vo veľkej miere prepadol pohanstvu. Takže aby sme priviedli späť ku Kristovi jednotlivé triedy ľudí, ktorí ho zapreli, je nevyhnutné predovšetkým uprostred nich vybrať a pripraviť pomocníkov Cirkvi, ktorí chápu ich zmýšľanie a túžby a dokážu prehovoriť k ich srdciam v duchu bratskej lásky. Prví a bezprostrední apoštoli robotníkov musia byť robotníci; priemyselníci a obchodníci zasa apoštolmi priemyselníkov a ľudí obchodu.

Rady pre kňazov, ktorí sa venujú sociálnej problematike
144. Predovšetkým vám, ctihodní bratia, a vášmu kléru prináleží usilovne hľadať, rozumne vyberať, primerane pripravovať a poučovať tento zástup laických apoštolov, či už robotníkov, alebo zamestnávateľov. Na kňazov sa tým kladie bezpochyby namáhavé dielo, a preto aby ho zvládli, všetci tí, ktorí rastú ako nádej Cirkvi, sa musia pripraviť usilovným štúdiom sociálnych vecí. Avšak predovšetkým je nevyhnutné, aby tí, ktorých vyčleňujete osobitne na túto službu, sa ukázali takí vyzbrojení jemným citom pre spravodlivosť, žeby sa dokázali postaviť s mužnou neohrozenosťou proti prehnaným požiadavkám a nespravodlivostiam, nech pochádzajú z ktorejkoľvek strany. Je nevyhnutné, aby vynikali rozumnosťou a rozvahou vzdialenou akýmkoľvek krajnostiam; ale najmä nech sú do hĺbky preniknutí Kristovou láskou, ktorá jediná dokáže mocne i príjemne podriadiť srdcia a vôľu ľudí zákonom spravodlivosti a rovnosti. Toto je cesta už viackrát odporúčaná dobrými výsledkami, ktorú teraz treba rýchlo a bez váhania nastúpiť.

Dôležitosť kresťanskej výchovy mládeže s pomocou najúčinnejších prostriedkov duchovnej hodnoty
145. Našich drahých synov, vybraných pre takú veľkú úlohu, však vrelo povzbudzujeme v Pánovi, aby sa plne zasvätili formácii tých, ktorí sú im zverení; a pri vykonávaní tohto v najvyššej miere kňazského a apoštolského úradu nech si vhodne slúžia všetkými tými najúčinnejšími prostriedkami kresťanskej výchovy, ako je vzdelávanie mládeže, vzdelávanie kresťanských združení, zakladanie štúdijných krúžkov zodpovedajúcich pravidlám viery. Ale predovšetkým nech majú vo veľkej úcte a nech využívajú na dobro svojich učeníkov onen prevzácny prostriedok individuálnej i spoločenskej obnovy, ktorým sú duchovné cvičenia, ako sme to poukázali v encyklike Mens nostra. V tejto encyklike sme výslovne pripomenuli a vrelo odporučili spolu s duchovnými cvičeniami na osoh všetkým laikom aj osobitné duchovné obnovy mimoriadne užitočné pre robotníkov.68 V tejto škole ducha sa totiž nielenže formujú vynikajúci kresťania, ale sa aj školia praví apoštoli pre akékoľvek životné podmienky, zapálení od ohňa Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista. Z tejto školy, ako apoštoli z jeruzalemského večeradla, vyjdú ľudia silní vo viere, neohrozene vytrvalí v prenasledovaniach, zapálení v oduševnení a horliví jedine za všestranné rozširovanie Kristovho kráľovstva.

Kristova Cirkev, hoci uprostred búrok cíti istotu svojho konečného víťazstva, trpí pre duchovnú skazu mnohých ľudí
146. V našich časoch určite viac než inokedy treba takých odvážnych Kristových bojovníkov, ktorí dajú všetku svoju námahu do toho, aby uchránili ľudskú rodinu od hroznej skazy, ktorá by ju postihla, keby sa spolu s odmietnutím evanjeliového učenia uplatnil taký poriadok vecí, ktorý šliape po zákonoch prírody a rovnako i po Božích zákonoch. Kristova Cirkev, postavená na nezvrhnuteľnej skale, sa nemusí ničoho obávať pre seba samu, keďže vie, že brány pekelné ju nikdy nepremôžu;69 uisťujú ju o tom aj dôkazy skúsenosti mnohých storočí, že aj z tých najzúrivejších búrok výjde vždy silnejšia a slávnejšia o nové víťazstvá. Avšak jej materinské srdce nemôže ostať ľahostajné voči nespočítateľným zlám, ktoré by tieto búrky nahromadili na tisíce ľudí, a najmä voči obrovským duchovným škodám, ktoré by z toho vzišli na skazu mnohých duší, vykúpených Kristovou krvou.

Synovia svetla nesmú podľahnúť vo vynaliezavosti synov synom sveta
147. Treba sa teda pokúsiť o všetko na záchranu ľudskej spoločnosti pred takým veľkým zlom. Na to sa musia zamerať naše námahy, naša pozornosť a naše vytrvalé a vrúcne modlitby k Bohu. Veď prostredníctvom prispenia Božej milosti máme v rukách osudy ľudskej rodiny.

148. Nedovoľme teda, ctihodní bratia a milovaní synovia, aby sa synovia tohto sveta ukázali svojím spôsobom obozretnejší než my, ktorí sme z Božej milosti synmi svetla.70 Vidíme totiž, s akou obdivuhodnou vynaliezavosťou sa snažia vyberať si schopných prívržencov a formovať ich tak, aby boli schopní stále viac šíriť svoje omyly medzi všetkými triedami a vo všetkých končinách sveta. A keď zaútočia na Cirkev, vidíme, ako utíchnu rôzne ich vnútorné rozpory a vytvoria akoby jedinú svornú armádu, aby zjednotením svojich síl dosiahli spoločný zámer.

Nerozdrobovať sily
149. Iste každý vie, koľko a akých veľkých diel na celom svete zahrňuje neúnavná horlivosť katolíkov, či už pre sociálne a ekonomické dobro, alebo v školskej a náboženskej oblasti. Avšak táto obdivuhodná a namáhavá činnosť nezriedka stráca na účinnosti pre prílišné rozdrobenie síl. Nech sa teda zjednotia všetci ľudia dobrej vôle, ktorí pod vedením pastierov Cirkvi s láskou zvádzajú tento dobrý a pokojný Kristov boj; a všetci pod vedením Cirkvi a na základe jej učenia, podľa nadania, síl a podmienok každého nech sa pousilujú v určitej miere prispieť k tej kresťanskej obnove spoločnosti, ku ktorej vyzýval Lev XIII. vo svojej nesmrteľnej encyklike Rerum novarum. Nech pritom nehľadia na seba samých a na svoje záujmy, ale na Kristove záujmy;71 nech si nenárokujú vnucovať vlastné myšlienky, akokoľvek pekné a priliehavé by sa zdali, ale nech sa ukážu ochotní vzdať sa ich pre spoločné dobro, aby vo všetkom a nad všetkým kraľoval Kristus, vládol Kristus, ktorému nech je "česť, sláva a moc na veky vekov".72

150. A aby sa tak šťastne stalo, vám všetkým, ctihodní bratia a milovaní synovia, ktorí ste súčasťou nám zverenej obrovskej katolíckej rodiny, ale s osobitnou priazňou nášho srdca najmä robotníkom a ostatným, ktorí vykonávajú manuálnu prácu, nám od Božej Prozreteľnosti vrele odporúčaným, ako aj kresťanským zamestnávateľom a podnikateľom udeľujeme s otcovskou láskou apoštolské požehnanie.


Dané v Ríme pri svätom Petrovi, 15. mája 1931, v desiatom roku nášho pontifikátu.
Pius XI.