Klikni pre podrobnosti...

Ad fontes

Ak chceme študovať život, dielo a odkaz Jozefa Tisu bolo by veľmi nedostatočné zostať pri interpretačnej literatúre, o to viac, že v našej spoločnosti jestvuje silný tlak s politickým podtónom snažiaci sa podmaniť si každé akademické pracovisko a cez neho forsírovať spoločnosti jedinú interpretáciu odkazu Jozefa Tisu, a to negatívnu. Je preto nanajvýš dôležité pri serióznom štúdiu zatiahnuť na hlbinu, ak iste i obísť plody práce súčasného liberálno-demokratického pretlaku v slovenskej historiografii.

Preniknúť bez zavádzania o čosi hlbšie do Tisovho vnútorného sveta môžme aj vďaka trom monografiám editorského kolektívu, ktorý v rokoch 2002-2010 knižne vydal zozbierané prejavy a články Jozefa Tisu zverejnené v rokoch 1913 až 1947.

V prípade vydania týchto troch zväzkov ide skutočne o mravčiu prácu, kedy editori pracne prepisujú, digitalizujú a komparujú rôzne edície archívnych materiálov uchovávajúcich Tisove myšlienky.

Ako jeden zo zástupcov prvej ponovembrovej generácie slovenskej mládeže a tiež ako správca Rodného domu prezidenta Tisu nemôžem inšie ako tieto tri zväzky prejavov a článkov odporúčať ku kúpe a štúdiu každému Slovenovi, ktorému nie sú ľahostajné slovenské dejiny a ich konzekventný politický presah do dnešných dní.

Aby sme uľahčili prácu budúcim bádateľom s týmto archívnym materiálom, ale aby sme tiež sprístupnili dielo a odkaz Jozefa Tisu na posúdenie širšej spoločnosti (keďže sa domnievame, že ten čas práve nadišiel), podujali sme sa Tisove prejavy a články pracne zozbierané editorským kolektívom digitalizovať a zverejniť na tejto stránke v sekcii Zo života a diela. Rešpektujeme pri tom autorské práva editorského kolektívu a ich editorské poznámky z digitalizácie vynechávame, zatiaľ čo ich autorské preklady cudzojazyčných dokumentov sprístupňujeme iba registrovaným členom ako knižnica registrovaná na MK SR pod číslom 3998/2000-400/3720. Zároveň si uvedomujeme, že Tisov odkaz je pre liberálno-demokratický establišment súčasnosti tikajúcou bombou, a že nie každý jednotlivec je schopný s Tisovým odkazom naložiť v prospech slovenského národa a v prospech európskeho spoločenstva národov všeobecne. Preto, pri všetkých prejavoch a článkoch nami zverejnenými obmedzujeme ich voľné kopírovanie technickými opatreniami a zároveň, niektoré články sprístupňujeme našim čitateľom až po registrácii.

Na dôvažok, pre dobro samých editorov zmienených zväzkov musíme vyjadriť, že so stránkou http://jozeftiso.sk a s našou iniciatívou vychádzajúcou a mihotajúcou sa okolo Rodného domu prezidenta Tisu vo Veľkej Bytči nie sú nijak spojení.

Teraz však prejdime k jednotlivým impresám a editorským úvodom k zmieneným zväzkom prejavov a článkov Jozefa Tisu.


Obsah:


Jozef Tiso. Prejavy a články (1913-1938)

a

Táto publikácia vyšla vďaka podpore Štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA a s finančným príspevkom Ing. Mgr. Petra Muránskeho.

Publikácia vychádza ako výsledok riešenia projektov VEGA č. 95/5305/647 a č. 2/7243/21

Editori: Ing. Miroslav Fabricius, CSc, PhDr. Ladislav Suško, CSc.

Spoluzostavovatelia: PhDr. Katarína Hradská, PhD, PhDr. Anna Magdolenová, CSc.

Recenzent: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

Redaktorka: PhDr. Vlasta Jaksicsová

© Historický ústav SAV, Bratislava 2002

© Academic Electronic Press, spol. s r. o., Bratislava 2002

ISBN 80-88880-45-9

ÚVOD

Jedným z najefektívnejších prostriedkov na prekonanie diametrálne odlišných názorov a zároveň na objektívnu rekonštrukciu Tisových politických či verejnospoločenských aktivít je poznávanie a sprístupňovanie autentických dobových prameňov. Medzi ne patrí aj nesmierne bohatá Tisova viac ako 30-ročná publicistická činnosť.

Jozef Tiso sa narodil vo Veľkej Bytči 13. októbra 1887. V rodnej obci navštevoval ľudovú školu, ktorá bola trojjazyčná, a ako nadaný žiak postúpil do gymnázia najprv v Žiline (nižšie gymnázium) a neskôr v Nitre (piaristické gymnázium). Rodičia mu vybrali štúdium teológie, ktoré ho malo pripraviť na povolanie kňaza, najvytúženejšie želanie aktívnych kresťanských rodín. Viaceré skutočnosti nasvedčujú tomu, že povolanie kňaza najlepšie zodpovedalo aj Tisovým sklonom a povahovým vlastnostiam. Tento sen sa mu splnil tým, že nitriansky biskup Bende ho odporučil na štúdium na viedenskom Pázmáneu, ktoré absolvoval roku 1911 doktorátom teológie. Ako katolícky kňaz prešiel typickou cestou klerikov od zapadnutej „brdárky" cez pôsobenie v biskupskej aule až po vedenie okresného dekanátu. V Nitre bol istý čas profesorom teologických disciplín, spirituálom (duchovným riaditeľom) v seminári, ba za biskupa Karola Kmeťku aj biskupským tajomníkom. V rokoch 1924-1945 bol farárom-dekanom v Bánovciach. Tejto funkcie sa nevzdal ani počas svojich štátnických funkcií, hoci viaceré hlasy v katolíckej cirkvi nabádali k tomu, aby sa politické a klerické funkcie nespájali. V živote Jozefa Tisu hralo náboženstvo a katolícka cirkev nepopierateľné dôležitú úlohu; tieto faktory formovali jeho osobnosť a ťažko si ich odmyslieť, keď sledujeme jeho verejné politické pôsobenie.

Novú etapu vo verejnej činnosti Jozefa Tisu priniesla Československá republika. Stal sa členom Slovenskej ľudovej strany, pôsobil v Nitre a v Nitrianskej župe, neskôr v celoslovenskom rámci. Postupne zastával funkcie vo výbore ľudovej strany, od roku 1930 miesto jej podpredsedu, roku 1925 istý čas funkciu predsedu poslaneckého klubu, v rokoch 1925 až 1938 aj funkciu poslanca v československom parlamente. Popritom sa zapájal aj do organizovania ďalších zložiek ľudovej strany, spolkov a inštitúcií, ako bol Orol, Spolok sv. Vojtecha a pod. Ako organizátor bol J. Tiso cieľavedomý a dôsledný a aj táto okolnosť prispievala k jeho rýchlemu vzostupu v rámci ľudovej strany. Výsledkom sústavného posilňovania Tisovej pozície vnútri HSĽS bolo napokon v rokoch 1927-1929 jeho pôsobenie vo vláde ako ministra zdravotníctva a telesnej výchovy.

Pôsobením vo vláde Tiso získal skúsenosti aj na štátnickom poli. Ozrejmil si komplexnosť súkolia a fungovanie koalície, vládneho i štátneho aparátu, poznal vedúcu garnitúru českých štátnikov a získal aj isté skúsenosti v reprezentácii, ba i v zahraničnopolitickom ohľade. Na začiatku tridsiatych rokov patril medzi najvyšších reprezentantov HSĽS a vtláčal tejto strane svoju rozhodujúcu pečať. Zúčastnil sa na všetkých opozičných, najmä autonomistických aktivitách tridsiatych rokov, spolupôsobil pri zvolenskom manifeste s Martinom Rázusom, na zjazde autonomistického bloku v Trenčíne roku 1932, na pribinovských oslavách v Nitre, mal kontakty s vedeniami menšinových strán. V rokoch 1935-1936 viedol rokovania o vstupe HSĽS do Hodžovej vlády, ktoré na jar 1936 stroskotali. V roku 1937 podnikol rozsiahlu cestu k americkým Slovákom. Vystupňovaním tejto politickej opozičnej aktivity boli jeho permanentné politické akcie v krízovom roku 1938, ktoré sa niesli v znamení požiadavky autonómie a vyzdvihovania Pittsburskej dohody. Aj posledné závažné rokovania „na najvyššej úrovni s Edvardom Benešom v septembri 1938 viedol J. Tiso. No aj tie sa skončili neúspechom.

Po akceptovaní Žilinskej dohody (6. október 1938) stál na čele autonómnej vlády a po 14. marci 1939 sa v jeho rukách sústredili najvyššie štátne a stranícke funkcie, im zodpovedajúca moc a zodpovednosť. Tisovo postavenie nebolo vždy bezproblémové, naopak. Takmer v každom dejinnom úseku mal čo robiť s nejakým antipólom z vlastného tábora a musel svoju ťažko vybudovanú pozíciu ostro brániť. V rokoch 1942-1945 sa J. Tiso dokázal presadiť v mocenskom zápase so svojimi konkurentmi a jeho autorita bola na rozdiel od predchádzajúceho obdobia nepochybná. No cena, ktorú zaplatil za toto víťazstvo v podobe ústupkov radikálom najmä však pri „riešení židovskej otázky, bola príliš vysoká.

Na konci vojny sa pronemecká orientácia SR dostala do závozu a nepredstavovala pre slovenský národ nijakú perspektívu. J. Tiso neposkytol nijakú inú alternatívu riešenia. On a jeho vláda odišli koncom marca 1945 z územia Slovenska do Rakúska.

Podobne ako ostatní predstavitelia režimu vojnovej Slovenskej republiky aj Tiso bol roku 1945 postavený pred retribučné súdnictvo. Národný súd ho roku 1947 odsúdil na trest smrti, ktorý sa vykonal 18. apríla 1947.

Diskusia o charaktere Slovenskej republiky z rokov 1939-1945 a mieste Jozefa Tisu v nej sa v slovenskej verejnosti rozprúdila po novembri 1989. Určitým čiastkovým vyvrcholením polemiky o osobnosti a politike J. Tisu bolo sympózium v Častej-Papierničke v dňoch 5. - 7. mája 1992 a z neho publikovaný zborník pod názvom Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu, Bratislava 1992 (SAP), vydaný Historickým ústavom SAV v Bratislave. Podrobnejší pohľad na dosiahnuté výsledky ukazoval, že výskum tohto obdobia vykazuje ešte mnohé nedostatky a medzery. Najzreteľnejšie sa to prejavovalo pri dokumentácii o osobnosti Jozefa Tisu. Odhliadnuc od špecializovaných edícií1 chýbala konkrétna dokumentácia, venovaná J. Tisovi. Historici využívali pre svoju prácu popularizačný výber Tisovej publicistiky od Š. Polakoviča Z Tisovho boja, Bratislava 1941. No skutočná vedecká edícia Tisových textov absentovala. Neexistovala ani súborná bibliografia Tisovej publicistiky, lebo bibliografia v spomínanej práci Š. Polakoviča, aj keď rozsiahla a obsahovo reprezentatívna sa ukázala pri výskume ako neúplná a nevyhovujúca moderným požiadavkám vedeckej bibliografie.

Za takýchto okolností sa roku 1995 zrodila vo vedení Historického ústavu SAV v Bratislave myšlienka na vedeckú edíciu publicistiky J. Tisu. Jej pôvodcom bol vtedajší riaditeľ, PhDr. Dušan Kováč, DrSc. V rokoch 1995-1998 na nej pracoval v rámci projektu VEGA (Reg. č.: 95/5305/647 Dokumenty k politickej činnosti dr. Jozefa Tisu) tím v zložení: L. Suško (vedúci tímu), K. Hradská, A. Magdolenová. V rokoch 1999-2002 sa v práci pokračovalo mimo grantového zaradenia (M. Fabricius K. Hradská L. Suško) a práca sa ukončila (M. Fabricius K. Hradská) v rámci projektu VEGA (Reg. č. 2/7243/21 Slovensko a jeho spoločnosť v rokoch 1938-1945. Vnútorné a zahraničné determinanty).

Edícia dokumentov obsahuje publicistiku J. Tisu z obdobia rokov 1913-1945 vrátane tlačou zachytených a redakčne upravených prejavov, príhovorov, prednášok a príležitostných referátov tak ako sa zachovali v novinách, časopisoch a kalendároch, prípadne v knižnej podobe. Autori sa snažili využiť všetky dostupné bibliografické databázy a iné informačné zdroje, či už v klasickej alebo elektronickej podobe, je však zrejmé, že J. Tiso uverejnil aj ďalšie články (napr. v týždenníku Nitra, a mesačníku Kresťan). Ich autorstvo sa zatiaľ nepodarilo jednoznačne preukázať.

Pretože texty sú veľmi rozsiahle, zozbierané dokumenty sa rozčlenili do dvoch zväzkov, pričom deliacim medzníkom sa stala Mníchovská dohoda (29. - 30. september 1938) ako rozhodujúci mocenský priesečník geopolitického postavenia medzivojnového Československa a Slovenska v ňom. Autori edície uskutočnili rozsiahly heuristicky výskum v Slovenskom národnom archíve v Bratislave (fond Národný súd a Hlavné štátne zastupiteľstvo), v Slovenskej národnej knižnici v Martine, v Mestskom archíve v Bratislave, Regionálnej knižnici v Bratislave, Štátnom oblastnom archíve v Bratislave a v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Pri spracúvaní bibliografie sa sústredili najmä na excerpovanie údajov z hlavných tlačových orgánov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a jej blízkych periodík, akými boli Slovák, Slovák týždenník, Tatranský orol, Duchovný pastier, Trenčan, Bánovské noviny, Kultúra a Slovenská pravda. Jedným z ťažiskových textov edície sú parlamentné prejavy publikované v Těsnopiseckých zprávách poslanecké sněmovny. Text stenografických záznamov sa porovnával s textom uverejnenom v Slováku a v Slovenskej pravde.

Dokumenty sú publikované podľa zaužívaných pravidiel pre vydávanie pramenného materiálu z novších dejín. Majú záhlavný regest s údajmi o mieste a dátume ich publikovania, resp. ich vzniku, pričom sú priebežne číslované. V prípade, že dátum uverejnenia sa nedal presne určiť, príslušný dokument sa zaradil na začiatok bežného roka. V závere edície sa nachádzajú dodatky recenzie, noticky, resp. dokumenty, ktoré sme objavili tesne pred zadaním práce do tlače. Všetky dokumenty sú uvedené v plnom znení.

Ak sa vyskytol niektorý dokument vo viacerých verziách, uprednostnili sme jeho najspoľahlivejšiu a najúplnejšiu verziu. Pôvodne cenzurované články sú doplnené z necenzurovaných tlačiarenských obťahov predložených redakciou Slováka Hlavnému štátnemu zastupiteľstvu v Bratislave. V texte sú vyznačené rovnako ako všetky editorské zásahy do publikovaných textov hranatými zátvorkami. Okrúhlymi zátvorkami sú vyznačené zátvorky, ktoré sa nachádzali v pôvodnom texte.

Väčšina textov bola publikovaná v slovenskom jazyku s výnimkou článkov v Nyitramegyei szemle. Tieto sa uverejňujú v preklade, rovnako ako cudzojazyčné citáty. Všetky dokumenty sú transkribované do súčasného pravopisu so zachovaním dobových archaických tvarov, vrátane germanizmov, bohemizmov a hungarizmov. Rozpis skratiek s výnimkou tých najbežnejších, ktoré sa v texte ponechali, sa uskutočnil pomocou hranatých zátvoriek.

Za textom každého dokumentu sa nachádzajú základné bibliografické údaje a poznámkový aparát s upozornením na vecné rozdiely medzi viacerými verziami dokumentu a rozširujúcimi či korigujúcimi informáciami, ktoré komentujú, resp. vysvetľujú niektoré údaje uvedené v texte a uľahčujú tak pochopenie súvislostí a významu písomností.

Menný, miestny a predmetový register budú zaradené na koniec 2. zväzku dokumentov.

Úprimné a hlboké poďakovanie za ochotu pri spolupráci na tejto edícii patrí predovšetkým tímu oddelenia knižnično-informačných služieb Slovenskej národnej knižnice v Martine na čele s vedúcou PhDr. D. Janovskou, najmä pp. A. Košťanovej, D. Lehotskej, A. Patrovičovej, L. Murčekovej a Ľ. Šunkovej, ako aj riaditeľovi Bibliografického oddelenia Slovenskej národnej knižnice PhDr. M. Kovačkovi, CSc. za cenné bibliografické poradenstvo. Za podnetné konzultácie ďakujeme PhDr. Š. Baranovičovi a za spoluprácu v oblasti biografických údajov riaditeľovi Biografického ústavu Matice Slovenskej PhDr. A. Maťovčíkovi, DrSc. Za pomoc a spoluprácu ďakujeme aj pracovníkom Slovenského národného archívu v Bratislave, Mestského archívu v Bratislave (s Regionálnou knižnicou), Štátneho oblastného archívu v Bratislave a Univerzitnej knižnici v Bratislave. Zo zahraničných inštitúcií chceme oceniť spoluprácu s Bundesarchivom v Koblenzi (teraz Berlín), s Politickým archívom Zahraničného úradu v Bonne (teraz Berlín), Univerzitnou knižnicou v Göttingene (oddelenie archívu a rukopisov) a s Knižnicou vojvodu Augusta vo Wolfenbütteli.

Nakoniec sa chceme osobitne poďakovať Historickému ústavu SAV v Bratislave a jeho riaditeľovi PhDr. V. Bystrickému, DrSc. za všestranné zabezpečenie celého projektu. Poďakovanie patrí aj A. Fundárkovej, T. Lengyelovej, M. Morovicsovi, V. Sedlákovi, H. Třískovej, L. Vörösovi za odborný preklad cudzojazyčných textov, A. Šperkovi za pomoc pri spracovaní poznámkového aparátu, M. Fabriciusovej a L. Lutinskej za vytrvalosť a precíznosť pri prepisovaní textov.

Editori

1 ↑ Prečan, V: Slovenské národné povstanie -Dokumenty, Bratislava 1965; Prečan, V: Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944, Bratislava 1971; Dejiny Slovenského národného povstania 1944, zv. 3. Dokumenty, Bratislava 1984; Vatikán a Slovenská republika (1939 - 1945), Bratislava 1992.

^ hore na obsah ^


Jozef Tiso. Prejavy a články (1938-1944)

a

Táto publikácia vyšla vďaka podpore Ministerstva kultúry SR.

Publikácia vychádza ako výsledok riešenia projektu VEGA č. 2/6204/26.

Editori: 

Ing. Miroslav Fabricius, CSc.

PhDr. Katarína Hradská, PhD

Recenzenti:              

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

PhDr. Ivan Kamenec, CSc.

© AEPress, spol. s r. o., Bratislava 2007

© Historický ústav SAV, Bratislava 2007

ISBN 80-88880-46-7

ÚVOD

Osobnosť Jozefa Tisu permanentne na seba púta pozornosť nielen historikov, bádateľov z najrôznejších oblastí, ale aj politikov a širokej verejnosti. Samostatné monografie, zborníky, štúdie a články o tejto kontroverznej osobnosti moderných slovenských dejín, majú veľmi rozdielnu odbornú a poznávaciu kvalitu. Je to vcelku pochopiteľné. Ich autormi sú nielen domáci, resp. zahraniční profesionálni historici, ale aj pamätníci, občas tiež málo informovaní publicisti. Takáto široká škála interpretov moderných i starších slovenských dejín sa však netýka iba Jozefa Tisu, resp. obdobia moderných či starších slovenských dejín, ale aj ďalších osobností a udalostí.

Špecifickou črtou rekonštruovania verejnej a zvlášť politickej činnosti Jozefa Tisu je skutočnosť, že jeho hodnotenia u jednotlivých autorov sa až diametrálne odlišujú a často prekračujú hranice racionálneho historického výskumu smerom k právnej rovine, kde sa používajú pojmy ako obžaloba, obhajoba a vynesenie neodvolateľného rozsudku. Pre mnohých autorov, politikov a potenciálnych čitateľov sa hodnotenie osobnosti Jozefa Tisu stáva kritériom vzťahu k národu, štátu, fašizmu, demokracii, totalite atď. Podobný prístup vytvára ideálne podmienky pre vznik najrôznejších, často bizarných legiend, mýtov a antimýtov, ktoré osobnosť Jozefa Tisu buď apriórne legendarizujú alebo démonizujú a tým vlastne veľmi sťažujú jej racionálne, objektívnejšie poznávanie. Podľa doterajších skúseností toto diametrálne rozdielne hodnotenie, majúce až expresívne emocionálne formy bude na Slovensku ešte dlho pretrvávať a k úplnej zhode názorov na politické aktivity Jozefa Tisu nikdy nedôjde nielen u politikov a laickej verejnosti, ale ani medzi historikmi, čo však v rámci dynamického procesu skutočne vedeckého výskumu nie je ani celkom možné.

Najschodnejšia cesta k objektivizácii a racionalizácii výskumu všetkých oblastí dejín štátu, resp. národa a z nich osobitne citlivých tém (a takou osobnosť J. Tisu nesporne je) spočíva asi v publikovaní dobových dokumentov, ktoré sú prvoradým materiálom pre ďalšie štúdium historikov či iných odborníkov, no aj nevyčerpateľným a navyše ľahko prístupným prameňom pre záujemcov o národné a štátne dejiny zo strany širšej čitateľskej verejnosti. Práve pre tieto účely vychádza aj ďalší, v poradí druhý zväzok publicistickej činnosti Jozefa Tisu zostavený z jeho prejavov a článkov, chronologicky nadväzujúci na nedávnu pramennú edíciu Jozef Tiso: Prejavy a články. Zv. 1. (1913 -1938). Fabricius, Miroslav Suško, Ladislav (eds.). Bratislava : AEP, 2002, 567s.

Druhý zväzok edovaných prejavov a článkov Jozefa Tisu obsahuje pramenný tlačový a rozhlasový materiál z obdobia od 6. októbra 1938 do konca augusta 1944. Jeho príprava na vydanie bola komplikovaná, resp. sťažená niekoľkými faktormi, ktoré museli editori riešiť. Druhý zväzok totiž obsahuje dokumenty, ktoré sa zrodili, keď J. Tiso bol už na absolútnej špičke slovenskej politiky: postupne bol predsedom vlády a prezidentom Slovenskej republiky, najvyšším veliteľom jej ozbrojených síl, predsedom samovládnucej Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, najvyšším veliteľom Hlinkovej gardy a napokon oficiálnym Vodcom štátu. Všetky spomínané funkcie a s nimi spojené veľmi časté verejné vystúpenia (prejavy a články) dostali tým jednoznačne oficiálny charakter. V úplnej alebo modifikovanej často skrátenej podobe ich uverejňovala vládna i nevládna tlač. Editori pri zaraďovaní týchto prejavov do zborníka sa opierali v prvom rade o reprezentatívne pramene akými sú: Slovenská tlačová kancelária (pokiaľ boli jej materiály v archíve prístupné), tlačový orgán HSĽS Slovák, Organizačné zvesti HSĽS, tlačový orgán HG Gardista, zachované zvukové záznamy z vysielania Slovenského rozhlasu, pričom upozorňujú čitateľa na menšie či väčšie odlišnosti v nich. Všímajú si však aj iné tlačové periodiká celoštátneho, resp. regionálneho charakteru a to Národnie noviny, Slovenskú politiku, Slovenskú pravdu, Slovenského robotníka, Slovák pondelník, Slovák týždenník, ale tiež Rozvoj, Budovateľ, Slovenský hospodár, Trenčan, Katolícke noviny, atď. V prípade, že Tisov prejav odznel v určitom regióne, editori prihliadali na to, že v najkomplexnejšej podobe ho uverejnila regionálna tlač a preto príslušný materiál preberajú z nej. Napriek tomuto postupu si editori uvedomujú, že bolo nad ich sily detailne postihnúť rozdiely medzi v edícii uverejnenými dokumentmi a medzi ich modifikáciou v danom prípade v menej dôležitých periodikách. Je všeobecne známou skutočnosťou, že J. Tiso bol ako rečník a publicista veľmi plodným autorom už pred rokom 1938 (pozri 1. zväzok edície). Táto jeho produktivita sa niekoľkokrát znásobila po nástupe do najvyšších štátnych a straníckych funkcií. Určite sa ešte nájdu materiály, ktoré v druhom zväzku Tisovej publicistiky zatiaľ chýbajú.

Rozsiahlosť a tematická rozkošatenosť Tisovej verejnej angažovanosti v rokoch 1938-1945 prinútila editorov zmeniť pôvodný zámer, ktorý rátal s dvoma zväzkami. Z priestorových dôvodov sa preto rozhodli chronologicky uzavrieť druhý zväzok materiálmi spred 29. augusta 1944. Ostatné materiály budú uverejnené v treťom zväzku, kde budú aj doplnky, ktoré editori pri ďalšom výskume ešte objavia, dúfajúc tu aj v pomoc a upozornenia kolegov historikov a archivárov. Do tretieho zväzku sa zaradia Tisove rozhovory s Adolfom Hitlerom počas jeho návštev v Hitlerovom hlavnom stane, prejavy a články od konca augusta 1944 do konca marca 1945, ako aj jeho prejavy v exile. Súčasťou tohto zväzku budú tiež verejné vystúpenia Tisu pred Národným súdom v Bratislave v rokoch 1946-1947. V treťom zväzku si editori splnia tiež svoj dlh voči čitateľom, na ktorý viacerí užívatelia 1. zväzku edície už kriticky a oprávnene poukazovali a budú poukazovať aj po vydaní druhého zväzku. Ide o absenciu registrov, kde citeľne chýba najmä menný register, ktorý je štandardnou výbavou každej vedeckej pramennej edície. Editori sú si plne vedomí tohto nedostatku a čitateľom sa zaň ospravedlňujú.

Dokumenty podobne ako v prvom zväzku sú uverejnené v plnom znení a usporiadané podľa zaužívaných pravidiel pre vydávanie pramenného materiálu z novších dejín. Editori zachovali v nich dobovú terminológiu, avšak ich pravopis prispôsobili dnes platným pravidlám. Jednotlivé dokumenty sú radené a očíslované podľa chronologického princípu. V záhlaví každého dokumentu sa nachádza (v kurzíve) stručný obsahový regest, s dátumom a miestom jeho vzniku. Na konci dokumentu je uvedený prameň, z ktorého je dokument prebraný, resp. nachádzajú sa tam tiež vysvetľujúce poznámky editorov.

Na záver si dovoľujeme poďakovať všetkým kolegom, ktorí nám pri príprave tohto zväzku nejakým spôsobom pomohli. Najväčšia vďaka patrí pracovníkom Slovenského národného archívu v Bratislave, pracovníkom Univerzitnej knižnice v Bratislave, resp. Národnej knižnice v Martine a pracovníkom zvukového archívu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Poďakovanie patrí tiež všetkým kolegom z Historického ústavu SAV, resp. z iných historických pracovísk, ktorí nám svojimi radami a pripomienkami pomáhali pri príprave tejto náročnej edície, taktiež Angele Bothovej a Mgr. Miroslave Fabriciusovej za vytrvalosť a precíznosť pri prepisovaní textov. Osobitné poďakovanie patrí J. Wardovi za poskytnutie dokumentov č. 44, 45,47 a 334*.

Editori

* ↑ Research completed by James Mace Ward for this document collection was supported in part by a Fulbright-Hayes Doctoral Dissertation Research Abroad Fellowship and by a grant from the International Research & Exchanges Board (IREX) with funds provided by the National Endowment for the Humanities, the United States Department of State through the Title VIII Program, and the IREX Scholar Support Fund. None of these organizations is responsible for the views expressed.^ hore na obsah ^


Jozef Tiso. Prejavy a články (1944-1947)

a

© Spoločnosť PRO HISTÓRIA

Publikácia vychádza ako výsledok riešenia projektu VEGA č. 2/0052/9 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia, holokaust. Zároveň je výsledkom projektu Centra exelentnosti na Historickom ústave SAV č. CEVKOMSD. Jej vydanie finančne podporili Ministerstvo kultúry SR, Literárny fond, SAVOL (Spoločnosť autorov vedeckej a odbornej literatúry), Historický ústav SAV, Spoločnosť PRO HISTÓRIA.

Recenzenti:

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. (Historický ústav SAV)

PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV)

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (FF Prešovskej Univerzity)

Fotografia na obálke:

© Slovenský národný archív, Bratislava

Editori:

Ing. Miroslav Fabricius, CSc. (Historický ústav SAV)

PhDr. Katarína Hradská, Ph.D (Historický ústav SAV)

Vydala Spoločnosť PRO HISTÓRIA v spolupráci s HÚ SAV

Technický redaktor: Jozef Hupka

Návrh obálky a grafická úprava: Jozef Hupka

Bratislava 2010

ISBN 978-80-970060-8-2

ÚVOD

Osobnosť Jozefa Tisu púta pozornosť historikov, bádateľov z rozličných oblastí, ako aj politikov a širokej verejnosti. O tomto kontroverznom politikovi už roky vznikajú štúdie i monografie rozličnej úrovne a kvality. Pre mnohých autorov, ale aj radových čitateľov sa hodnotenie osobnosti Jozefa Tisu stáva kritériom vzťahu k národu, štátu, fašizmu, demokracii, či totalite. Takýto prístup vytvára ideálne podmienky pre vznik rozličných legiend, mýtov a antimýtov, ktoré osobnosť Jozefa Tisu buď legendarizujú, alebo démonizujú, čím sa sťažuje objektívne poznávanie života a pôsobenia tohto politika v rôznych etapách vývoja slovenskej spoločnosti.

Najschodnejšia cesta k objektivizácii a racionalizácii výskumu všetkých oblastí dejín štátu, národa a jeho reprezentantov, spočíva v publikovaní dobových dokumentov, ktoré sú prvoradým materiálom pre ďalšie štúdium historikov a odborníkov z iných vedných disciplín, no sú aj nevyčerpateľným a ľahko prístupným prameňom pre záujemcov o národné dejiny. Práve z tohto dôvodu vychádza už tretí zväzok dokumentov o publicistickej činnosti Jozefa Tisu. Práca vychádza ako výsledok riešenia grantového projektu VEGA1.1 Chronologicky nadväzuje na predchádzajúce dva zväzky a je zostavený z prejavov datovaných po Slovenskom národnom povstaní až po posledný prejav, ktorý koncom apríla 1945 J. Tiso adresoval slovenskému národu z rakúskeho Kremsmunsteru. Editori sa aj v tomto zväzku opierali o reprezentatívne pramene zhromaždené v Slovenskom národnom archíve vo fonde Slovenská tlačová kancelária, ďalej v tlačovom orgáne HSĽS Slovák, tlačovom orgáne HG Gardista, pričom čitateľa upozorňujú na menšie či väčšie odlišnosti v nich. Dokumenty sú uverejnené v plnom znení a sú usporiadané podľa zaužívaných pravidiel pre vydávanie pramenného materiálu. Editori v nich zachovali dobovú terminológiu, avšak ich pravopis prispôsobili súčasným platným pravidlám. V záhlaví každého dokumentu sa nachádza stručný regest s dátumom a miestom jeho vzniku. Na konci každého dokumentuje uvedený prameň, z ktorého je dokument prebraný, a nachádzajú sa tam aj vysvetľujúce poznámky editorov.

Editori tohto zväzku dokumentov okrem článkov a prejavov predkladajú aj záznamy z rokovaní medzi Jozefom Tisom a Adolfom Hitlerom, ktoré sú prepisom z dokumentov archívu nemeckého zahraničného úradu (ADAP). Dodržali pritom úzus stanovený pre edovanie dokumentov. Uverejňujú originál a jeho slovenský preklad s tým, že poznámky editorov sú identické v nemeckom originály aj v slovenskom preklade.

Súčasťou tretieho zväzku dokumentov je aj obhajobná reč Jozefa Tisa pred Národným súdom. Kvôli zachovaniu autenticity editori do tohto textu nezasahovali, uverejňujú ho v pôvodnej podobe, avšak s vysvetľujúcim poznámkovým aparátom, v ktorom sa, vzhľadom na určité faktografické nepresnosti v obhajobnej reči, odvolávajú aj na dokumenty predchádzajúceho zväzku.

Editori si dovoľujú vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto zväzku dokumentov. Osobitné poďakovanie adresujú recenzentom, ktorým vďačia za cenné rady a pripomienky; ďalej riaditeľovi Slovenského národného archívu PhDr. Radoslavovi Ragačovi, PhD. a pracovníkovi SNA P. Magurovi, za ústretovosť pri zhromažďovaní a sprístupnení dokumentov. Poďakovanie patrí aj riaditeľovi Historického ústavu SAV PhDr. Slavomírovi Michálkovi, DrSc. za pomoc pri finančnom zabezpečení vydania publikácie.

Editori

1 ↑ VEGA, reg. číslo 2/0052/10 Slovenská spoločnosť a menšiny v rokoch druhej svetovej vojny: problematika spolužitia, migrácia a holokaust, vedúca PhDr. Katarína Hradská, Ph.D).

^ hore na obsah ^