Dohľadom nad Prezidentskou knižnicou je za Spoločnosť pre zachovanie tradícií v Bytči poverený Mgr. Pavol Demjanič, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Súčasný stav: NEFUNKČNÁ

Evidenčné číslo MK SR: 3998/2000-400/3720

Názov: Otvorená knižnica JSM

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Slavomír Jančok

Názov organizácie, ktorej je knižnica súčasťou: Jednota slovenskej mládeže

Klikni pre podrobnosti...

Prvý prezident v slovenskej poézii [antológia]

Doslov

V čase, keď Slovensko prežíva hlbokú krízu vlastnej identity, v čase množiacich sa útokov proti všetkému duchovnému, kresťanskému a národnému, v čase, keď o štáte rozhodujú zväčša ľudia, ktorým vôbec neleží na srdci jeho osud a osud jeho obyvateľov, v čase, keď sú tvorcovia slovenskej štátnosti –  historickej i súčasnej – zatláčaní do prachu pohŕdania a posmeškov, v čase, keď na slovenskom území vyrastajú ako huby po daždi symboly cudzej iredenty, v čase novej Európy, v ktorej je neskutočný problém umiestniť sochu spolupatrónov Európy v meste, ktoré sa pýši nádvorím Európy, v čase, keď priznanie k vlastnej hrude je podpísaním rozsudku nad vlastnou kariérou, v čase, keď Matica slovenská je celkom vytlačená na okraj kultúrneho, vedeckého a spoločenského diania, v čase, keď nové a nové vlny mladej inteligencie emigrujú zo Slovenska, v čase, keď absentuje objektívny filozoficko-etický diskurz o vlastnej štátnosti, v čase, keď sociálna sieť je skrz-naskrz pretrhaná a Slovensko sa mení na európskeho žobráka, skrátka v čase ťažkej duchovno-sociálnej krízy slovenského národa, zasvietilo z malej kysuckej Čadce svetielko nádeje.

Klikni pre podrobnosti...

Quadragesimo Anno

Encyklika Quadragesimo Anno «Štyridsiate výročie» Svätého Otca Pia XI. daná v Ríme pri svätom Petrovi, 15. mája 1931 o obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia pri príležitosti štyridsiateho výročia encykliky Rerum novarum. [Preklad: Stanislav Košč, text KBS 1997]

Klikni pre podrobnosti...

Quas PrimasEncyklika Quas primas «O Najvyššom» Svätého Otca Pia XI. daná v Ríme sv. Petra, v jedenásty deň mesiaca december, vo Svätom roku 1925, vo štvrtom roku pontifikátu Jeho Svätosti, ktorou sa do liturgického roku zavádza sviatok Krista-Kráľa.

Klikni pre podrobnosti...

Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočiaPrednedávnom vyšla vďaka občianskemu združeniu Slovenská spoločnosť publikácia s názvom Dokumenty k ideológii slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia, ktorá obsahuje Rodobranecký katechizmus (Vojtech Tuka, 1. konfiškované vydanie) a Slovenský národný socializmus (Štefan Polakovič). Ide o málo dostupné diela, ktoré však boli kľúčové pri formovaní ideológie slovenských národovcov v prvej polovici 20. storočia. Ich poznanie je dôležité pre štúdium a pochopenie slovenských dejín v uplynulom storočí.

Klikni pre podrobnosti...

Vševlad Jozef GajdošFrantiškán Vševlad Jozef Gajdoš (1907 - 1978) naozaj si zaslúži chválu za to, že miloval, objavoval, zachraňoval knihy. Predovšedcým aj preto, že takto konal v nevraživej, nepriateľskej dobe. V päťdesiatych rokoch XX. sto­ročia prenasledovali a likvidovali sa nielen ľudia, aj knihy, vlastne celé kniž­nice. Najmä rehoľné, cirkevné, s tisícami zväzkov náboženskej literatúry stredovekej, barokovej, rekatolizačnej - až po bernolákovské a svätovojtešské. Tzv. barbarská noc z r. 1950 mala rôzne podoby, napospol neľudské a nekultúrne.

V úvodnom autobiografickom náčrte Gajdoš dosť povedal o svojom ži­vote i činnosti, nie všetko podstatné o neprajnej dobe a jej deformujúcich zásahoch do vedy aj kultúry vôbec. O tom sa žiada uviesť pár zabudnutých či zastieraných informácií.

Klikni pre podrobnosti...

Vševlad Jozef Gajdoš (vľavo) s oltárnym spolubratom Antonom Valachom, ktorému venoval svoju autobiografiuGajdoš sa narodil 15. mája 1907 vo Veľkej Mani (teraz okres Nové Zámky). Pri krste 19. mája 1907 mu dali meno Jozef. Je štvrtým dieťaťom z ôsmich súrodencov. Rodičia boli poľnohospodárski robotníci, kým sa ne­zmohli na maloroľníkov. Otec sa volal Rudolf, matka Veronika, rod. Bugarová.

Šesťtriednu ľudovú školu vychodil v rodisku (1913 - 1919). V rodine sa hojne čítavalo. Tak si od mlada zamiloval knihy. Medzitým sa priúčal sed­liackej robote. No túžba po knihe ho v jeseni 1920 priviedla do Trnavy za knihárskeho učňa. Na iné školy neboli prostriedky. Knihárska firma Richter mala svoje dielne v budove františkánskeho kláštora. Učeň Jožko sa oknom v chodbe neraz pozeral na veselých františkánskych novicov. Videl ich asis­tovať pri oltári a počul ich chvály v chóre. Tu sa uskutočnili prvé Gajdošove kontakty s františkánskou rehoľou, v ktorej mienil dosiahnuť svoj životný cieľ. Preto pred Vianocami 1920 zanechal knihárske remeslo a v prvé janu­árové dni 1921 odišiel do františkánskeho kláštora v Skalici, kde jeho starší brat Janko bol už františkánom pod menom fráter Gilbert.

Klikni pre podrobnosti...

S krivdou krutou na paténePri každej významnej dejinnej udalosti významným sa stáva nielen čas, ale aj miesto, kde sa niečo odohralo. I na dejiny nášho národa sa viaže mnoho takýchto miest, a to nielen novodobej histórie, ktorú charakterizuje uvedomelé národnoobrodenské hnutie, ale ešte z dávnejšej minulosti, keď sa len črtali znaky takéhoto spoločenského úsilia. V tejto súvislosti treba spomenúť viaceré mestá a miesta, v ktorých sa tento národnouvedomelý pohyb odohrával, ako je Bratislava, Trnava, Levoča - na ktoré sa viaže činnosť našich bernolákovcov a štúrovcov, ba aj vrcholenie týchto úsilí, ktoré sa odohrali v Liptovskom Mikuláši a v Martine v podobe Žiadostí slovenského národa a Memoranda, ale najmä založením Matice slovenskej na čele s významnou dvojicou nášho národného hnutia - biskupom Štefanom Moysesom a superintendentom Karolom Kuzmánym.

Klikni pre podrobnosti...

Úvodné slovo

Svedecká výpoveď arcibiskupa Dr. Karola Kmeťku dňa 6. januára 1947 v politickom retribučnom procese s prezidentom a kňazom Dr. Jozefom Tisom bola podľa jeho vyjadrenia pre neho zásadnou a rozhodujúcou. Dňa 11. januára 1947 Dr. Tiso pred súdom vyhlásil: „Po svedeckej výpovedi pána arcibiskupa Dr. Kmeťku je, ako som povedal svojmu obhajcovi, vlastne tento proces pre mňa skončený, lebo som dostal rozsudok tak vo veci národnej, aj v kňazskej1Dr. Tisovi išlo predovšetkým o posúdenie jeho konania z hľadiska kresťanskej morálky a to bolo pre neho priaznivé.

Brigádny generál W. A. Collier, pred ktorým bol dokument podpísaný

Utečenecká slovenská vláda v Kremsmünsteri, Rakúsko

Generálovi Walton H. Walkerovi z U. S. armády, pre veliaceho generála XX. korpu U. S. armády.

V mene utečeneckej slovenskej vlády v Kremsmünsteri, Rakúsko, ja, Dr. Štefan Tiso, ako ministerský predseda podrobujem samého seba, členov svojej vlády, naše rodiny, našu vládnu politiku, úplne veliacemu generálovi XX. korpu III. Americkej armády.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore