Brigádny generál W. A. Collier, pred ktorým bol dokument podpísaný

Utečenecká slovenská vláda v Kremsmünsteri, Rakúsko

Generálovi Walton H. Walkerovi z U. S. armády, pre veliaceho generála XX. korpu U. S. armády.

V mene utečeneckej slovenskej vlády v Kremsmünsteri, Rakúsko, ja, Dr. Štefan Tiso, ako ministerský predseda podrobujem samého seba, členov svojej vlády, naše rodiny, našu vládnu politiku, úplne veliacemu generálovi XX. korpu III. Americkej armády.

My sa podrobujeme každému opatreniu, nariadenému spojeneckým hlavným veliteľstvom.

Prosíme o úplnú ochranu armády Spojených Štátov Severnej Ameriky, ktoré sú vlasťou skoro jednej tretiny nášho národa a prijímame demokratické princípy z ľudu, pre ľud a s ľudom.

Z tejto príležitosti odvažujeme sa prosiť o ochranu pre celú slovenskú kolóniu, ktorá bola donútená opustiť rodnú vlasť a je teraz v Kremsmünsteri, v Rakúsku, ako aj pre našich spolurodákov, ktorí žijú na územiach, zaujatých spojeneckými armádami.

Kremsmünster, 8. mája 1945.

Pečať predsedu vlády

W. A. Collier, v. r.
brig. gen. U. S. Army

T. O. Curtis, v. r.
col. G. S. C.

David W. Allard, v. r.
capt. inf.

Dr. Štefan Tiso, v. r.
predseda vlády

Dr. Mikuláš Pružinský, v. r.
minister financií

Medrický, v. r.
minister hospodárstva

Kočiš, v. r.
minister školstva

T. J. Gašpar, v. r.
vyslanec


Refugee Slovak government in Kremsmünster, Austria.

Gen. Walton H. Walker of the U. S. Army, commanding general for the XX. Korpi U.S. Army.

On behalf of refugee Slovak government in Kremsmünster, Austria, I, Dr. Štefan Tiso , Prime Minister of subjecting oneself, members of his government, our families, our government policies, completely commanding general XX. III corporations. U. S. Army.

We are subjected to any measure ordered by the Allied Supreme Headquarters.

Please complete protection of the army of the United States of North America, which are inherent in almost one-third our nation and accept democratic principles of the people for the people as people.

For this occasion, we dare to ask for protection for the entire Slovak colony, which was forced to leave her native country and is now in Kremsmünster, in Austria, as well as for our spolurodákov who live in the territories, taken by Allied armies.

Kremsmuenster, 8th 5. 1945th

SEAL YET. GOVERNMENT

W. A. COLLIER, vr
Brig. gen. U.S. Army

T. O. CURTIS, vr
col. G. S. C.

DAVID W. Allard, vr
Capt. inf.

Dr. ŠTEFAN TISO, vr
prime minister

Dr. NICHOLAS Pružinský, vr
Minister of Finance

Medrický, vr
Minister of Economy

Kočiš, vr
Minister of Education

T. J. GAŠPAR, vr
envoy