Klikni pre podrobnosti...

Na žiadosť Spoločnosti pre zachovanie tradícií, ktorá požiadala Ministerstvo vnútra SR o povolenie na organizovanie verejnej zbierky, po počiatočných problémoch bola táto napokon povolená a to na realizáciu projektu zhotovenia a osadenia sochy staroslovenského panovníka Rastislava a obnovy rodného domu prezidenta Jozefa Tisu. Verejná zbierka bola povolená a je vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky č. 1831006555/0200, variabilný symbol 14031939, zriadený vo VÚB Bratislava, a.s., priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtov prispievateľov. Adresa: Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Vrančovičova 44, 841 03 Bratislava.

Verejná zbierka sa uskutoční v dňoch od 7. júna 2008 do 7. júna 2009. Vyzývame preto všetkých národovcov, ktorí môžu na tento účel prispieť čo i len symbolicky, aby priložili ruku k šľachetnému dielu. Takisto i predstaviteľov tých združení, hlásiacich sa k národným a kresťanským hodnotám, ako i krajanských spolkov, predstaviteľov politických strán a hnutí, ale i cirkevných hodnostárov, aby informovali o prebiehajúcej zbierke a napomohli tak k úspešnej realizácii vytýčených cieľov, či už materiálne, alebo propagačne. Za to vám všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

POZOR: Zbierka bola protiprávne zrušená!

Viac: Ďalší protislovenský a protiprávny krok boľševickej vlády: zrušenie národoveckej zbierky

Peniaze preto aspoň zatiaľ neposielajte!