Klikni pre podrobnosti...

Na základe vášho listu zo dňa 23. septembra 2008, číslo SVS-233004-2008/05191-2, ktorým nám bolo oznámené rozhodnutie o zrušení verejnej zbierky povolenej dňa 21. mája 2008 rozhodnutím číslo SVS-233004-2008/05191 z údajného dôvodu nenaplnenia verejnoprospešnosti ako aj údajného rozporu so zahraničnopolitickými záujmami SR, podávame na základe §61, ods. 1. zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní nasledovný rozklad:

  1. zákon SNR č. 63/1973 o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov jasne vymedzuje, za akých okolností môže byť verejná zbierka povolená. Podľa § 4 uvedeného zákona v odseku 1: zbierku možno povoliť,
    • ak je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky,
    • ak neohrozuje verejný poriadok a je zaručené jej riadne vykonanie a
    • ak si predpokladané náklady spojené s vykonaním zbierky nevyžiadajú prevažnú časť jej hrubého výnosu.

    Keďže rozhodnutím zo dňa 21. mája 2008, číslo SVS-233004-2008/05191 zbierka povolená bola, nenašiel sa teda žiaden rozpor v uvedenom § 4 a MV SR muselo verejnú zbierku povoliť, keďže tomu nebránili žiadne zákonné obmedzenia.

  2. zákon SNR č. 63/1973 o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov jasne vymedzuje, za akých okolností môže byť verejná zbierka zrušená. Podľa § 6 uvedeného zákona v odseku (1): „Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by sa povolenie nemohlo vydať, alebo ak sa dodatočne zistí, že údaje, na základe ktorých bolo povolenie vydané, sú nepravdivé.“

Z uvedeného je zrejmé, že rozhodnutie MV SR zo dňa 23. septembra 2008, číslo SVS-233004-2008/05191-2, ktorým bola zbierka zrušená, nemá oporu v zákone, keďže žiadna z uvedených skutočností menovaných v § 6 zákona SNR č. 63/1973 o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, nenastala. V dôvodovej časti rozhodnutia sa doslova píše: „...pri posudzovaní verejnoprospešnosti účelu uvádzanej zbierky došlo zo strany správneho orgánu k prehliadnutiu účelu zbierky uvádzaného v druhej časti...“.

Zákon SNR č. 63/1973 o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov neumožňuje z dôvodov „prehliadnutia“ účelu zbierky túto zrušiť, naopak je povinný riadne celú žiadosť preskúmať a na základe toho vydať rozhodnutie, ako tak správne urobil dňa 21. mája 2008, kedy zbierku po splnení potrebných náležitostí povolil. Ako dôkaz nemožnosti „prehliadnutia“ účelu zbierky vám v prílohe zasielame Výzvu na doplnenie žiadosti o povolenie konania verejnej zbierky zo dňa 29. 4. 2008 pod číslom SVS-233004-2008/05191. Z neho jasne vyplýva, že MV SR podrobne skúmalo všetky náležitosti týkajúce sa zbierky a aj na nedostatky upozornilo, pričom Spoločnosť pre zachovanie tradícií v zákonom stanovenej lehote nedostatky odstránilo. MV SR po odstránení nedostatkov žiadosť schválilo bez akýchkoľvek ďalších námietok a teda argument o prehliadnutí účelu zbierky je zavádzajúci.

Rozhodnutie zo dňa 23. septembra 2008 považujeme za protiprávne, nemajúce oporu v právnych predpisoch a teda neplatné, vykonané pod nátlakom médií a lobistických skupín.

MV SR taktiež nemá právnu oporu v kádrovaní jednotlivých osobností slovenských dejín, čo je zrejmé i z toho, že neuviedlo žiadny právny prameň hodnotenia osobnosti Dr. Jozefa Tisa a jeho údajného protižidovského a protiľudského konania, na čo taktiež nejestvuje ani znalecký posudok, ani súdny verdikt, o ktorý by bolo možné takúto konštatáciu oprieť, rovnako ako nejestvuje ani jednotný pohľad historikov na uvedenú osobnosť slovenských dejín.

Na základe uvedeného je potrebné uzavrieť:

MV SR ako správny orgán sa rozhodnutím zo dňa 23. septembra 2008, číslo SVS-233004-2008/05191-2 dopustilo protiprávneho konania, a preto je potrebné tento protiprávny stav napraviť okamžitým zrušením predmetného zmätočného rozhodnutia. V opačnom prípade budeme nútený obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa a zažalovať jednotlivých ministerských úradníkov pre spôsobenie majetkovej ujmy, ktoré spôsobili svojím nesprávnym a protiprávnym konaním Spoločnosti pre zachovanie tradícií.

S pozdravom

Narodiť sa, žiť a umrieť v národe

Stanislav Pánis

predseda Spoločnosti pre zachovanie tradícií

v Bratislave dňa 3. 10. 2008

Zaslané:

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia verejnej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie vnútorných vecí
Drieňová 22
826 86 Bratislava 29