Reč slovenská je jasná,
Reč slovenská je hlasná,
Dnes národ touto rečou
bez zášti a bez mečov
sa našiel v samom sebe
a otvoril si nebe.

A teda od októbra
buď budúcnosť zas dobrá!
A ako je deň šiesty,
rod, nikdy nestúp s cesty!
A ako je dnes štvrtok,
Buď požehnaním, skutok!

I teraz v Božom mene vpred,
národ, zocelene!

Slovák, roč. XX, č. 228, 7. 10. 1938, s. 2

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore