Klikni pre podrobnosti...

Význam vodcu Adolfa Hitlera v živote národa nemeckého zhodnotiť bude povolaná história nemecká.

My, Slováci, ktorí sme s nemeckým národom nielen najbližší susedi, lež s nemeckými našimi spoluobčanmi od vekov v najužšom životnom spoločenstve spolunažívajúci, máme s príležitosti jeho 50. narodenín svoj postreh, čo sa životného jeho významu týka po stránke ľudskej a štátnickej. S vďačnosťou celého nášho národa slovenského spomínam si na prvé stretnutie sa s vodcom.

 

Ako o svetovom dejateľovi mal som svoju predstavu o ňom, no, bezprostredný dojem na mňa učinený mi potvrdil pravdivosť správ o osobnom kúzle, ktorým účinkuje na svoje okolie. Čo je tým vzácnejšie, že v osobnom styku nemá nič umelého, násilného, lež všetko zračí priamosťou a jednoduchosťou. Je človek otvorený, dôsledný, ktorý to iste hľadá u svojho partnera a podľa toho posudzuje kvalitu každého. Nielen podľa životnej svojej prípravy, lež i podľa svojej osobnej záľuby, zaoberá sa architektúrou, ktorá rada má rovné, určité čiary a solídnosť materiálu. Výstavba osobného jeho charakteru o tieto zásady sa opiera a podľa týchže postupuje v plánoch svojich politických a vo výbere osôb k realizovaniu svojich plánov vyberaných. Že pri tejto základnej línii je vždy rezolútny, jasný, určitý a rázny, je len prirodzeným dôsledkom jednoduchosti.

Tento svoj osobný charakteristický ťah prenáša i do politického svojho účinkovania. Je politikom jednoduchej politickej zásady: služba národnej pospolitosti. Svojmu národu slúžiť za každých okolností a zo všetkými prostriedkami, je zjavná čiara jeho politického postupu. Pozitívny charakter tejto orientácie dostáva negatívny prízvuk len vtedy a len tam, kde sa jeho snahe slúžiť svojmu národu stavia do cesty neodôvodnený odpor, alebo umelé prekážky. Princíp prirodzeného roztriedenia ľudí, princíp národnostný vymanil z tej diskvalifikácie, do ktorej ho marxistická ideológia svojou internacionálnou a svojím anacionalizmom zatlačila, aby sa stal ako prirodzený princíp koreňom zdravého usporiadania pomerov. Princíp tento považuje za tak vysoký, že za uplatnenie tohože princípu zasadiť sa kdekoľvek a všade i mimo svojho národa, považuje si za svoje životné poslanie.

Záujem Führera o princíp národnostný vysvetľuje nám jeho vysoký záujem o nás, Slovákov; tento záujem jeho bol pohnútkou, aby nám bol na pomoci pri utvorení nového štátu slovenského a aby nad ním držal svoju ochrannú ruku. Tento záujem nám činí Führera blízkym, ktorého sviatok je preto i naším sviatkom. Slovenský národ dlhé roky bojujúci na svoju národnú svojráznosť pod práporom princípu prirodzeného národného práva a pod práporom týmto zvíťazivší s vďačným srdcom volá: Boh živ, heroického reprezentanta prirodzeného práva národnej svojráznosti, aby z prirodzeného tohoto koreňa vykvitol nový, zdravý, požehnaný život národov a večný pokoj zabezpečujúce spolunažívanie štátov.


Slovák, r. 21, 1939, č. 91, s. 2, Slovensko Vodcovi Hitlerovi.