Klikni pre podrobnosti...

Drahý národ slovenský!

Jednohlasným rozhodnutím snemu slovenského zo dňa 14. marca 1939 vstúpil do života samostatný slovenský štát.

Predsedníctvo snemu slovenského rozhodnutím svojím z tohto istého dňa menovalo novú slovenskú vládu, ktorá hneď zložila do rúk predsedu snemu slovenského prísahu. Historická táto zmena prevedená bola dnes jednomyseľne a rýchle, aby sa ani nezbadal prechod z dosavádneho nášho štátneho zriadenia, ktoré bolo len čiastočné, na úplnú štátnu aparatúru, ktorá organizačne zahrňuje už celú oblasť štátneho života, teda i národnú obranu a zahraničnú reprezentáciu, ktoré sme mali dosiaľ spoločné s Čechmi. Deň 14. marec 1939 je rodným dátumom samostatného slovenského štátu.

Splnili sa túžby našej národnej ambície, ktorá poháňala životnú silu národa k tomu, aby riadenie svojich vecí mal národ celkom, úplne a bezvýhradne vo svojich rukách. Náš samostatný slovenský štát zrodil sa raz z dôsledne rozvinovanej politickej vôle národa slovenského vládnuť sám nad sebou na celej čiare, neodvisle od kohokoľvek. Vznikol teda z hlbokých kladných síl, ktoré budili oduševnenie, tvorili hodnoty, budovali prácou a sledovali priamu čiaru historického vývinu národa slovenského. Pod tlakom týchto kladných síl rástol i sám národ, z rozdrobených jednotlivcov nielen v masu, ale v povedomú pospolitosť, ktorú vedie jedna veľká myšlienka, aby sa totiž v rámci zvláštnej štátnej organizácie predstavila svetu ako rovnocenná zložka kultúrna s ostatnými národmi, s ktorými so všetkými a menovite so susedmi chce žiť nielen v dobrom susedskom pomere, ale v priateľskej zhode, aby zo svojej stránky priniesol čo najviac kladu do medzinárodných vzťahov. Keď dnes v rodný deň samostatného štátu slovenského v duchu zdieľam radosť celého nášho Slovenska, ktoré slávnostne prejavuje nad dosiahnutím svojich odvekých túžob, v mene prvej vlády samostatného slovenského štátu pripomínam niekoľko zásad, ako vedúce myšlienky pre náš najbližší postup.

Náš slovenský štát nezrodil sa z nenávisti, lež z vrelej lásky k svojeti a odhodlanej vôle pracovať a obetovať za svoj ideál. Nech že nás vedie všetkých v prvom rade táto myšlienka. Nie nenávisť voči niekomu, lež vrelá láska k svojmu štátu, ktorá nás povzbudzuje a zo dňa na deň robí spôsobilých pracovať a obetovať za svoj nový slovenský štát. Čo treba ešte z garnitúry minulosti odstrániť, odstránime, ale nie nenávistné, náruživo, hrubo a surovo, lež po kresťansky. Vzťahuje sa toto rovnako na všetkých. Zbytočných Čechov tak ako tak bude vláda dávať k dispozícii Prahe. Toto je nielen starosťou, ale i povinnosťou vlády a preto nech si nikto nenárokuje, aby túto otázku i sám vybavil. Vláda je a bude stáť na výške svojho poslania a vybaví túto pre všetkých Slovákov tak dôležitú otázku tak, aby netrpel ani náš verejný záujem, ale tiež ani právo a spravodlivosť. Podobne sa má vec s otázkou židovskou.

Vláda už má pripravený návrh zákona o židovskej otázke a len posledné udalosti prekazili to, aby návrh tento bol naším snemom schválený. Preto akékoľvek samozvané zasahovanie do riešenia židovskej otázky je zbytočné, neprípustné a vláda bude vedieť a musieť proti komukoľvek čo najprísnejšie zakročiť a dľa platných predpisov ho potrestať. Náš slovenský štát zrodil sa z organizovanej tvoriacej oduševnenej práce za lepšiu budúcnosť slovenského národa. Nielen slovenská vláda, ale každý povedomý Slovák musel by za úhlavného nepriateľa nového slovenského štátu považovať toho, kto by namiesto tvorenia nových hodnôt prácou chcel ničiť už jestvujúce hodnoty, kto by namiesto poriadku chcel by vyvolávať zmätok a neskrotenú svoju vôľu neovládal, toho by musela znemožniť prv, než by kradmou rukou mohol siahať a podkopávať budúcnosť slovenského národa v svojom samostatnom štáte.

Po 6. októbri som s radosťou konštatoval, že Slovák domáhal sa svojho práva a slávi svoje víťazstvo so spevom na rtách. Nie krv tečie po stopách našej slovenskej slobody, nie plienenie a rabovka je sprievodcom nášho politického postupu, ale radostná nálada, povýšená myseľ a disciplinovaná súdržnosť všetkých. Jestli sme mali príčinu k takejto radosti po 6. októbri, nuž dvojnásobná príčina je pre nás dnes, dôležitie samostatného štátu. Ako dar boží prijímame túto udalosť, ktorá nás všetkých, vládu i pospolitosť slovenskú zaväzuje k povinnej stráži nad novonarodeným slovenským štátom. Hrivna veľká bola nám daná do rúk Božskou prozreteľnosťou, aby sme s ňou narábali dľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia. Nechže prináša hrivna táto ovocie stonásobne. Nech vzrastie a vzmáha sa národ slovenský voľne a nehatene teraz už pod vlastnou strechou. Prestala už i posledná príčina, ktorá nás v nedávnej minulosti Slovákov ešte delila. Samostatný slovenský štát je skutočnosťou, prestanú teda hádky [či taký slovenský štát alebo onaký]1 a nastane, [lebo nastať musí] spoločná veľká radostná spolupráca všetkých na budovaní nového štátu. [Jednota národa slovenského utvorená po 6. 10. na tomto bode dostávala trhliny. Prestalo toto i teraz. Je teda doba, aby jednota národa nielen naoko, nielen dľa mena, ale v celej hĺbke, v celej úprimnosti a vo všetkých ohľadoch sa skutočne teraz ucelila ako jeden štát slovenský a jednotný vo všetkých svojich zložkách musí byť i národ slovenský.] Upisovanie pôžičky hospodárskej obrody Slovenska nechže ide teda ďalej v takej miere, ako bolo započaté. Veď sa nič nezmenilo v neprospech výhľadov tejto pôžičky. [Ba práve naopak. Spomínali sa častejšie námietky, že ani pre umiesťovanie kapitálu, ani pre budovanie nového priemyslu neni sú tu predbežne dané predpoklady. Neistota, neurčitosť, nevyvinutosť nášho domáceho poriadku prekáža všetkému tomu, a preto vraj nechodí na Slovensko kapitál. Teraz je na Slovensku jasno. Každý vie, že Slovensko je dneska slovenským štátom. Tento slovenský štát právny poriadok má, bude ho mať a bude ho strážiť a so všetkou dôslednosťou na celej čiare trvá. Je teda ovzdušie jasné. Výpočty každého môžu byť založené na reálne predpoklady a preto je pre upisovanie pôžičky atmosféra teraz priaznivejšia. Pre akékoľvek kapitálové podnikanie je tu teraz podmienka plne, zvrchovane realizovať.] Hospodárska obroda Slovenska znamená teraz hospodárske zariadenie štátu slovenského. Nielen doma, ale teraz už i v zahraničí vystupujeme samostatne pod svojím menom -pričiňme sa teda k tomu, aby tento náš štát hneď od počiatku vystupoval čestne, statočne, dôstojne, aby sa ukázalo, že chce a vie na svojich nohách chodiť, preto ho posilňujme svojou účasťou na[práci, na poriadku a] na pôžičke. Duch Boží nech sa vznáša nad naším štátom, duch kresťanský nech nás vedie všetkých vo všetkom našom počínaní, aby rástol, mohutnel a prekvital slovenský národ v samostatnom štáte slovenskom.


1 ↑ Text vymedzený hranatými zátvorkami Slovák a Slovák týždenník neuverejnili

Zvukový archív Slovenského rozhlasu, fond AF 1043; tiež Slovák, r. 21, 1939, č. 63, s. 4, Duch Boží nech sa vznáša nad naším štátom; Slovák týždenník, r. 20, 1939, č. 12, s. 8, Slovenský štát zrodil sa z veľkej lásky k svojeti; Národnie noviny, r. 70, 1939, č. 63, s. 1, Rozhodnutím slovenského snemu vstúpil do života samostatný slovenský štát; Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 62a, s. 1, Slovenský štát zrodil sa z veľkej lásky k svojeti; Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 62, s. 2, Slovenský štát zrodil sa z lásky k svojeti a nie z nenávisti.