Klikni pre podrobnosti...
Púťou a jej obradmi Ťa budú sprevádzať dvaja ceremoniári, prevádzač a páža.

V praktickej rovine, páža sa prihovára k pútnikom a prevádzač priamo ku Kristovi. Páža je služobníkom prevádzača a prevádzač zas služobníkom všetkých pútnikov.

Pútnici v úvode, spojac sa s prevádzačom slovami Stráž!, prenášajú na prevádzača svoju plnú moc, ktorou ho stavajú pred svoj zástup a oprávňujú ho modliť sa ku Kristovi za tento zástup.

Prevádzača a páža určí svojou voľbou usporiadateľ, pričom bude klásť dôraz na to, aby prevádzač bol:

a aby páža bolo:

Smelý pútnik, počúvaj svoje páža a svojho prevádzača!

Páža s prevádzačom na mieste začatia Memoriálu pred Ceremoniálom zasvätenia do tajomstva púte, keď zbadajú sa zhromažďovať pútnikov, utiahnu sa bokom a šeptom sa spolu modlia na kolenách Za ponuku utrpenia ako daru:

Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene prijímal urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo. Nauč ma, aby som pochopil, ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal tieto skúšky, a aby som Ti ich mohol ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen.

a Za duše neveriacich v zástupe:

Ó, môj Ježišu, ktorý nechceš smrť hriešnika, pomôž svojim úbohým deťom v práve sa schádzajúcom zástupe, ktoré sú slepé voči Tvojmu prísľubu spásy. Úpenlivo Ťa prosíme, otvor pomocou našich modlitieb a utrpenia oči tu prítomných neveriacich tak, aby uvideli Tvoju nežnú lásku a vrhli sa na ochranu do Tvojho svätého náručia. Pomôž im, aby uvideli pravdu a hľadali odpustenie za všetky svoje hriechy tak, aby mohli byť spasení a boli ako prví, ktorí vojdú do Nového raja. Modlíme sa za tieto úbohé duše a naliehavo Ťa prosíme, aby si im odpustil ich hriechy.

Ó, Pane, buď kráľom, a to nielen veriacim, ktorí nikdy od Teba neodstúpili, ale i synov márnotratných, ktorí Ťa opustili; učiň, aby do domu otcovského rýchle sa vrátili a biedou a hladom nezhynuli. Buď kráľom tých, ktorých alebo bludné mienenie oklamalo, alebo rozkol odtrhol; zavolaj ich naspäť do prístavu pravdy a k jednote viery, aby čím skôr bola jedna ovčiareň a jeden pastier. Buď kráľom konečne všetkých tých, ktorí zostávajú v starej povere pohanskej a nezdráhaj sa vyviesť ich z temnosti na slobodu svetla kráľovstva Božieho.

Ó, svätá Mária, aj pod tvoj materinský plášť sa utiekame a do milosrdenstva tvojho porúčame všetkých nevďačných hriešnikov v nám poručenom zástupe. Matka Božia, daj, aby na Tvoj príhovor boli ich úprimné prosby za dušu mučeníka Jozefa vypočuté, aj keď mnohí z nich ešte dnes nepatria k spravodlivým a nenachádzajú sa v stave Božej milosti. Nedaj, ó, milostivá Matka, aby vo svojej nepravosti zahynuli. Veď aj za nich vycedil najdrahšiu krv svoju najmilší Syn Tvoj. Vypros im aj nám ducha kajúcnosti a dokonalého polepšenia života.

Ó, spravodlivý Bože, modlíme sa aj za zradných Židov doma i vo svete, aby Si sňal clonu z ich sŕdc, aby aj oni uznali Ježiša Krista, nášho Pána a preniknutí Tvojím odpustením a Tvojou milosťou a láskou prestali prenasledovať Tvojich kňazov, ktorí za Teba a ľud mnohých spravodlivých nikdy neváhali položiť i svoj život. Amen.

a Za obrátenie slobodných murárov:

Pane Ježišu Kriste, Tvoja všemožúcnosť najviac sa javí v milosrdenstve zmilovaní a Ty si povedal: Modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a na cti vám utŕhajú; prosíme dobrotivosť tvojho najsvätejšieho Srdca za duše, ktoré sú na obraz Boží stvorené, ale ošemetným zvádzaním slobodných murárov hanobne oklamané, vždy ďalej a ďalej kráčajú cestou záhuby. Nedovoľ, aby Tvoju nevestu svätú Cirkev, aj naďalej utláčali, ale orodovaním preblashoslavenej Panny Márie Tvojej Matky a modlitbami spravodlivých daj sa uzmieriť. Pamätaj na Svoje nekonečné milosrdenstvo, odhliadni od ich neprávostí a sprav, aby sa aj oni k Tebe navrátili, podľa možnosti dokonalým pokánim Cirkev svätú tešili, svoje zlé skutky napravili a večné blahoslavenstvo obsiahli. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

a K sv. Michalovi:

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

/Po modlitbách si obaja opláchnu tvár svätenou vodou, aby mali počas celej púte Krista pred očami.../