Proti platnosti a záväznosti Pittsburghskej dohody uvádzajú sa najčastejšie tieto námietky:

Dohoda bola uzavretá len preto, aby sa čelilo agitácii proti jednote Čechov a Slovákov namierenej. Platí len pre Ameriku a americké pomery.

Na dohode podpísaní boli tak so strany českej ako i slovenskej občania americkí a títo boli si úplne vedomí, že nie sú povolaní predpisovať niečo Slovensku a národu doma.

Dohoda na konci výslovne podotýka, že podrobné ustanovenia o usporiadaní česko-slovenského štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a títo pomer Slovenska k jednotnému štátu jasne vyslovili a politicky rozriešili prijatím ústavy.

Slováci zriekli sa Pittsburghskej dohody Martinskou deklaráciou, ktorá vynesená bola neskoršie. (Posl. Hlinka: Boli by sme blázni!) Dohoda je neplatná, lebo nevyhovuje predpisom uzákoneným v Spojených štátoch.

Toto sú shrnuté všetky námietky, ktoré sa uvádzajú verejne proti platnosti a záväznosti Pittsburghskej dohody.