Naším spojencom na západe Europy je Francúzsko. Francúzsko ako veľmoc, ktorá hrá dôležitú úlohu v politike Europy, má pre našu republiku nesporne veľký význam zahranično-politický. Otázka je len tá, na koľko by sa toto spojenectvo vojensky osvedčilo v prípade útoku na náš štát.

To isté platí ešte vo väčšej miere o našom spojencovi na východe Europy, o Sovietskom sväze. Medzi našou republikou a Sovietskym sväzom je Poľsko a Rumunsko. Ak je pravdivá zpráva, že podľa novej rumunskej ústavy nie je možný prechod cudzieho vojska cez Rumunsko, to by znamenalo, že sme vojensky izolovaní nielen na fronte západnom, ale aj na fronte východnom. Ale o dhliadnuc od toho, panie a páni, Sovietsky sväz, ako náš vojenský spojenec, nie je takým partnerom, na ktorého by sme sa mohli v prípade vojny bezpečne spoľahnúť. (Potlesk poslancov SĽS) My neveríme v silu nášho spojenectva so Sovietskym sväzom jednoducho preto, lebo neveríme v silu režimu, aký dnes v Sovietskom sväze panuje. Udalosti, ktoré sa hlavne v posledných rokoch a zvlášte aj v posledných dňoch odohrávajú v Sovietskom sväze, len potvrdzujú správnosť tohto nášho stanoviska. Štát, kde sa odstreľujú a popravujú jeho zakladatelia a budovatelia, nemôže byť pre nás žiadnou garanciou a spojenectvo s takýmto štátom môže byť len na újmu našej pozície v politike zahraničnej. (Potlesk poslancov SĽS) Preto my Slováci, ako národ kresťanský a nacionálne založený, od prvopočiatku ťažko snášame spojenectvo našej republiky so Sovietskym sväzom a bolo by konečne na čase, aby o hodnote tohto spojenectva vážne uvažovali aj zodpovední činitelia našej zahraničnej politiky. (Výkriky komunistov)

Predseda (zvoní): Prosím o ticho.

Posl. dr Sokol (pokračuje): Čo sa týka Malej dohody, bolo by iste nesprávne tvrdiť, že Malá dohoda je inštitúcia zbytočná a že nemá pre nás nijaký význam. Je isté, že Malá dohoda v minulosti splnila svoju úlohu. Ale je nesporné aj to, že Malá dohoda nestačí na to, aby mohla byť pevnou zárukou našej štátnej bezpečnosti. (Tak je! - Potlesk poslancov SĽS) Akoľvek sa zdôrazňuje navonok jednotnosť a solidárnosť Malej dohody, faktom je, že štáty Malej dohody nie sú dnes jednotné v mnohých pálčivých a vážnych otázkach medzinárodnej politiky. Kto tvrdí iné, ten buďto klame seba, alebo zavádza neinformovanú politickú verejnosť. Úspechy poľskej a nemeckej diplomacie v Rumunsku rovnako ako úspechy nemeckej a talianskej politiky v Juhoslávii sú nesporne vážnym oslabením Malej dohody.

Slávna snemovňa! Z toho, čo som stručne uviedol, logicky nasleduje, že základy, na ktorých naša štátna politika buduje bezpečnosť nášho štátu v politike zahraničnej, sú slabé alebo neisté a preto záujem obrany republiky kategoricky žiada, aby sme terajšiu líniu našej zahraničnej politiky podrobili bedlivému skúmaniu. (Posl. Vallo: Kam ju orientovať?) Odpoviem vám hneď na to. Klub poslancov a senátorov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany vo svojom vyhlásení, ktoré prečítané bolo koncom minulého roku v posl. snemovni, medzi iným konštatoval aj toto: „Česko-slovensko patrí medzi tie štáty, ktorých bezpečnosť nemožno trvale zaistiť bez dobrého pomeru k súsedom.“ Toto konštatovanie je nielen správne, ale určuje v značnej miere aj smer našej zahraničnej politiky v budúcnosti. Ide o to, aby zodpovední činitelia našej zahraničnej politiky nič nezameškali, čo vyžaduje záujem bezpečnosti štátu, a aby sa z našej strany urobily včas všetky kroky k tomu, aby náš pomer k našim súsedom bol nielen korektný, ale, keď je to možné, priateľský. (Potlesk poslancov SĽS. - Posl. Vallo: Ak to spraviť?) Ja myslím, páni, že s vámi je veľmi ťažká debata, vy ste natoľko zamilovaní do Sovietskeho sväzu, že vy o Sovietskom sväzu nepripúšťate akúkoľvek debatu. (Výkriky komunistov)

Predseda (zvoní): Prosím o ticho.