Slávna snemovňa! Ale že Pittsburghská dohoda pri tvorení tohto štátu nebola bezvýznamným dokumentom ani tým, ktorí dnes nechcú nič počúť o Pittsburghskej dohode, toho najlepším dôkazom je to, že na Pittsburghskú dohodu ako na dokument platný a záväzný odvolávala sa aj naša delegácia na mierovej konferencii. V dokumentoch z mierovej konferencie máme zápis o tom, že naša delegácia na mierovej konferencii práve Pittsburghskou dohodou dokazovala, že pomer Slovákov a Čechov v spoločnom štáte vyriešený bol k obapolnej spokojenosti. V r. 1930 maďarské ministerstvo zahraničných vecí vydalo knihu dokumentov „A magyar béketárgyalások“ - „Maďarské mierové vyjednávania“ - v ktorej v prvom sväzku na str. 443 je obšírny list grófa Alberta Apponyiho proti argumentom česko-slovenskej delegácie. (Čujme!) V tomto liste gróf Apponyi píše (číta): „A csehek két határozatot emlegetnek, amelyek a szlovákoknak a csehekkel való egyesülésére vonatkoznak“. Po slovensky: „Česi spomínajú dve dohody, ktoré sa vztahujú na spojenie Čechov so Slovákmi.“ Prvá z týchto je podľa grófa Apponyiho, predsedu maďarskej mierovej delegácie, Pittsburghská dohoda a druhá Martinská deklarácia.