Dohoda na konci výslovne podotýka, že podrobné ustaovenia o usporiadaní česko-slovenského štátu ponechávajú sa oslobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom a títo pomer Slovenska k jednotnému štátu jasne vyslovili a politicky rozriešili prijatím ústavy.

Panie a páni, táto argumentácia je tiež falošná. Oslobodení Česi a Slováci podľa obsahu Pittsburghskej dohody mali právo rozhodovať pri usporiadaní česko-slovenského štátu len o podrobnostiach, nie však o zásadách vyslovených v dohode. (Tak je!)

V revolučnom Národnom shromaždení, ktoré vo februári r. 1920 odhlasovalo ústavu, neboli volení predstavitelia oslobodených Slovákov, lebo títo vzišli len z volieb, ktoré sa konaly v apríli r. 1920, tedy už po odhlasovaní ústavnej listiny. (Tak je!)