Klikni pre podrobnosti...

Na sklonku občianskeho roku slovenský národ zostavuje súvahu svojho života z roku 1944. Pri tejto prehliadke svojho domáceho frontu nielen že nezabúda na vás, ktorí v cudzine pracujete, ale tým väčšmi si vás pripomína, čím väčšmi si váži vašu prácu v cudzine vykonanú.

Slovenský robotník bol v dejinách národa slovenského vždy významným činiteľom. Odchádzal do cudziny hnaný žitia nevôľou, odišiel skoro ako vydedený, no v cudzom svete zostal nielen verným synom svojho národa, ale prácou a statočnosťou svojou slúžil vždy k cti a sláve mena slovenského. Slovenský národ nemal svetoznámych vedátorov, spisovateľov alebo politikov, ktorí by boli meno slovenské oboznamovali s cudzinou; mal ale robotníkov, ktorí odchádzajúc do cudziny svojou pracovitosťou, statočnosťou a poctivosťou nielen svoj život udržali, ale i národu svojmu uznanie, česť a lásku vydobýjali. Takíto slovenskí robotníci v Amerike boli to, čo organizovali silný politický pohyb za uznanie práva slovenského národa už počas prvej svetovej vojny a ktorí i dnes neochvejne držia líniu samobytnosti slovenského národa.

Podobne vážny zástoj máte i vy, pracujúci nateraz v Nemeckej ríši. Z prejavov občas mne zasielaných viem, že udržujete duševné spojenie s vlasťou, do ktorej občas prichádzate. Viete teda, ako žijeme doma. Viete, čo sme prežili tohto roku, keď nás medzinárodní agenti boľševizmu prepadli, zapríčiniac nám nesmierne škody na životoch, na majetku súkromnom i verejnom a na dobrom mene národa a štátu. Bolí nás to všetko, ale nenariekame, lebo tým by sme ani škody neodčinili, ani nápravu nedocielili. Namiesto toho ale pracujeme, lebo len prácou si trúfame napraviť čo sa stalo.

A na tomto bode práce sa s vami nielen stretáme, ale vás i zvlášť pozdravujeme. Pracujte i ďalej nielen ako dosiaľ čestne a statočne, ale ešte zvýšte svoj pracovný výkon, lebo potreba obrany Európy a v nej i obrany našej vlasti takéhoto zvýšeného výkonu od každého z nás očakáva. Buďte si vedomí toho, že svojou statočnou prácou nielen udržujete dobrý zvuk mena slovenského v cudzine, ale svedomitým nasadením svojho umu a sily do práce za spoločnú obranu zahladíte i štrbinu, ktorú sme na našom dobrom mene utrpeli. Zachovajte sa tak statočne, ako sa zachovali domáci naši robotníci, ktorí sa k zradným pučistom nielenže nepridali, ale s najväčším urýchlením dali sa všade znova do práce, aby riadny život na Slovensku netrpel. Slovenský robotník zachoval sa verne svojmu národu a štátu, lebo za päť rokov štátnej samostatnosti sa presvedčil o tom, že slovenský štát je vedený zásadami Novej Európy, v ktorej vládnuť má sociálna spravodlivosť a vyrovnanosť. Nečakal a nečaká preto boľševických agentov, ktorí by mu len zhoršenie jeho sociálneho položenia doniesli. A táto okolnosť povzbudzuje tiež i vás k statočnosti, k práci a k zvýšenej výkonnosti [s] cieľom obrany proti boľševizmu. Veď žijete v Nemecku, rodisku to Novej Európy, kde sami na sebe skusujete všetko to, čo Nová Európa každému, ale predovšetkým robotníkovi poskytnúť má. Sociálny poriadok, do ktorého ste začlenení, s boľševickou nevoľnosťou nedá sa ani prirovnávať, potvrdzujú vám to akiste vaši spolupracovníci, z boľševického pekla vyslobodení.

Buďte teda ochrancovia tohto poriadku svojou prácou, svojím poctivým slovenským charakterom, aby ste i v novom roku slúžili na česť a slávu svojmu národu a štátu!


Slovák, r. 27, 1945, č.l, s.l, Slovenský robotník - významný činiteľ; v skrátenej podobe Slovák týždenník, r. 26, 1945, č. 2, s. 2, S nezlomnou vierou začali sme rok 1945; Slovenská pravda, r. 10, 1945, č. 3, s. 1, Slovenský robotník - dobyvateľ cti slovenskému národu.