Klikni pre podrobnosti...

Láska k národu je prejavom spolupatričnosti s národnou pospolitosťou človeka. Je to prejav všeobecný, ktorý sa z prípadu na prípad musí vyjadrovať rozličnými citmi, slovom alebo činom, ako to postavenie alebo potreba národa vyvoláva. Ako je láska k národu jediným prejavom tejto spolupatričnosti s národnou pospolitosťou, tak je nutným prejavom tejže; bez lásky k národu nieto ani povedomia spolupatričnosti k národu a povedomie národné musí sa prejavovať v láske k národu.

Strana bola si tohto vždy vedomá a preto si držala vždy za povinnosť členov a prívržencov svojich v láske k národu svojmu vychovávať. Viazal ju k tomu tradičný duch národný v strane vždy žijúci. Úlohu túto strana plnila tak, ako to okolnosti a potreby národa vyžadovali. Preto bola tak odhodlaná, že ako politická strana, ktorá skoro z toho takzvaného politizovania žila, keď bola v opozícii, po obsiahnutí štátnej samostatnosti razila heslo: naša politika je práca! Akoby bola chcela povedať: dosť bolo už politizovania: rečnenia, agitovania, teraz je najpotrebnejšia práca na zveľadení svojho národa a štátu. Láska k národu prejaviť sa má teda v práci za národ a štát. Kto teda miluje svoj národ, nech pracuje, a to svedomité, presne, s radosťou na tom mieste, na ktoré ho jeho povolanie postaví. A isteže uzná to každý poctivý Slovák, že strana to spravila správne, lebo záujem národa a štátu to tak vyžadoval.

Tak podobne, majúc strana na zreteli záujem národa a štátu medzi terajšími okolnosťami, razí zasa heslo pre každého Slováka, majúceho lásku k svojmu národu: Naša politika je boj za národ. Národ a štát náš nachádza sa v položení, že láska k nemu diktuje nám ako prirodzený1 prejav: boj za národ a štát. Zmenu túto sme si sami nevymysleli, ani sami nezavinili. Národ a štát náš bol odvekým naším nepriateľom zákerne prepadnutý; láska k národu nám prikazuje, aby sme sa postavili na obranu svojho národa a štátu. Je to prirodzeným prejavom lásky k národu vzhľadom na súčasnú potrebu národa a štátu. Takže kto by dnes nechápal túto samozrejmosť boja za národ a štát, dokazoval by nad slnko jasnejšie, že nemá lásky k národu v sebe. Samozrejmosť boja za národ a štát je tým istejšia, čím je istejšie, že náš boj je obranným bojom proti nepriateľovi, siahajúcemu nám na život. A že je tento náš boj takýmto bojom, vysvitá už i z jednoduchého pripomenutia časového určenia, kedy sa náš boj začal. Už opätovne padli prvé výstrely na pokojných občanov tohoto štátu, už ľahli rumom naše stavby po Slovensku, keď sme sa odhodlali chytiť zbraň a požiadať ochrancu nášho o pomoc. Samozvancami londýnskymi naštvaní domáci zakuklenci vypovedali už boj proti slovenskému štátu a národu, keď sme sa my spamätali z nečakaného úderu, aby sme sa chopili zbrane na ochranu napadnutej svojeti. Posvätný obranný boj je to teda, čo od nás národ a štát dnes očakáva, aby sme ním prejavili svoju lásku k národu a štátu. A tento boj je dnes, v položení v akom sa národ a štát nachádza, jediným prejavom opravdivej lásky k národu, takže dnes slovenský národovec nie je mysliteľný bez odhodlanosti k boju za národ a štát tak a vtedy ako to od nás každého naša vrchnosť očakáva a žiada, teda so zbraňou, lopatou, perom alebo ochotou ako práve boj proti boľševizmu napomôcť treba. Boj tento je dnes príkazom osudovej prítomnosti nášho národa, preto každý roduverný Slovák venuje sa dnes s celou svojou rodoláskou boju za svoj národ a vytrvá v ňom až do konečného zabezpečenia napadnutého nášho národa a štátu!

Strana bojom za národ a štát práve tak pestuje v nás lásku k národu ako to chcela docieliť smernicou: naša politika je práca. A dúfa, že teraz bojom, bojom za národ a štát dosiahne v tomto ohľade lepšie výsledky ako heslom: naša politika je práca. Heslom týmto skutočne pozdvihla pracovný elán v Slovákoch; pracovali sme za päť rokov s radosťou, ale či táto pracovitosť zveľadila i lásku k národu v každom Slovákovi? Bohužiaľ, že nie! Práca tá totižto i keď sa konala v zameraní celoštátne budovateľskom, prináša prvé a bezprostredné ovocie každému jednotlivému Slovákovi. A tento hmotný výnos práce z mnohých Slovákov spravil egoistov, hmotárov, zakuklencov do svojich osobných záujmov, namiesto toho, že by ich bol povzniesol k láske k národu a štátu, ktorému pracovnú možnosť a zvýšený výnos tejže vlastne ďakovať mohol. Táto práca teda vyvolala zvýšenú sebelásku a nie lásku k národu.

Ináč si to predstavuje strana s bojom za národ a štát. Tento boj neprináša jednotlivcovi osobný zisk, ale naopak. Boj tento vyžaduje od jednotlivca obetu, prináša mu ťažkosti. Boj tento teda odvracia zameranie jednotlivca od seba a zameriava ho k národu a štátu. Boj predpokladá teda vystúpenie zo seba a zo svojich osobne – úzkych záujmov a zapojuje jednotlivca do záujmovej sféry národa a štátu a len druhoradé, ale tým istejšie do záujmovej sféry osobnej. Takto sa stáva boj buditeľom, pestovateľom lásky k národu a k štátu, lebo len vtedy je možný vôbec, keď mu je pohnútkou láska k národu a len vtedy sa stane kladne účinným, keď mu bude stálym hýbadlom láska k národu a štátu.

Strana, pretože si je vedomá svojej historickej povinnosti ako strážkyne a pestúnky lásky k národu, nasadzuje do svojej národno-výchovnej práce i boj za národ a štát ako prvotriedny prostriedok lásky k národu a k štátu. A verný prívrženec strany, povedomý Slovák poslúchne volanie strany, keď mu velí: do boja za národ a štát!


Slovák, r. 26, 1944, č. 263, s. 3, Do boja za národ a štát!; Organizačné zvesti Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, r. 5, 1944, č. 11 - 12, s. 97 - 99, Boj za národ; v skrátenej podobe Tatranské hlasy, r. 11, 1944, č. 51, s. 1, Boj za národ; Slovenská pravda, r. 9, 1944, č. 264, s. 1, Boj za národ-jediný prejav opravdivej lásky k národu; Slovenská politika, r. 25, 1944, č. 262, s. 1, Naša politika: boj za národ.