Klikni pre podrobnosti...

Dôstojníci a vojaci slovenskej domobrany! Po ťažkom otrase, ktorý postihol náš národ a našu brannú moc pred niekoľkými týždňami, dvíhame opäť do výšky náš prápor, prápor národnej a vojenskej cti s tým pevným odhodlaním, aby on nikdy viac nesklesol v rukách, ktoré ho v ohni, bitkách a v krvi doteraz vždy statočne držali.

Slovenský vojak čestne slúžil a umieral už v dávnych storočiach a pred slávou jeho plukov skláňali sa s uznaním priatelia, susedia a cudzinci.

Obnovením historického slovenského štátu, štátu kniežaťa Pribinu a kráľa Svätopluka, obnovila sa aj slovenská branná moc. Ožili slovenské pluky, ktoré sa stali najspoľahlivejšou oporou nášho národného a štátneho života. Od svojho zrodenia vrúcnou rodoláskou, prácou a krvou budovali svoju slovenskú vlasť, svoj štát a vo víťazných a slávnych bojoch šírili povesť a kult o hrdinskosti slovenského bojovníka.

Tohtoročné čierne dni augustové a septembrové zakalili pohľad viacerých našich vojakov, no neohli a nezlomili chrbtovú kosť nášho národa a jeho mnohých verných synov v zbrani. Zrada a omyl nedotkli sa jadra národa, čoho dôkazom je skutočnosť, že za krátky čas pri uvedení nových poriadkov do života, stojí v zbrani zreorganizovaná slovenská branná moc pod názvom slovenská Domobrana.

Slovenská domobrana prejíma do svojej tradície všetko to, čo ctilo slovenského vojaka doteraz: čestnosť, hrdinskosť a vernosť. Čestnosť v každom životnom počínaní, hrdinskosť v boji a vernosť k práporu, predstaveným, kamarátom a spojencom. Predovšetkým vernosť k Veľkonemeckej ríši a jej brannej moci, ktorá nám slúži nielen za vzor v boji za svoj národný život a za kultúru Európy proti boľševizmu, ale svojou spojeneckou vernosťou k nám zaväzuje nás k vernosti v boji a statočnosti.

V tomto duchu a s týmito ideálmi sa buduje nová slovenská Domobrana, ktorá ako každá branná moc bude nielen dobre zorganizovaná a technicky vybavená, ale bude aj pre budúcnosť najspoľahlivejšou záštitou existencie svojho národa.

Vojenská česť je najvyššou ozdobou každého domobranca. Železná disciplína je zasa vonkajším prejavom jeho hodnoty. Preto slovenská Domobrana, ako branná moc nášho národa a štátu nastupuje dnešným dňom na svoje cesty, s novou príkladnou disciplínou a s opravdivým junáckym chápaním cti, hrdinskosti a vernosti.

Božia ruka chránila náš národ cez dlhé storočia a táto Božia ruka, verím, že bude chrániť náš národ a štát nielen v prítomnosti, ale aj v budúcnosti.

Preto so zvýšenou sebadôverou a s pevnou vierou v Boha nech vykročí aj slovenská Domobrana na zápasište svojho dejstvovania, s vysoko vlajúcimi prápormi národnej a vojenskej cti, hrdosti a vernosti.

Život, práca a krv vojaka slovenskej Domobrany patria službe národa a štátu, zákerným nepriateľom po tieto týždne prepadnutému, aby očistil pokojamilovnú vlasť svoju od záplavy boľševickej zverskosti, aby zaistil pokoj a poriadok na celom Slovensku a aby vrátil občanom tohto štátu možnosť radostnej budovateľskej práce svojej domoviny. Hlas volajúcej vlasti o pomoc a ochraňuje a zostane denným rozkazom pre každého príslušníka slovenskej Domobrany, ktorý splní bezvýhradne, vždy a za každých okolností, ako mu to vojenská česť slovenského rodoľuba predpisuje. Na stráž!


Slovák, r. 26, 1944, č. 229, s. 1, Slovenská branná moc obnovená; Trenčan, r. 21, 1944, c. 42, s.l, Buduje sa slovenská domobrana | článok Buduje sa slovenská domobrana je armádnym rozkazom prezidenta republiky ktorý Tiso ako najvyšší vojenský veliteľ prečítal pri príležitosti prísahy prvého pešieho pluku domobrany.