Klikni pre podrobnosti...

Prežili sme dobu, ktorá vo svojich agitačných heslách neznala hraníc, ani výberu spôsobov. Čisto k vôli tomu, aby stranícky získala ľudí pre seba, dovolila si veci povážlivé. Tak medzi iným doba táto razila si heslo „zákon pôdy“ a s heslom týmto išla tak ďaleko, že hlásala, „naše desatero je zákon pôdy“, to je náš najvyšší zákon, okrem ktorého nič iného neznáme. I pestoval sa na tomto základe hrubý materializmus, ktorý do iného duchovného smeru zamerával roľníka, než ho jeho dosavádna tradícia usmerňovala. Na tomto základe potom v ovzduší všeobecného triedneho boja i z roľníckeho stavu tvorila sa trieda, ktorá všetkými prostriedkami – spôsobmi triedneho boja robotníka aj iných tried bojovala za svoj zákon.  

Že cesta táto bola mylná, dokázalo sa nielen prakticky vtedy, keď ani zákon pôdy nevedel roľníka brániť pred zadĺžením, ale i teoreticky, keď v dobách ťažkej skúšky národa, nevedeli sa zachrániť triedne múry v národe nastavané, lež zrútili sa, aby sa národ ukázal v celku jednotný, akého potreba doby vyžadovala.

Po týchto skúsenostiach nastupujete cestu svojej roľníckej kultúry časopiseckej v zjednotenom národe, ktorý viac sa nedelí na triedy a tábory, ktoré by chceli mať svoje zvláštne a najvyššie zákony bez ohľadu na druhých. Vaša cesta roľnícka ako taká, nebude a nesmie vás oddeľovať od národa ostatného, ale bude a musí vás upevňovať v láske k celku na základe svojho zvláštneho povolania. Čím lepšie budete sa starať o svoje zvláštne roľnícke potreby, tým väčšmi budete pociťovať spojky s ostatnými vrstvami národa, ktorý – ako nemôže žiť bez špecifikovaného rozdeľovania životných úloh pre jednotlivé triedy – tak by nemohol žiť, keby vo svojej vyššej jednote celku národného nespájal rozličné triedy.

Vašou úlohou bude teda pestovať lásku k svojmu stavu, lásku k pôde a z tejže lásky vyvierajúcu snahu po zdokonalení svojho roľníčenia.

Váš pokrok nepôjde teda cestou materialistického, teda pohanského „zákona pôdy“, ale cestou lásky k svojeti, láskou k svojej pôde a láskou k celku svojho národa slovenského!


Slovenský hospodár, r. 18, 1939, č. 1-2, s. 1, Na cestu.