Klikni pre podrobnosti...

Páni ministri! Bratia Slováci a dôstojníci! Som vám vďačný za vzácnu príležitosť, ktorú mi poskytujete, aby som vám a skrze vás prehovoriť mohol k našej verejnosti.

V našom politickom boji za práva slovenského národa, ktorý sa končil víťazstvom a dosiahnutím nášho politického ideálu, bojovali sme vždy a súčasne proti centralizmu a militarizmu. Bojovali sme proti obom nielen preto, že boli oba systémy založené na falošnej ideológii jednotného národa, ktorá sa mohla udržovať len násilím, lež bojovali sme proti obom preto, lebo sme videli škodlivé ich následky tak v živote politickom ako i národnom vôbec. Dnes stojí pred nami prirodzená idea samobytného národa slovenského víťazná, ktorá vo svojom politickom snažení nepotrebuje násilia, nepotrebuje teda ani militarizmu.

Náš národný postup nesmeruje proti nikomu, nechce znásilňovať nikoho, chceme utvrdiť, posilniť a zachovať len svoje. Preto vy, slovenskí dôstojníci, nebudete v národe reprezentovať násilnícky militarizmus, lež budete pestovať ducha vojenskej pohotovosti, ducha chladného, rázneho činu, ducha sebažertvovania, ducha postupu z pozície do pozície, z kroka na krok vo výstavbe svojského štátneho života slovenského. Dostanete sa takto skoro nevdojak, hoci viem, že každý z vás horí touto myšlienkou, do stredu vychovávateľskej školy nového národa slovenského, ktorý len pomocou tohto ducha vami vojakmi reprezentovaného bude spôsobilý si svoj štát udržať a na úroveň moderných štátov pozdvihnúť. Týmto sa dostávate do srdca slovenského národa. Kým na vás vojakov za čias militarizmu hľadel Slovák s akousi nedôverou, odteraz bude každý Slovák hľadieť na vás s pýchou a s radosťou, ako na pestúnov ducha národného. Ochotne vás bude poslúchať, úpravami vašimi sa riadiť, lebo bude na vás hľadieť ako na tých, ktorí majú národu dodať to, čo národu slovenskému veľmi chýba: ducha vojenského.

Nech vás vedie vždy duch našich predkov, aby ste mohli vychovávať náš národ v duchu našej tradície: Za Boha – za národ.


Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 5, s. 1, Náš národný nástup nesmeruje proti nikomu; tiež Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 5, s. 3, Národu slovenskému ducha vojenského; Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 5, s. 1, Vlastné slovenské pluky zaistené.