Klikni pre podrobnosti...

Pán prezident! Pamätáme sa, že nám bolo povedané: Qui nescit orare, pergat ad mare. Slovenský národ nemá more, ale má niekoľko takých rezervácií, ktoré smú a môžu byť označené nielen za zdroje jeho etnografického poznania, ale i jeho ohnivej lásky k nemu. Jedna z takýchto rezervácií sú naše Tatry, ktoré – myslím – po druhý raz hostia hlavu nášho štátu a my Slováci môžeme s uspokojením konštatovať, že sme sa vo svojich Tatrách nesklamali, keď môžeme v ich kronike zaznačiť osvedčenie nášho šľachetného hosťa, že sa v nich dobre cíti.

My Slováci, tešíme sa spolu s vami, lebo toto vaše osvedčenie je nám zárukou, že táto vaša návšteva v Tatrách prispeje nielen k lepšiemu poznaniu slovenského národa, ale ak je to ešte možné, aj k väčšej láske slovenského národa.

Tieto naše Tatry sú veľhory, ktoré sú vždy ochotné vítať turistov, ktorým poskytujú pôžitky neslýchané a odovzdávajú sa im celkom a úprimne, a nič pred nimi neskrývajú. Pravda, sú z tvrdej žuly, ktorá sa nedá odštepovať, sú to strmé štíty, zdolanie ktorých vyžaduje námahy a odvahy. Ale za pravdu mi dá turista: kto tieto predpoklady splní a túto odvahu uplatní, stane sa účastníkom takej radosti a takého hlbokého pôžitku, že neľutuje námahy, ani útrap, ktoré vynaložil a do budúcnosti to všetko už nebude pokladať za útrapy, aby sa dostal k tým horským štítom, prameňom tohto pôžitku.

Slovenský národ i pri tom, že ho jeden z našich básnikov pomenoval holubičím, má mnoho spoločného s jeho Tatrami. Vie byť tvrdý. Dokázal to zase znovu aj v nedávnych časoch. Je neprípustný a nepoddajný vo svojich výsostných právach, i keď ako malý národ usiluje o to, aby s každým priateľsky upravil svoje spolužitie. Je srdečný a skoro do mäkkosti oddaný každému, kto sa k nemu približuje a s úprimnosťou sa odmeňuje za každú námahu voči sebe prejavenú. Je synom Tatier a vie byť tatranským rytierom, rytierom voči každému, kto lásku k Tatrám prenáša aj na neho, na národ podtatranský.

Používam tejto príležitosti, aby som vás, pán prezident, ubezpečil, že národ slovenský, ako v minulosti nebol nikdy nevďačný voči žiadnemu svojmu priaznivcovi, bude vždy s ozvenou a to s takou tatranskou rezonanciou odpovedať na každý prejav lásky a oddanosti. Viem, že boje posledných 20 rokov a udalosti posledných týždňov mnohí si vysvetľujú tak, že by to ťažko vedeli zrovnať s terajšími mojimi slovami. Ale ja sa rozhodne hlásim k ním v plnej miere, lebo tak, ako viem, že my, Slováci presne vieme určiť, za čo máme byť – a skutočne sme – povďační bratom Čechom, tak na druhej strane viem, že medzi Čechmi bol a je, a chvála Bohu, po veľkých zmenách sa zvyšuje počet tých Čechov, ktorí sú presvedčení, že sa robilo mnoho vecí, ktoré neboli prejavom lásky k národu slovenskému, následkom čoho potom nemohli mať za ozvenu lásku slovenského národa, lebo sa neriadili smernicou nášho šľachetného tatranského návštevníka, aby sme my, Slováci, boli považovaní za domácich pánov na Slovensku.

Ďakujem Vám, pán prezident, za toto vaše slovo a ubezpečujem vás, že my na Slovensku nechceme nič viac, len aby sme boli domácimi pánmi a potom vás ubezpečujem, že slovenský národ bude povinnosti domáceho pána vždy plniť voči každému kto ho ako domáceho pána rešpektuje. Sme na seba navzájom odkázaní. Nie odkaz minulosti, ale odkaz budúcnosti nás priamo núti k vzájomnému porozumeniu a preto nech je tatranská rytierskosť vo vzájomnom rešpektovaní vzájomných výsostných práv trvalým zdrojom úprimnej oddanosti a tvrdého boja za našu i vašu šťastnú budúcnosť.

Nastávajúci rok nech je radostnou ozvenou tohto tatranského posolstva.


Slovák, r. 20, 1938, č. 297, s. 4, „Tatranská rytierskosť“ nech určuje náš budúci pomer; tiež Slovenská politika, r. 19,1938, č. 299, s. 1, Predseda slov. vlády dr. Jozef Tiso o význame prezidentovej návštevy v Tatrách; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 222, s. 1, Slovenský národ je nepoddajný vo svojich výsostných právach; Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 1, s. 1, Tatry budú spojivom Slovákov a Čechov.