Klikni pre podrobnosti...

Pán prezident! Po vyriešení ťažkých problémov republiky prichádzate prvý raz na Slovensko. Neobťažený minulosťou prichádzate ako prezident nového Česko-Slovenska s ratolesťou pokoja, ako s programom budúceho života našich národov. Slovenský národ, v mene ktorého mám česť Vás tu vítať, je národ pokojamilovný a preto Vás víta a pozdravuje so srdečnosťou, Slovákovi tak prirodzenou.

Činí tak v znamení vianočných sviatkov, pri ktorých sme sa hlboko zamysleli nad štátotvorným obsahom hesla betlehemského: Pokoj ľuďom dobre vôle! – ale činí tak i preto, lebo zastavili ste sa na pôde, v ktorej odpočíva už v pokoji náš veľký vodca Andrej Hlinka. My, vedení učením Kristovým a oduševňovaní žiarivým príkladom Hlinkovým, bojovali sme doteraz za uskutočnenie nášho programu politickej autonómie Slovenska, lebo sme boli presvedčení, že nielen slovenský národ bude uspokojený, keď sa mu splnia jeho politické túžby, ale že aj pokoj medzi dvoma národmi, Čechmi a Slovákmi, bude trvalé zabezpečený, keď sa spravodlivo, na základe uznania veľkej zásady „suum cuique“ vyrieši vzájomný pomer. Buď Bohu chvála, že pomer Čechov a Slovákov je vyriešený bez väčších otrasov, dané sú teda podmienky pokojného spolunažívania Čechov a Slovákov. Jednomyseľná vôľa našich národov postavila Vás, pán prezident, na čelo takto vyrovnaného nášho štátu, aby ste boli strážcom tohto pokoja. Nech Vám vianočný knieža pokoja dá hojnej svojej milosti, aby ste veľké svoje poslanie mohli plniť dlho a úspešne, v čom Vám národ slovenský bude vždy ochotne a oddane pomáhať! Živ Vás Boh – buďte nám vítaný.


Slovák, r. 20, 1938, č. 294, s. 2, Iné časy, iný duch; tiež Slovák týždenník, r. 20, 1939, č. 1, s. 2, Hlava štátu na hrobe vodcu slovenského národa; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 183, s. 1-2, Vianoce prez. republiky na Slovensku; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 296, s. 1, Na dobrej ceste; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 219, s. 1, Nový rok začíname s Božou pomocou.