Klikni pre podrobnosti...

Drahý národe! Predvčerom, keď som prehovoril k Tebe o význame dnešnej voľby, použil som výrazu, že dnešná nedeľa musí byť pre národ slovenský opravdivou „Zlatou nedeľou“ – nedeľou veľkodušnej štedrosti. A nedeľa táto nás nesklamala. Vypísané voľby do prvého zákonodarného snemu slovenského sa uskutočnili.

Zo všetkých strán Slovenska prichádzajú radostné správy: dosiaľ nevídaná účasť na voľbe, ktorá dokazuje živý záujem národa, je nie menšou hodnotou dňa, ako to ohromné prvenstvo odovzdaných hlasov „Áno“. Podľa doteraz došlých správ 98 % Slovákov a obyvateľov Slovenska vyslovilo svoj súhlas s našou vládou! Výsledok tento prevyšuje všetky odhady! Dokazuje, že dnes vládnuci režim na Slovensku nieje národu slovenskému ani cudzí, ani ľahostajný, ba naopak, dokazuje, že vláda slovenská opiera sa o najširší súhlas, akým sa v poslednej dobe vláda pochváliť mohla.

Výsledok volieb zadosťučinením naplňuje dušu našu, že nám národ dal absolutórium za dosavádny režim, ale tiež zaväzuje do budúcnosti. „Vernosť za vernosť“ – vyplýva z víťazného volebného výsledku! Národ ukázal sa byť verným vláde – vláda zostane verná národu! – Nič než národ! – bolo vedúcou smernicou vlády doteraz, všetko za národ! – bude jej zásadou do budúcnosti. Národ našiel sám seba – zjednotený, vyrovnaný sám so sebou, so svojou históriou, odhodlane nastupuje cestu do budúcnosti.  – Vláda svorná, jednotná, k všetkým obetiam za národ odhodlaná, preberá opraty nášho slovenského života do rúk, aby ho riadila podľa zákona Božieho. Máme už svoj volený parlament,1 ktorý má plný zákonitý titul, aby v mene národa hovoril a vynášal zákony. Nech prestanú teda všetky pokusy samozvancov, nech nepodniká nikto nič na svoju päsť – máme svoj zákonodarný snem, ten bude vynášať zákony, ktoré budú zaväzovať každého! Buď Bohu chvála za dnešný deň, nech zostúpi pokoj ľudu dobrej vôle do srdca každého Slováka!


1 ↑ Zvolení boli: Jozef Tiso, Karol Sidor, Jozef Sivák, Jozef Buday, Martin Sokol, Karol Mederly, Pavel Teplanský Matúš Černák, Ferdinand Ďurčanský, Miloš Vančo, Alexander Mach, Štefan Danihel, Rudolf Čavojský, Štefan Surovjak, Anton Hancko, Franz Karmasin, János Esterházy, Anton Šimko, Tido J. Gašpar, Mikuláš Pružinský, Ján Petrovič, Eugen Filkorn, Gejza Fritz, Ján Liška, Július Stano, Vladimír Moravčík, Štefan Polyak, Karol Körper, Peter Zaťko, Pavel Čarnogurský, František Slameň, Ján Ferenčík, Gejza Medrický, Andrej Germuška, Anton Šalát, Koloman Horniš, Teodor Turček, Vojtech Husárek, Pavel Florek, Štefan Haššík, Ferdiš Klinda, Ferdinand Mondok, Martin Morháč, Konštantín Čulen, Matej Hufka, Jozef Steinhübel, Július Magúth, Vincent Boleček, Ján Hollý, Vojtech Plechlo, Pavel Opluštil, Ján S. Vančo, František Hrušovský, Rudolf Schwarz, Gejza Rehák, Ján Mora, Jozef Drobný, Gejza Horňák, Anton Hudec, Vojtech Horák, Jozef Šrobár, Emil Boleslav Lukáč, Štefan Beniak. Podľa: Slovák týždenník, 19, 1938, č. 52, s. 3, Kto bol zvolený?

Slovák, r. 20, 1938, č. 289, s. 4, Nedeľa veľkodušnej štedrosti; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 52, s. 3, Nedeľa veľkodušnej štedrosti; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 178, s. 1, Národ našiel sám seba; Slovenská pravda, r. 3, č. 214, Slováci sú tretím národom Európy; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 291, s. 1, 98 % volilo „áno".