Klikni pre podrobnosti...

Slávnostné zhromaždenie, drahí bratia a sestry! Nielen všeobecným prameňom podávania vied, ale aj najpopulárnejším prostriedkom získavania vzdelania je prirovnávanie. Prirovnáva sa predmet k predmetu, človek k človeku, národ k národu, štát k štátu. Prirovnajme aj my teraz tu najaktuálnejšiu príležitosť, ktorá je: naše volebné obdobie. Slovenský národ stojí pred voľbami do prvého zákonodarného snemu. Prirovnajme to k posledným voľbám. Posledný raz volil slovenský národ roku 1935. Vtedy bol rozdrobený asi na 30 politických strán. Nielen obyčajný pospolitý človek, ale aj inteligentný Slovák veľmi často nevedel, ktorou ceduľou má hlasovať. A koľko bolo treba práce, presviedčania a agitácie, aby sme ľud presvedčili, že má hlasovať na autonomistickú kandidátnu listinu! Naši protivníci agitovali prostriedkami vyslovene nemorálnymi, šliapali česť našich vodcov, cigánili o nás, ohovárali nás. Z takejto agitácie nemohol vzniknúť slovenský zákonodarný snem. A dnes?

Stojíme opäť pred voľbami. Ale tieto voľby odohrávajú sa v znamení jednoty: národ pochoduje pod jednou zástavou v očakávaní snemu, ktorý bude riadiť osudy národa. Toto je idea taká ďalekosiahla, že i keby sme neboli politické strany rozpustili, neboli by sme mohli ísť do volieb s iným heslom, ako že národ ide do boja, aby si mohol sám dávať slovenské zákony. Dnes sa toto po Slovensku už chápe. A som zvedavý, že keby boli vyvinuli agitáciu rozličné politické strany, či by boli vyhrali svojimi obvyklými prostriedkami: rozdávaním bagančí, rozdeľovaním otrúb a rozhadzovaním sľubov? Kto videl predošlé voľby, nech porovná: predtým a dnes! Dnes slovenský volič chce nie maličkosti, nie odrobinky a nie pre seba, ale pre národ slovenský: veľký zákonodarný snem!

Zmizli odrobinky, rozkotúľali sa judášske groše, zmizli stranícke heslá a nastupuje jedno heslo: Slovenský národ! Slovenský zákonodarný snem takto nielen že získava na vážnosti v očiach každého Slováka, ale je aj prvým znakom toho boja, ktorý vedieme o založenie slovenskej štátnosti, slovenského štátu! Ako sme v dlhých a urputných bojoch priniesli k víťazstvu pojem národa slovenského, tak zvolením a uskutočnením slovenského snemu prinášame do povedomia všetkých Slovákov i pojem slovenského štátu. [Dlhotrvajúce výkriky: Slovenský štát!] Zákonodarný snem je prejavom tejto štátnosti. Nemôže byť štát bez zákonodarného snemu a nemôže byť snem bez štátnosti, z ktorej by vyrastal. Terajšími voľbami púšťame túto ideu Slovenskom i svetom, posielame ju i k Slovákom do Ameriky i k odtrhnutým našim bratom v Maďarsku [výkriky: Všetko spät!], aby zvestovala túto vlnu nášho boja, reflex reality, že máme slovenský národ vo svojskom slovenskom štáte.

Hneď pri kladení základov tohto štátu musíme uplatniť zásady, ktoré majú byť jeho základom. A tieto základy bude klásť slovenský snem. Akých ľudí si ta pošlete, takí budú klásť tieto základy, budú vynášať zákony. Čo Slovák, to poriadny katolík alebo evanjelik, poctivec, ktorý za národ všetko, i život dáva, a preto základom činnosti prvého zákonodarného snemu slovenského bude Hlinkovo heslo, ktoré zhustene vyjadruje všetky naše túžby a všetky naše ideály: Boh a národ! Tieto dve myšlienky nás budú viesť v duchu božom, na základe spravodlivosti, cti a práce, aby náš štát bol dlhotrvajúci. Na Slovensku štát bude reprezentovaný Slovákmi a všetkými slovenskými odznakmi. Ale nielen odznakmi, aj poctivosťou, pracovitosťou a úplným vyrovnaním triednych bojov, aby sme všetci spolu nažívali ako bratia. Nestrpíme medzi sebou rozvratníkov! Boli takí čo si mysleli, že keď je slovenská vláda kresťanská, katolícka, že musí byť trpezlivá a že si môžu proti nej všetko dovoliť. Áno, my sme trpezliví, ale i trpezlivosť má hranice! Slovenský národ bol trpezlivý nielen posledných dvadsať rokov, ale aj predtým niekoľko storočí. No, 6. októbra v Žiline povedali sme si, že je koniec trpezlivosti a že teraz nastupuje právo Slovákov. Nech sa mu neopovažuje nikto postaviť do cesty, lebo pocíti našu tvrdú päsť. Z tejto našej zásady si vysvetlite niektoré zásahy slovenskej vlády, ktoré sme museli urobiť, i keď nám niekedy náš cit bránil.

Ako sme šli doteraz cestou presných predpisov a zrelých úvah, tak i v budúcnosti budeme kráčať obozretne a rozvažite. K tomu potrebujeme slovenský zákonodarný snem, aby nám dával našské zákony, a na tých si budeme stavať svoju slovenskú budúcnosť.

Naša vnútorná výstavba nieje ešte na tom stupni, ako by ste si želali. Ale nechceme nič robiť prekotne. Práve staré zákony nám viazali ruky tak, že sme nemohli pokračovať dosť rýchle a energicky. Keď budeme mať svoje slovenské zákony, budeme voľnejší. Slovenská volebná atmosféra rozvíja sa v duchu prejavu vôle národa slovenského. Nech je naším heslom: Nech žije a nech zvíťazí národ slovenský!


Slovák, r. 20, 1938, č. 280, s. 3-4, Z „vlastizradcu“ a „špióna“ – oslávenec národa; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 50, s. 6-7, Z „vlastizradcu“ a „špióna“ – oslávenec národa; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 282, s. 2, Tukov návrat; Národnie noviny, r. 69,1938, č. 169, s. 1, Zákonodarný snem je prejavom štátnosti; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 206, s. 1, Mať svoj štát je povinnosťou každého národa.