Klikni pre podrobnosti...

Drahý národe, 6. októbrom tohto roku prevzal slovenský národ správu svojich vecí do svojich rúk. Od 6. októbra je tu slovenská vláda. Čo doteraz urobila, boli iba prvé kroky. Slovenská vláda po dvoch mesiacoch pristupuje k budovaniu Slovenského štátu. Vypísala voľby do prvého zákonodarného slovenského snemu, aby národ slovenský na základe všeobecného hlasovacieho práva rozhodol, či chce nové slobodné Slovensko, ako samostatný štát so všetkými atribútmi štátnosti. Slovenská vláda, ktorá vyšla z vôle a heroického boja Hlinkovho za slovenský národ, hneď po vyriešení otázky hraníc používa prvú príležitosť, aby umožnila slovenskému národu osvedčiť sa, či chce uplatniť svoju národnú suverenitu v svojom národnom štáte. Národ sám má povedať, ako si predstavuje túto svoju štátnosť.

A po dnešnom politickom uplatnení sa Slovákov a za tie prvé kroky, ktoré urobila vláda od 6. októbra možno ďakovať práci a boju Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a najmä duchu osláveného Andreja Hlinku, a kladenie fundamentu slovenského štátu berie na seba jedine na to povolaná Hlinková slovenská ľudová strana, v ktorej sa zjednotil celý národ slovenský. Ani v minulosti nebola Hlinková strana stranou v bežnom slova zmysle, veď bojovala vždy za záujmy celonárodné a za zjednotenie celého národa pod zástavou slovenskej národnej suverenity, tak i teraz strana táto bude verným tlmočníkom slovenských národných túžob a ona jedine je povolaná túžby tieto uskutočniť.

Prestali vládnuť strany, začína vládnuť národ!

Strany slúžili niekoľkým vyvoleným, ktorých komandovali centralistické peňažné kruhy a rozličné protislovenské a protikresťanské pokútne tajné spoločnosti. Národ bol ich otrokom, s ktorým kupčili a ho predávali. Ľud bol im hlasovacím materiálom, ktorý zavádzali ničomnými sľubmi a nízkym judášskym grošom. Slovenská vláda rozpustila všetky strany, aby vytrhla ľud z tohto ponižovania a vykorisťovania. Postarala sa o to, aby voľby neznamenali viac politickú kortešačku, kupovanie a otravovanie duší. Voľby budú manifestáciou vôle slovenského národa. Slovenský národ pri týchto voľbách si uvedomí, že nejde o nič menšie a o nič väčšie, ako o položenie základov slovenskej štátnosti, ktorá je podmienkou lepšej a slobodnej budúcnosti suverénneho slovenského národa. Pri týchto voľbách nehovoríme už viac k voličom, straníkom, ale hovoríme k Slovákom. Nie k strane takej alebo onakej, ale k slovenskému národu. V národe spravodlivé sa vyrovnávajú všetky záujmy stavovské, politické i náboženské. Či roľník alebo robotník, živnostník alebo úradník, každý je predovšetkým Slovákom s jednakými právami a najmä s jednakými povinnosťami oproti národu. Nejdú viac do volieb s rozbíjačskými heslami v znamení boja všetkých proti všetkým, ale idú do volieb s jedinou jednotnou vôľou osvedčiť sa za nové, slobodné Slovensko, ktorého základ bude z volieb vyšlý prvý slovenský snem.

Slovenský národ od vekov čaká na túto chvíľu, od Pribinu cez Bernoláka a Štúra, Kuzmányho a Moyzesa bojoval za to, aby mohol suverénne vládnuť nad sebou samým a nad svojou Slovenskou krajinou. Vedel a podľa toho aj konal, že je nielen právom, ale i povinnosťou každého národa, aby mal svoj štát. Je vaším právom, ale i povinnosťou, Slováci a Slovenky, aby ste sa osvedčili za slovenský štát a dali mu základy tým, že sa jednotne postavíte za Hlinkovú slovenskú ľudovú stranu, v ktorej sa spojil národ a na kandidátke ktorej vysiela svojich najlepších synov do prvého zákonodarného snemu. Na tejto kandidátke sú roľníci i robotníci, spisovatelia i kňazi, živnostníci i úradníci, katolíci aj evanjelici, ktorí síce zastupujú všetky kraje, všetky stavy, ale v ktorých vidíme dnes predovšetkým Slovákov a ktorí sami sa cítia byť len Slovákmi.

V našej kandidátke sú i zástupcovia Rusínov, Nemcov a Maďarov. I tieto národy prestali slúžiť straníckym cieľom, ale zjednotili sa a vystupujú jednotne. Ako také osvedčili svoju lojalitu a chcú kráčať so suverénnym slovenským národom, ktorého prvenstvo priznávajú, ruka v ruke v budovaní nového, slobodného Slovenska. Volebný boj teda nebude tu bojom, lež bude aktom zbratania všetkých Slovákov pod jednou zástavou, všetkých obyvateľov Slovenska v jednej vôli.

Toto nové Slovensko v pomere k zahraničiu bude vystupovať ako štát suverénneho slovenského národa, ktorý chce s každým susedom a s každým kresťanským štátom mať tie najlepšie styky. V duchu žilinského manifestu a v duchu Hlinkovho programu chce stáť po boku najmä tých štátov a národov, ktoré začali a vedú boj proti židomarxistickej ideológii. S týmito štátmi chce nadviazať nielen najužšie hospodárske, ale najmä kultúrne styky.

Doma chce verne svojim dejinám, uvedomujúc si svoje poslanie, pod Tatrami vytvoriť zo Slovákov konsolidovaný a silný celok, v ktorom bude postarané o spravodlivosť pre každého jednotlivca. Preto ide vybudovať štát stavovský v duchu kresťanských zásad. Ideme prevychovať Slovákov. Ideme prebudovať Slovensko. Ideme vytvoriť smelého, hrdinného slovenského muža, obetavú a vernú slovenskú ženu, zdravú a spokojnú slovenskú rodinu. Doteraz bili sa stavy, bili sa triedy, bili sa náboženstvá a rodiny, ba i v jednotlivých rodinách členovia rozličných povolaní a rozličných strán medzi sebou a zatiaľ nad nami všetkými a nad rozbitým slovenským národom vládol cudzí element. Idete rozhodovať o tom, či chcete raz navždy znemožniť vládu cudzích živlov nad Slovenskom, či chcete mať vo svojom štáte svoju vládu. Idete rozhodnúť o tom, či chcete mať svoj štát spravodlivý, usporiadaný podľa zákona Božieho, podľa stavov, v duchu kresťanských zásad a zjednotený horúcim nacionalizmom slovenským.

K tomuto potrebujeme predovšetkým samostatný zákonodarný snem slovenský, ktorý bude vynášať zákony ako prejavy suverénnej vôle slovenského národa. Slovenská vláda v doterajšom svojom účinkovaní opierala sa o zákony česko-slovenské, v čom narazila na nejednu prekážku a nemohla upravovať život slovenský tak, ako si to ona sama i národ slovenský želal. Chceme odpratať z cesty tieto prekážky starých zákonov, chceme zákony nové, chceme zákony svoje, vyšlé z našich sŕdc, z našej slovenskej vôle, aby sme mohli vládnuť a žiť na svojom po svojom.

Som presvedčený, že na otázku, či to chcete, alebo nie, či chcete mať nové, slobodné Slovensko so slobodným zákonodarným snemom, odpoviete všetci tak, ako vám kážu dejiny národa, tak ako znie odkaz nášho osláveného vodcu Andreja Hlinku, tak ako to káže budúcnosť národa, odpoviete všetci: Áno!

Tak nám Pán Boh pomáhaj!


Archív Slovenského rozhlasu, AF 2317; tiež Slovák, r. 20, 1938, č. 273, s. 1, Prvé voľby do slovenského snemu musia znemožniť vládu cudzích živlov nad Slovenskom; Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 49, s. 1 -2, Prvé voľby do slovenského snemu musia znemožniť vládu cudzích živlov nad Slovenskom; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 275, s. 2, Prestaly vládnuť strany, začína vládnuť národ!; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 162, s. 1, Dr. Tiso o budovaní nového Slovenska; Slovenský hlas, r. 1,1938, č. 273, Hovorím k slovenskému národ; SNA, fond Národný súd, Dr. Jozef Tiso, Tn ľud 6/46-18, Správy STK, prejavy, články dr. J. Tisu, krab. 64; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 199, s. 1, Prestaly vládnuť strany, začína vládnuť národ; Slovenský robotník, r. 17, 1938, č. 48, s. 2, Prišla chvíľa, na ktorú slovenský národ stáročia čakal...