Klikni pre podrobnosti...

Máme vyriešiť mnohé ťažké úlohy. Chceme nahradiť starý mocenský a správny systém niečím celkom novým, tvoriť nový štát, ktorý žije za iných predpokladov. Vláda bude odstraňovať všetky prekážky, ktoré by sa stavali do cesty novému režimu, pričom počíta aj s podporou nemeckej menšiny.

Už zriadením štátneho sekretariátu pre Nemcov dokázala vláda, že chce nemeckej národnej skupine zaistiť v obnovenom Slovensku moderným názorom zodpovedajúce postavenie, dáva im úplnú slobodu priznávania sa ku svojmu národu a používania všetkých tých odznakov a symbolov, ktoré označujú príslušnosť k nemeckému národu a k jeho svetovému názoru.

Žiaden orgán, ani privátna osoba nebude im v tomto robiť prekážky, pričom počíta s úplnou lojalitou druhej strany. Ďalej predseda vlády dr. Tiso označil úlohy štátneho sekretariátu, pričom prízvukoval, že vo veciach jeho kompetencie, ktorá sa rozprestiera hlavne na sociálne, zdravotnícke a kultúrne veci vyhradzujeme si štátny dozor a vplyv a vyslovil presvedčenie, že verejná správa týmto len získa.


O rok neskôr, v rámci rozpravy k vládnemu vyhláseniu, Franz Karmasin konštatoval, že J. Tiso 26. 11. 1938 medziiným povedal: Je naším prianím a naším odhodlaním, čomu sme dali výraz aj tým, že sme Vám zverili úrad novozaloženého nemeckého štátneho sekretariátu, aby sme zabezpečili spriatelenej nemeckej národnej skupine v našom obnovenom Slovensku takú pozíciu, akú si ona podľa moderných predstáv a v súhlase s praktickými potrebami a možnosťami nárokovať a očakávať môže. Absolútna sloboda priznania sa k Nemectvu, jestvovanie vlastnej, na národne-sociálnom vodcovskom princípe vybudovanej organizácie, užívanie znakov a symbolov, znázorňujúcich príslušnosť k nemeckému národu a k jeho národne-socialistickému svetonázoru, je a zostane pre každého jedného nemeckého občana nášho štátu zaistená. Žiaden verejný orgán a žiadna súkromná osoba nemá a nesmie Vás hatiť v tom, aby ste sa k hodnotám Vášho Nemectva hlásiť a k tomuto Vášmu vyznaniu primeraným spôsobom i výraz dať mohli. Vieme, že každá politická lojalita len v tomto a v ničom inom má svoje korene, a preto sme v našom vlastnom záujme rozhodnutí, zaistiť Vám slobodu národného vyznávania za každých okolností. Je to ďalej snaha vlády, aby sa zo znovoutvoreného nemeckého štátneho sekretariátu stala poradňa, v ktorej by v najbližších mesiacoch sústredené boli všetky verejné úkoly a kompetencie, ktoré majú význam pre kmeňový svojráz nemeckej národnej skupiny. Že v prvom rade sem patrí samostatné spravovanie nemeckej výchovy a výtvarníctva na Slovensku, je len samozrejmé; národne samobytnej tejto poradni musí byť ale zverené plnenie verejných úkolov tiež na poli sociálnej starostlivosti a verejného zdravotníctva, pokiaľ sa dotýkajú nemeckej národnej skupiny. Určité právo štátneho dozoru a vplyvu budeme si musieť samozrejme zaistiť. Je í našim názorom, že ďalekosiahla národná decentralizácia na poli týchto úkolov môže byť i samotnej verejnej správe iba na osoh. Vláda ďalej zamýšľa záujmom nemeckej národnej skupiny vychádzať v ústrety tiež na poli verejnej správy a síce v dvojitom ohľade: urobiť tak menovite v rámci personálnych možností a to rozsiahlejším uskutočňovaním zásady, že v krajoch obývaných prevažne príslušníkmi nemeckej národnej skupiny, zamestnávaní majú byť nemeckí verejní úradníci a zamestnanci.
Je Vaším záujmom spolupracovať na uskutočnení takého programu, ktorý by umožnil nacionálne zaistenie a rovnoprávne spolunažívanie s naším národom; naproti tomu naším záujmom je, odstrániť z cesty všetky prekážky a nedorozumenia, ktoré nahromadené boli medzi nami pomýlenou štátnou a administratívnou praxou, lebo len na tejto základni vyriasť môže otvorené a bezpodmienečné priznanie sa k existencii spoločného životného priestoru a politického poriadku, ktorý sme my preň vytvorili. Toto je náš prínos k vybudovaniu nového poriadku národnostne menšinových práv v našom stredoeurópskom priestore. – Snem Slovenskej republiky 1939.1. volebné obdobie. 2 zasedanie. Tesnopisecká zpráva o 16. zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave v utorok 28. novembra 1939. Reč poslanca inž. Karmasina, s. 10- 11 a 13.

Slovák, r. 20, 1938, č. 271, s. 3, Nemci u predsedu vlády dr. Tisu.