Klikni pre podrobnosti...

V rozhovore danom jednému nášmu KG zástupcovi prehlásil ministerský predseda Dr. Tiso medzi iným toto:

Potrebné vnútropolitické zjednotenie na Slovensku bolo dokončené po prehlásení Národnej strany o svojom rozpustení a pristúpení k Hlinkovej strane ľudovej a po rozpustení a zakázaní činnosti sociálnej demokracie, vyslovenej v pondelok.

K otázke autonómie prehlásil ministerský predseda, že ústavným zákonom bola terajšia situácia na Slovensku iba legalizovaná. Ešte v decembri t.[ohto] r.[oku] zvolenému krajinskému snemu pripadne úloha vypracovať celkom samostatnú ústavu pre Slovensko a spolupracovať na spoločnej česko-slovenskej ústave. Na základe budúcej česko-slovenskej ústavy budú Slováci spolu s Čechmi spravovať rezort zahraničný, ďalej časť finančného a vojenného rezortu, každopádne už nie na základe nejakého zákona, ale na základe zmluvy, ktorú v každom čase možno vypovedať.

Slovenský krajinský snem, ktorý sa zíde začiatkom januára na svoje prvé zasadnutie, má mať okrúhle 75 poslancov. Každý na Slovensku bývajúci občan, ktorý ma 21 rokov, výjmuc osôb vojenských a žandárskych, má volebné právo. Bude možno hlasovať iba na jednu kandidátku, a to Hlinkovej ľudovej strany, s „áno“ alebo „nie“. Voliteľný je každý 30 ročný občan s výnimkou židov. Na listine Hlinkovej strany budú kandidovaní i zástupcovia národných skupín.

Práva na Slovensku žijúcich národných skupín budú zachované. Pre Nemcov na Slovensku už existuje samostatný štátny sekretariát, kdežto založenie št[átneho] sekretariátu pre 70 000 maď[arskú] národnú skupinu môže byť prevedené až potom, keď maďarská vláda prikročí k založeniu podobného št[átneho] sekretariátu pre 500 000 Slovákov žijúcich v Maďarsku. Odpudzujúce sú maďarské opatrenia proti kolonistom na území pripojenom k Maďarsku. Títo sú z ich domovov vykazovaní. Slovenská vláda musela prikročiť k protiopatreniam a odškodní týchto vykázaných kolonistov z majetku na Slovensku žijúcich Maďarov.

S poľskou vládou bol uzavretý kompromis ohľadom sporu okolo Javoriny. Keďže v nóte spočiatku žiadali viacej, než koľko by sa dalo etnograficky odôvodniť, bola uzavretá dohoda a Poliaci prehlásili, že nemajú ďalších teritoriálnych a etnografických nárokov.


SNA, fond Národný súd, Dr. Jozef Tiso, Tn ľud 6/46-18, Správy STK, prejavy, články dr. J. Tisu, krab. 64; tiež Völkischer Beobachter, r. 51, 1938, č, 251, s. 5, „VB.“ – Gespräch mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Dr. Tiso über den Landtag in Pressburg; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 195, s. 1, Smluvný pomer medzi Slovákmi a Čechmi.