Klikni pre podrobnosti...

Reč bola ... o slovenskom sneme. Predseda vlády vyhlásil o ňom:

Bude to zákonodarný snem, bude to Národné zhromaždenie skutočných zástupcov a pracovníkov národa. Poslanecký mandát nebude viac sinekúrou, ani legitimáciou pre osobné ciele, ale bude to stála práca a služba národu. Poslanecké diéty nebudú. Poslanec dostane železničný lístok a zaplatia sa mu výlohy za čas zasadnutia a za skutočnú prácu, ktorú v tejto funkcii vykoná. Ale každý poslanec zostane vo svojom povolaní, nikto nebude brať dva platy. ...

Potom prešla reč na dvojité a trojité platy. Na dvojité štátne a iné zamestnanie. A tak potom na otázku zamestnávania žien. Predseda vlády vyhlásil:

Ženu chceme vrátiť rodine. Kde zarába muž a má taký plat, že by tri rodiny vyživil, tam žena nesmie brať prácu iným. Ženám chceme vrátiť mužov, ktorí budú mať platy také, aby z nich mohli starať sa o svoju rodinu primerane k svojmu stavu. Zamestnanie žien nesmie prekážať zamestnaniu slobodných mužov. Mužom treba dať možnosť zakladať rodiny. Tým viac nesmú prekážať zamestnané ženy mužom ženatým, ktorí sú bez práce.

Tomuto by boli najväčšou prekážkou dvojité štátne zamestnania s takými platmi, z ktorých jeden stačí. Budeme brať zreteľ aj na to, aby ani v súkromných povolaniach neboli hromadene dvojité alebo i viacnásobné príjmy. Odstupňovanie platov bude sa diať nielen podľa charakteru miest, ale i podľa počtu detí. Rodiny sú biologickou a mravnou bunkou národa a preto ako bude štátna správa všetkými prostriedkami podporovať rodiny najmä početné, tak bude čo najprísnejšie stíhať rodiny umele neplodné.

Myšlienkou starostlivosti o rodiny bude vedená bytová politika. Aj v prideľovaní štátnych a iných verejných bytov ako aj v daňovom zaťažení bytov vo všeobecnosti.

Predseda vlády veľký dôraz kladie na to, aby nový systém priniesol rozkvet Slovensku. Treba mnoho napraviť a v niektorom smere z gruntu prebudovať nielen hospodárstvo, ale prevychovať ľudí.

Začneme s prevýchovou ľudí pre obchod, remeslo a živnosť vôbec. Treba vytlačiť cudzí element. Na miesta židov v obchode a finančnom živote dať Slovákov. Odídu i neslovenskí zamestnanci. Reštringovať sa budú úradnícke a zriadenecké miesta, aby sa uvoľňovali ľudia pre obchod a živnosť. Štát náš nebudeme zaťažovať novými ťarchami, ale i doterajšie chceme znížiť. Budeme slúžiť štátu, ľudu a nestrpíme, aby ľud bol gniavený a vyciciavaný zbytočne veľkým byrokratickým aparátom. Všetko zjednodušíme. Ľud sme zjednotili. Národ sme zjednotili, je práve nedeľa zbratrenia. Zjednotenému národu vo všetkom sa musí priblížiť vláda i úrad, ktorý bude slúžiť národu a nie naopak. Po Bohu naším najvyšším zákonom je blaho národa. Áno, Boh a národ.


Slovák, r. 20, 1938, č. 265, s. 1, Slovenský snem skutkom; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 48, s. 1-2, Slovenský snem skutkom.