Klikni pre podrobnosti...

[... msgr. dr. Jozef Tiso... vyzdvihol význam tohto katolíckeho otvárania nového školského roku na slovenskej univerzite. Zdôraznil, že Duch Svätý, ktorý je Idea, má byť slovenskému katolíckemu akademikovi vzorom a pomocníkom.]

V svojej reči pripomenul akademickej mládeži predovšetkým, aby nezabúdala, že vyšla zo slovenského národa a že jej povinnosťou je národu vracať všetko, čo si z jeho munificencie osvojila na poli vied a vzdelania, čiže, všetkými silami pracovať na povznesení slovenského národa. Naša mládež je slovenská a katolícka. Slovenskosť sa u nej prirodzene druží s katolicizmom. Katolicizmus nieje anacionálny, ani internacionálny v tom zmysle, ako sa internacionalizmus v mnohých vrstvách doteraz chápal, ale supranacionálny, nadnárodný. V tomto poňatí katolicizmus zušľachťuje každý nacionalizmus a vytvára súlad medzi jednotlivými členmi veľkej rodiny národov. V snažení katolicizmu po ovládnutí všetkých zložiek verejného života neslobodno vidieť mocenské ašpirácie, lebo takýchto katolicizmus nemá. On sa proste stavia do služieb národa, aby svojou osvedčenou praxou, svojimi večnými ideami zachránil národy pred skazou, ktorá im hrozí zo strany rozličných bludných ideológií. Napokon predseda vlády zdôraznil, že ako jednotlivec má právo používať svoju individuálnu slobodu, individuálne práva, takisto aj etické jednotky, národy, majú svoje prirodzené práva. V duchu tejto zásady štát má slúžiť národu, a nie, ako sa dosiaľ podľa učenia nemeckej hegeliánskej filozofie hlásalo, národ štátu. Treba zúčtovať so štátnou omnipotenciou. Národ je viac, ako štát, národu slúžiť je vznešenejšie ako slúžiť štátu. Štát je len prostriedkom, formou, rámcom pre uplatnenie sa národa a pre jeho plné národné, kultúrne a hospodárske vyžitie.


Slovák, r. 20, 1938, č. 260, s. 3, Katolicizmus zošľachťuje každý nacionalizmus; tiež Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 262, s. 3, Katolicizmus a nacionalizmus; Slovák týždenník," r. 19, 1938, č. 47, s. 8, Katolicizmus zošľachťuje každý nacionalizmus; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 186, s. 2, Štát má slúžiť národu.