Klikni pre podrobnosti...

Drahý národ slovenský!

Boj o politické práva slovenského národa vedený cez tisícročie, po tieto dni vyvrcholil. Slovenský národ dožil sa nielen politického osamostatnenia, lež čo je ešte významnejšie pre život národa, dožil sa zjednotenia všetkých jeho straníckych zložiek, v ktorých doteraz rozdrobený bojoval ukrutne národ sám proti sebe a tak sa sám seba ničil na radosť cudzích. Všetky neúspechy doterajšieho boja národ slovenský môže tejto rozdrobenosti pripísať. Za svoje prirodzené práva musel národ preto tak dlho a tak urputne bojovať, lebo nebol zjednotený. Rútil sa národ slovenský do záhuby, ktorú si sám pripravoval. S krvácajúcim srdcom sme viedli boj slovenského národa skoro už bez nádeje, že zachránime národ, lebo sme videli, ako vedela stranícka nenávisť postaviť Slováka proti Slovákovi do bratovražedného boja.

Musel prísť živelný odraz štátopolitického umiestenia Slovákov, aby vzájomným bojom rozvášnených Slovákov na ich záhubnej ceste zastavil a k zamysleniu sa nad ich postupom pobádal. Otras tento priniesol síce i smutný dozvuk odrezania viacstotisícovej straty zo slovenského národného celku, ale priniesol i zjednotenie národnej pospolitosti slovenskej v jednotný politický útvar, čo je vec historického významu pre národ slovenský. Bez tejto jednoty národ slovenský i bez okyptenia bol by iste zahynul. Zjednotený národ slovenský ale i pri všetkých stratách, ktoré ho zastihli, krvácajúce rany čoskoro zacelí a stratu ľahko nahradí. Do pochmúrnych zvestí o obsadzovaní slovenských krajov cudzím vojskom ako radostná betlehemská žiara zasvieti slovenskej verejnosti radostná správa, ktorú jej zvestujem, že národ slovenský vypudil zo svojho kruhu bratovražedný boj, rozrúcal múry strán, ktoré ho doteraz rozdeľovali a zjednotil sa v jednej jedinej strane ako svojej politickej reprezentantke. Stalo sa tak už v Žiline dňa 6. októbra, skončil sa tento zjednocovací proces dnes 8. novembra v Bratislave, keď sa po doterajšom zjednotení menších strán rozhodla agrárna strana, že sa vlieva do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Historický tento fakt, tak významný pre ďalší život národa slovenského, zachycuje a zvečňuje tento manifest, prijatý na dnešnej schôdzke zástupcov politických strán, ktorý znie takto:

Ohlas slovenskému národu.

Žilinský manifest, vynesený dňa 6. októbra t. r., stal za základom slovenského národného zjednotenia. V duchu tohto manifestu zišli sa dňa 8. novembra v Bratislave právoplatní zástupcovia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, slovenskej republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu a ostatných významnejších politických skupín a slávnostne sa zjednotili v spoločnej strane pod názvom: Hlinková slovenská ľudová strana (Strana slovenskej národnej jednoty). Týmto faktom prestáva bratovražedný boj medzi Slovákmi a odo dneška je tu len jedna strana a zjednotený slovenský národ. Týmto sa splnili odveké túžby slovenského národa. Slovenský národ zjednotil sa v duchu Bernolákovom a Štúrovom, v duchu Moyzesa a Kuzmányho, v duchu Hlinkovom a Rázusovom. Triedne rozdiely prestali a je tu len národ, jednotný slovenský národ. Slováci týmto zjednotením nastupujú jedine správnu cestu pre zaistenie lepšej budúcnosti slovenského národa a slobodnej Slovenskej krajiny.

Odo dneška musí byť záujem jednotného slovenského národa najvyšším zákonom pre všetkých Slovákov. Kto sa proti jednotnej vôli slovenského národa postaví alebo previní, stane sa nepriateľom a zradcom slovenského národa a s tým národ zúčtuje nemilosrdne.

V tejto slávnostnej historickej chvíli vyzývame všetkých Slovákov a všetky Slovenky, aby túto jednotu slovenského národa radostne prijali a aby sa aj vo svojich srdciach ako Slováci zjednocovali. V slovenskej národnej jednote je naša sila, naša záchrana a naša budúcnosť, a v tejto jednote je i záchrana našich bratov, Slovákov zahraničných.

Slováci! Slovenky! V duchu Hlinkovho odkazu sme sa zjednotili a takto zjednotení stali sme sa nerozborným a jednotným národom. Touto skutočnosťou Hlinková slovenská ľudová strana, ako strana Slovenskej národnej jednoty, stáva sa skutočnou a jedinou reprezentantkou vôle slovenského národa. Zabudnime na všetko, čo nás delilo v minulosti, spojme sa všetci v duchu Slovenskej národnej jednoty a pracujme všetci svorne za krajšiu budúcnosť Slovenska a slovenského národa. Prácou a jednotou zachováme si to, čo už máme a húževnatou prácou a svornosťou vydobyjeme si to, čo pre budúcnosť slovenského národa ešte potrebujeme. Preto, Slováci a Slovenky, dajme sa všetci do práce za slobodu a za lepšiu budúcnosť slovenského národa. Zjednotení zvíťazíme, rozdrobení padneme.


Archív Slovenského rozhlasu, AF 2301; tiež Slovák, r. 20, 1938, č. 256, s. 1, Jeden Boh, jeden národ, jedna strana: Hlinková slovenská ľudová strana; Slovák týždenník, r. 19,1938, č. 46, s. 1, Jeden Boh, jeden národ, jedna strana: Hlinková slovenská ľudová strana; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 258, s. 1, Na Slovensku odteraz už len strana Slovenskej národnej jednoty; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 182, s. 1, Odkaz umierajúceho Vodcu národa splnený: Jeden Boh, jeden národ, jedna strana; Slovenský robotník, r. 17,1938, č. 45, s. 3, Jeden Boh, jeden národ, jedna strana.