Klikni pre podrobnosti...

Po mníchovskej konferencii nadviazali sme s Maďarskom bezprostredné rokovanie. Zástupci Slovenska podopreli svoje stanovisko [štatistickými a hospodárskymi argumentami]1 a ešte počas komárňanských rozhovorov predložili tri protinávrhy. Po prerušení rokovania zo strany maďarských zástupcov nebolo už nádeje dospieť cestou rokovania k dorozumeniu a preto celá vec odovzdaná bola štyrom veľmociam. Po týchto udalostiach a na ne nadväzujúcich diplomatických akciách predostrela pražská vláda nový návrh, aby na tomto základe sa umožnilo ďalšie rokovanie. Pred troma dňami predložila maďarská vláda nótu, v ktorej vyhlásila, že nechce už komisionálne rokovať a zároveň navrhla, aby, vo veci rozhodol nemecko-taliansko-poľský rozhodčí súd.

Slovenská vláda v súhlase s vládou karpatoruskou a pražskou návrh na rozhodčí súd prijala a na návrh vlády podkarpatoruskej požiadala o pribranie Rumunska do tejto rozhodčej komisie. Želáme si konečné rozhodnutie národnostných otázok v dunajskej kotline ... aby sa tak v budúcnosti zabránilo národnostným treniciam. Stojíme preto na stanovisku, že zo svojej strany odovzdáme maďarskému štátu všetky uzavreté maďarské národnostné oblasti. Nemôžeme však svoj súhlas dať k tomu, aby k 300 000 Slovákom, ktorí už dnes ako menšina žijú v maďarskom štáte, prišlo ďalších 300 000 - 400 000 Slovákov, ako to teraz maďarská vláda navrhuje.

Nakoľko ide o maďarskú požiadavku, týkajúcu sa slovenských miest, predseda vlády dr. Tiso vyhlásil: Sme ochotní rokovať o odstúpení Nových Zámkov, Komárna, Parkanu a Rožňavy s podmienkou zaistenia našich hospodárskych a dopravne-politických záujmov. Aj na našej strane jestvuje naliehavé želanie dospieť k urýchlenému ukončeniu rokovaní.


1 ↑ Vyznačený text uverejnili Robotníce noviny, Národnie noviny a Slovenská politka

Slovák, r. 20, 1938, č. 246, s. 1, Ribbentropova cesta do Ríma v popredí svetového záujmu; tiež Robotnícke noviny, r. 35, 1938, č. 245, s. 1, Náš spor o hranice s Maďarskom má rozhodnúť arbitráž Nemecka a Itálie; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 135, s. 1, O otázke našich hraníc; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 248, s. 1, Nové Zámky, Komárno, Parkán a Rožňava - hranica našej ústupnosti; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 172, s. 1, Sme ochotní odovzdať všetky uzavreté maďarské oblasti.