Klikni pre podrobnosti...

Hlavným podkladom spoločnej ústavy novej Česko-Slovenskej republiky musí byť zásada, že traja štátoprávni činitelia budúceho štátu: Česi, Slováci a Karpatorusi sú si úplne rovní. Preto treba posudzovať všetky zastupiteľstvá týchto troch národov z tohto hľadiska, predovšetkým samozrejme ústredný parlament, do ktorého podľa všeobecného názoru Slovákov mali by vysielať budúce krajinské snemy svoje delegácie. Nechceme nijako predchádzať rozhodnutiu Čechov a Podkarpatorusov, či tieto delegácie majú byť zložené na podklade politických strán, alebo na podklade stavov. Návrhy novej ústavy, ktoré boli uverejnené v niektorých časopisoch, by podľa môjho názoru nevyhovovali uvedenej zásade troch rovnoprávnych činiteľov, lebo krajinské snemy a tiež ústredný parlament by sa tak opäť skladal z delegátov rôznych strán, čo by zaiste opäť viedlo k roztrhaniu národného spoločenstva toho alebo onoho národa. Tým by sme sa však vrátili k neblahému majorizovaniu v minulosti.

Pokiaľ ide o zriadenie druhej komory vedľa ústredného parlamentu, ktorá by v zmysle uverejnených návrhov mala za úlohu byť akýmsi korektívom ústredného parlamentu, môžeme z nášho stanoviska povedať, že krajinské snemy majú sa zriadiť len podľa systému jednokomorového.

Vedľa politických a kultúrnych problémov Slovenska, ktorých riešenie sa už začalo, bude najnaliehavejším problémom Slovenskej krajiny otvoriť jej prírodné poklady a patrične ich využiť pomocou nových priemyslov. Rovnakú dôležitosť má okruh úloh v obore dopravníctva, kde železničné trate a cesty musia sa vybudovať v sieť, ktorá má slúžiť nielen ku vzájomnému zblíženiu všetkých kruhov Slovenska, ale aj k povzneseniu cudzineckého ruchu a turistiky. Po odstúpení pšeničných okresov na juhu Slovenska bude zintenzívnenie roľníckej výroby samozrejmou povinnosťou. Zjednodušenie družstevníctva všetkých odborov bude inštrumentom mnohých snáh po zjednodušení distribúcie a reparácie predmetov potreby medzi obyvateľstvo. Zjednodušenie verejnej správy má vytvoriť podklad k daňovým úľavám obyvateľstvu a sústredenie peňažných ústavov má priniesť ďalšie úľavy po úprave úrokovej služby. Radostná spolupráca všetkých vrstiev slovenského ľudu sa prejavuje silou tak živelnou, že sú už odôvodnené nádeje, že všetci sú pripravení priniesť svojimi obeťmi príspevok k tomu, aby nové Slovensko i v smere hospodárskom nielen prospievalo, ale tiež sľubným vývojom dosiahlo úrovne ostatných krajov Československej republiky.


Slovák, r. 20, 1938, č. 245, s. 2, Nestrpíme nikdy majorizovanie; tiež Robotnícke noviny, r. 35, 1938, č. 244, s. 2, Dr. Tiso o novej ústave Československa; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 247, s. 1, Prestavba Slovenska po každej, tedy i politickej stránke; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 134, s. 2, Min. predseda dr. Tiso o zásadách novej ústavy; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 171, s. 1, Podkladom novej ústavy musí byť úplná rovnoprávnosť národov.