Klikni pre podrobnosti...

Drahý národe môj!

Z hlbín srdca ďakujem v mene svojom, v mene prvej slovenskej vlády a v mene nás všetkých, predovšetkým všemohúcemu Bohu, že viedol a upravoval naše kroky a činy tak, že sme sa pamätného dňa 6. októbra dožili víťazstva slovenskej pravdy, slobody slovenského národa.

Oslovil som vás schválne a zámerne tak, ako vás oslovoval náš i váš vodca, zvečnelý Andrej Hlinka, v každú význačnú a rozhodujúcu chvíľu zápasu za slobodu slovenského národa. Po dobrotivom a spravodlivom Bohu najmä jemu, jeho obetavému duchu a jeho skalopevnej viere ďakujeme dnes, že po dlhých, trpezlivých bojoch a obetiach vláda vecí slovenských prechádza konečne do rúk slovenského národa. Slávnostne sľubujem v túto chvíľu, že slovenská vláda bude vždy naplnená jeho duchom. Želieme dnes iba toho, že nie je už medzi nami, ale veríme, že z nebeských výšin s uspokojením a potešením díva sa na nás.

Po historickom rozhodnutí zástupcov slovenského národa v Žiline dňa 6. októbra ešte v ten samý deň vymenovala ma vláda Československej republiky namiesto prezidenta republiky za ministra pre správu Slovenska. Zároveň ma požiadala, aby som označil ďalšie štyri slovenské osobnosti, s ktorými spolu by sme po ich vymenovaní za ministrov tvorili prvú slovenskú vládu. Splnil som túto žiadosť vlády republiky a dezignoval som štyri osobnosti, požívajúce dôveru slovenského národa, a to prof. Matúša Černáka, ktorý už v predošlej vláde, krátko síce, ale tým húževnatejšie a odhodlanejšie zastával a bránil záujmy slovenského národa, ďalej dr. Ferdinanda Durčanského, jedného z vodcov mladej nacionalistickej generácie, poslanca Pavla Teplanského, ktorý z bývalého koaličného tábora prišiel s ponukou úprimnej slovenskej spolupráce a pričinil sa o uskutočnenie slovenskej jednoty, a poslanca Jána Lichnera, ktorý doteraz v inom tábore, ale podľa svojho presvedčenia pracoval na povznesení Slovenska. Dňa 7. októbra vláda v zastúpení prezidenta republiky vymenovala ich za ministrov a týmto aktom uskutočnilo sa to, čo zástupci národa v Žiline rozhodli. Takto vládna a výkonná moc, nakoľko sa vzťahuje na veci slovenské, okrem národnej obrany, zahraničných vecí a finančných vecí celoštátneho významu, prechádza z doterajších ústredných úradov, do rúk slovenskej vlády.

Predstavujem týmto občianstvu hlavného mesta Slovenskej krajiny prvých správcov samostatného Slovenska.

Skutočnosť, že dnes stojíme pred vami a ujímame sa správy Slovenskej krajiny, je výsledkom dvadsaťročného najobetavejšieho a najhúževnatejšieho zápasu za práva slovenského národa pod zástavou autonómie Slovenskej krajiny, ktorý hrdinsky a dôsledne viedla Hlinková slovenská ľudová strana. Táto i po dosiahnutí víťazstva bude i naďalej nositeľkou slovenskej národnej myšlienky, budovania a dobudovania národného a kresťanského Slovenska.

Čo sa dnes deje, je vlastne revolúcia. Prichádzame z revolúcie, ale nevyhodili nás na povrch sily revolučné. Šiesty október je ovocím historického vývoja, ovocím snáh všetkých slovenských národných buditeľov od Bernoláka cez Štúra a Hurbanovcov, cez zápasy a strádania a obete našich amerických bratov a cez krvavé obete našich legionárov na všetkých frontoch svetovej vojny až po húževnaté úsilia dnešného slovenského pokolenia.

Toto skvelé ovocie nesmie byť zneuctené a znesvätené nijakými známkami anarchie a rozkladu.

Svoju slovenskú revolúciu uskutočnili sme nie prelievaním krvi, ale so spevom na perách. Tým sme sa zaradili medzi najvyspelejšie národy. Zachovajme si túto líniu i naďalej. Zachovajme disciplínu a poriadok. Len ten, kto nie si je istý svojím právom, siaha k násilným prostriedkom, lebo sa obáva, že mu ujde čas a že by mohol niečo stratiť. Len ten, kto si je istý svojím právom a svojou pravdou, vie i čakať, lebo je presvedčený, že čas pracuje za neho a že právo a pravda zvíťazí.

Naša pravda zvíťazila, naše právo je už v našich rukách, nedajme si ho vyrvať nepremysleným počínaním, čo by iste nastalo, keby sme sa svetu predstavili ako rušitelia občianskeho poriadku a znášanlivosti.

My sa mu chceme predstaviť ako národ disciplinovaný, pokojamilovný a po svojskom živote túžiaci.

Doteraz zachovali sme si sympatie nielen najbližších susedov, ale i celej svetovej verejnosti, a preto nech teraz i v budúcnosti verne ostáva na svojom mieste každý, roľník, robotník, úradník, chlapi i ženy v tom presvedčení, že každý je na svojom mieste potrebný. Postaráme sa všetkým

synom a dcéram národa o prácu, aby im usilovná a statočná práca zaistila chlieb. Dajme všetci svoje sily dokopy, aby z našej práce, zo spoločnej práce nás všetkých, predstavili sme sa svetu ako etnická jednotka, ktorá si zaslúži slobodu.

Hlinková slovenská ľudová strana v boji za právo národa nikdy nerobila stranícku vec z veľkej idey národa. Vždy sa usilovala o jednotu všetkých Slovákov, ktorú sme dnes docielili. A ako ani v boji, tak ani v budovaní slobodného Slovenska nevylučujeme ani jedného Slováka, ba naopak každého voláme, kto to so slovenským národom úprimne a dobre myslí, lebo chceme, aby sa všetky slovenské rozumy a všetky slovenské ruky dali dovedna za blaho slovenského národa.

Sme si vedomí, že to, čo nás čaká, bude práca ťažká, lebo čaká nás úloha, naprávať chyby dvadsiatich rokov. Chceme ich napraviť čím prv, ale potrebujeme na to pomoc a dôveru vás všetkých. Chceme v tejto práci pokračovať v duchu nášho hesla: „Za Boha a za národ!“, v duchu kresťanskom a národnom. Náš nacionalizmus nebol nikdy negatívny. Bude i v budúcnosti tvorivou silou všetkých našich podnikaní. Budeme sa usilovať ďalej uvoľňovať všetky historické pramene svojho nacionalizmu. Náš nacionalizmus neznamenal nikdy nenávisť oproti druhým, a preto i v budúcnosti budeme brániť svoje a len svoje; cudzie nechceme a každému dožičíme, čo mu patrí.

Ale ako malému národu nám tým viac záleží na každej slovenskej duši a na každej piadi slovenskej zeme.

Pri štátnom prevrate roku 1918 Slováci nemali dosť pracovných síl, najmä vo vyšších povolaniach. Boli sme odkázaní na pomoc Čechov, s ktorými sme dobrovoľne vošli do spoločného štátneho zväzku. Niektorí z týchto Čechov snažili sa priblížiť slovenskej duši a vykonali cenné služby v prospech Slovenska a v záujme slovenského národa. Týmto Čechom ďakujeme a ich pomoc im nezabudneme. Ale na Slovensko prišli aj mnohí takí Česi, ktorí nehľadali kontakt so slovenským životom. Tí škodili nielen Slovensku a slovenskému životu, ale i Čechom a spoločnému československému štátu. Bude našou snahou, odstrániť i na tomto poli všetko, čo doteraz kalilo dobrý pomer medzi Slovákmi a Čechmi.

Predseda vlády potom pokračoval maďarsky. Moji spoluobčania maďarskej národnosti: Ako som už spomenul vo svojich slovách k mojim slovenským spolurodákom, prevezme dnešného dňa vedenie záležitostí Slovenska a slovenského národa konštitučne utvorená samostatná slovenská vláda. Snahou slovenského národa bolo vždy žiť so svojimi susedmi v láske a v svornosti. Táto snaha bude slovenský národ a jeho vládu oduševňovať aj v budúcnosti. Chceme svoju krajinu znovu vybudovať na základoch kresťanských ideálov a naše základy budú láska a dorozumenie, tak, ako tomu bolo až doteraz. Od vás, Maďarov, ktorí s nami žijete v spoločnom štáte, požadujeme tú istú lásku a porozumenie, ktorých vonkajšou manifestáciou má byť vaša lojalita a štátna občianska vernosť. Za to chcem vám poskytnúť plnosť občianskych a národných slobôd.

Tie isté slová adresoval potom predseda prvej slovenskej vlády občanom národnosti nemeckej a svoj prejav dokončil slovensky: Drahý národ slovenský! Keď si dnes spomíname na všetky obete, ktoré Slováci v boji za toto dnešné víťazstvo prinášali, uisťujeme vás, že tieto obete neboli nadarmo. Zároveň sľubujeme, že slovenské zamestnanie, slovenská práca, slovenský úrad musí byť predovšetkým odovzdaný do rúk slovenských. Máme síce krajinu malú, ale môžeme povedať, že je celá naša. A čo táto krajina v sebe skrýva, hory, lesy, pôdu, všetky prejavy spoločenského a kultúrneho života, to všetko musí slúžiť Slovensku a slovenskému národu. Nech nám pán Boh pomáha.


Slovák, r. 20, 1938, č. 231, s. 3, Naše právo je už v našich rukách; tiež Slovák týždenník, r. 19, 1938, č. 42, s. 1, Naše právo je v našich rukách; Robotnícke noviny, r. 35, 1938, č. 230, s. 1, Tisovo vládne vyhlásenie; Národnie noviny, r. 69, 1938, č. 120, s. 1-2, Bratislava nadšene uvítala slovenskú vládu; Slovenská politika, r. 19, 1938, č. 233, s. 1 -2, Nadšené vítanie prvej slovenskej vlády v hlavnom meste Slovenska; Slovenská pravda, r. 3, 1938, č. 157, s. 1, Cudzie nechceme - každému dožičíme čo mu patrí; Slovenský robotník, r. 17, 1938, č. 41, s. 3, Program slovenskej vlády.