Klikni pre podrobnosti...

Mnoho ráz sa objavujú mienky, akoby medzi vojskom a četníctvom nebolo treba náboženstva. Vojsko vraj potrebuje len dobrú zbraň, nie však ruženec. Nadväzujúc na toto, povedal ministerský predseda, že náboženstvo nežiada monopolné postavenie, aby prevzalo úlohy, ktoré majú robiť jednotliví činitelia, ono má len dodávať ducha, aby na zodpovedné miesto postavení ľudia úlohy svedomité plnili.

Preto náboženstvo nenahradzuje roľníka, robotníka, úradníka ani četníka. Ono len vzbudzuje vo svedomí pocit povinností a káže nábožensky založenému jednotlivcovi vykonávať všetky povinnosti, ktoré sa mu ukladajú. Nie, predpisy, nie dozor, ale náboženstvom vychovávaná svedomitosť zaistí i v četníctve riadny chod služby.


Slovák, r. 21, 1939, č. 55, s. 1, Náboženstvo nežiada monopolné postavenie...; tiež Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 56, s. 3, Náboženská svedomitosť zaistí riadny chod služby; Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 56, s. 3, Predseda vlády dr. Tiso vysvätil četnícku kaplnku; Slovák týždenník, r. 20,1939, č. 11, s. 2, Náboženská svedomitosť zaistí riadny chod služby.