Klikni pre podrobnosti...

Hneď v prvých dňoch nášho národného prevratu ... dostavil sa ku mne istý dopisovateľ zahraničnej tlačovej agentúry a dal mi otázku: „Čo to znamená, že na čele nových štátnych útvarov sú postavení katolícki kňazi, vy tu a msgr. Vološin v Podkarpatskej Rusi?“ Odpoveď bola pre mňa ľahká a jednoduchá: Nielen, že katolícki kňazi stáli v prvom šíku boja za autonómiu Slovenska, ale katolícka náuka v národe a štáte bola prameňom ideológie, ktorá dávala podnety k boju za práva slovenského národa. Katolicizmus a jeho predstavitelia, podľa úradu katolícki kňazi, stotožnili sa s národom slovenským, z čoho vyrástla okolnosť nemeckými úradnými kruhmi riadne kvitovaná: Slovenské katolícke kňažstvo spolu rástlo s národom slovenským a volilo tak vzácnu výnimku, o ktorej nemožno hovoriť vzhľadom na iné národy a ich kňažstvo.

Slovenské katolícke kňažstvo bolo v službách slovenského nacionalizmu, ktorý práve v tejto atmosfére nadobúdal vlastností, s akými sa nacionalizmus iného razenia u iných národov pochváliť nemôže. Bol idealistický založený, lebo pestovatelia jeho, kňazi, boli sluhami najvyššej idey náboženskej. Bol praktický, nakoľko zachycoval celý národný život v celej jeho šírke bez mylného materialistického podkladu a zafarbenia, bol silný, bez násilenstvá, bol dôsledný, bez tvrdosti.

Ľahko chápal situáciu zahraničný dopisovateľ a pripustil, že by bolo na mieste, keby niekto okolnosť, v otázke jeho naznačenú, chcel vysvetľovať tým paušálnym poukazom, na hegemonické tendencie Ríma, alebo na kastovnícke uplatnenie sa kňažstva. Jeden jediný pohľad do našich dejín stačil, aby i celkom cudzí človek porozumel situácii, ktorá sa mi pozdávala nepochopiteľnou. Kto pozná zmysel našich dejín, ľahko nájde i zmysel nášho počínania a uhádne i čiaru, na ktorej sa má pohybovať naša postupná cesta do budúcnosti. Tento zmysel našich dejín chápať má v prvom rade naša inteligencia, ktorá študuje dejiny národa a je povolaná k tomu, aby určovala náš postup [s] cieľom zabezpečenia budúcnosti národa. Takto sa vytvorí opravdivá štátoveda slovenská, nie umele skonštruovaná podľa vzorov štátovedeckých teórií, ktoré vôbec nič alebo pramálo spoločného majú s charakterom jednotlivých národov, ale z prirodzených základov života slovenského vypestovaná štátoveda, ktorá nič iného nemá pred očami, ako prospech národa slovenského. V pestovaní tejto slovenskej štátovedy má svoju veľkú účasť katolicizmus. K špeciálne historicko-sociálnym, etnografickým prvkom slovenským prinášal katolicizmus všeobecné zásady, prvky zo všeobecného ľudského a národného života.

Keď sa hlbšie pozrieme na sily, ktoré umožňujú víťazné napredovanie nacionálnych síl našej doby, je nápadné, že v táboroch a v protikatolíckom nástupe zásady katolíckej štátovedy víťazia. Odohráva sa pred nami veľká obroda nástupu a víťazného pochodu socializmu proti katolíckej cirkvi. Katolíckej sociológie zásady si medzinárodný socializmus vytýčil na svoj prápor, pod ktorým viedol organizované masy proti katolíckemu svetonázoru. A len veľký omyl, ktorého sa potom dopustil, že v záujme rýchlejšieho postupu priberal všetky súčasné bludy filozofické do svojho arzenálu, aby bol moderný a takto lákavý, zavinil falšovanie základných katolíckych zásad a tak úpadok a rozklad celého nástupu. I v nástupe nacionalizmu katolícke zásady naplňujú dynamikou celý pohyb. Zásada suum cuique bola kľúčom nástupu, ktorá odôvodňuje požiadavku práva pre indivíduum etnické; pre národ i táto zásada znamenala teda základný kameň pre výstavbu nacionalistického pohybu všade tam, kde sa ustálilo, že táto národná individualita jestvuje. Aby potom snaženie po uplatnení sa práv národa malo svoj elán, a tiež aby sa snaženie toto usmerňovalo smerom k víťazstvu celku národného, umožňovala zásada zase katolícka: celok je viac, ako jednotlivec.

Víťazný nástup socializmu na krídlach katolíckych zásad zavinili katolícki činitelia, ktorí zanedbali praktické prevádzanie svojich zásad. Odboj moderného nacionalizmu, vyrastlého a zdržaného silou prirodzených katolíckych zásad, zavinila tá istá okolnosť. Radostnú výnimku čo do minulosti tvoríme my, Slováci, čo musí vedieť inteligent na základe zmyslu dejín slovenských.

Niet ale obavy – tak znie otáznik zahraničného novinára po tieto dni pri interview mne predložený – že slovenský nacionalizmus obráti sa tak ako ostatné nacionalizmy proti katolicizmu? Záleží na nás, na slovenskej katolíckej inteligencií! Historické naše poslanie záleží v tom, aby sme takýto odklon nacionalizmu slovenského nikdy nepripustili. Chápať zmysel dejín národa slovenského je pravou podmienkou správnej politiky slovenskej. A tento zmysel dejín slovenských hlása organické splnenie nacionalizmu slovenského so zásadami štátovedy katolíckej.

Naša slovenská katolícka inteligencia má k tomu svoj osvedčený spôsob, ktorý sa všeobecným katolicizmom pre každý národ odporúča. Katolícka akcia je tento spôsob, ktorý slávne panujúci sv. Otec odporúča ako konštruktívneho činiteľa každého národného života. Ako vieme, nie je to spolok, ale má byť duchom každého spolku, aby tak každý spolok ako i národný celok postupoval vždy a všade po katolícky, to je verne prirodzeným zákonom toho-ktorého organizmu. Vtedy, keď Katolícka akcia hlása za svoj cieľ presiaknutie duchom katolíckym verejného života – nesleduje žiadne imperialistické ciele, lež chce zabezpečiť prirodzený vývin národov a štátov a všestranný blahobyt. Katolícka akcia je nie záujmová akcia vyvolených alebo náhodilé zoskupených ľudí, ale je školou, v ktorej sa vychovávajú ľudia, ktorí po uskutočnení katolíckej obrody v sebe majú byť apoštolmi vo verejnom živote, aby sa podľa katolíckej mentality určovali ciele, za ktorými ideme a aby sa podľa katolíckej náuky určovali metódy práce a boja za vytýčenými cieľmi. Katolíckou akciou vychovaný inteligent nezbiera z ulice, z bulvárnej tlače alebo z kaviarenských rozhovorov ciele svojho života, smernice svojho postupu, ani metódy svojho účinkovania. Prakticky prežívaný súkromný katolícky život je prvou studnicou katolíckej dynamiky. Vhĺbenie sa do arzenálu katolíckej sociológie a štátovedy je každodenným usmerňovateľom jeho duchovného života, ktorého výsledky vynášať do spoločného bohatstva duchovného svojej dobyje to, čo Katolícka akcia v každom národe prevádzať sa usiluje.

Poslanie Katolíckej akcie v národe slovenskom nenahradí žiaden spolok, žiadna organizácia, jednoducho preto nie, lebo Katolícka akcia je nie spolok, aleje školou ducha, ktorý sa má vnášať a pestovať v každom spolku. Katolícka akcia je nie organizáciou, lež predpokladá organizáciu, ktorej členov naplňuje duchom katolíckym, ktorého majú zanášať do všetkých organizácií. Katolícka akcia je výberovou školou katolíckeho zmýšľania, ktorá nenarába s legitimáciou, lebo jej rozlišujúcim znamením je katolícke presvedčenie, postavené na zásadách katolíckeho svetonázoru.

Slovenský nacionalizmus ani po víťaznom skončení svojho boja nesmie byť pozbavený svojho historického inšpirátora katolíckeho svätého ducha, ak nechceme vyvolať jeho rozvrat a jeho úpadok. Preto Katolícka akcia musí ďalej rozviňovať svoju činnosť, aby kriesila a vnútornou silou naplňovala ducha slovenského národa.


Slovák, r. 21, 1939, č. 28, s. 3, Slovenský nacionalizmus nesmie byt pozbavený katolíckeho ducha; tiež Slovák týždenník, r. 20,1939, č. 7, s. 1, Chápať smysel slovenských dejín je prvou podmienkou správnej politiky slovenskej; Národnie noviny, r. 70, 1939, č. 28, s. 2, Predseda vlády dr. J. Tiso o inteligentovi nového Slovenska; Slovenská pravda, r. 4, 1939, č. 28, s. 1, Chápať smysel slovenských dejín je prvou podmienkou správnej politiky slovenskej; Slovenská politika, r. 20,1939, č. 28, s. 2, Predseda vlády Dr. J. Tisoo úlohách slovenskej inteligencie.