Klikni pre podrobnosti...

Predseda slovenskej vlády dr. Jozef Tiso prijal včera1 zástupcov zahraničnej tlače a prehovoril k ním o najaktuálnejších problémoch Slovenska. Medziiným aj o židovskej otázke, nakoľko sa Slovenska týka. Völkischer Beobachter takto referuje o prejave dr. J. Tisu: Podľa vyhlásenia min.[isterského] predsedu dr. Tisu, znepokojenie, ktoré možno badať v židovskom obyvateľstve, nemá príčiny v opatreniach slovenskej vlády, ale v strachu, že protižidovské opatrenia v nemeckej ríši budú upotrebené i na Slovensku. Židovská otázka bude rozriešená tak, že židom na Slovensku bude ponechaný len taký vplyv, aký zodpovie ich počtu v pomere k celému obyvateľstvu Slovenska. Slováci budú vychovávaní tak, aby sa mohli v hospodárskom a priemyslovom živote plne uplatniť a aby mohli prevziať postupne všetky miesta, obsadené posiaľ židmi.

Ohľadne vzťahov k Prahe vyhlásil, ministerský predseda dr. Tiso, že tieto vzťahy sú prítomné dobré. Keby boli podniknuté pokusy zasahovať i do záležitostí, ktoré nie sú spoločné, slovenská vláda má ešte vždy možnosť znemožniť tieto pokusy. A keby centralistické pokusy znovu začali svoju starú hru, dokážeme im, že môžeme obstáť i samostatne.

Potom hovoril ešte ministerský predseda: Chceme i na Slovensku svoje vlastné železnice a svoj vlastný vozňový park. Sme si síce vedomí, že železničná správa býva skoro všade pasívna, chceme však priniesť túto obeť, aby sme ukázali, že i v tomto ohľade vieme byť neodvislí.


1 ↑Prejav J. Tisu uverejnila Slovenská politika 27. 1. 1939. Podľa denníka Slovák J. Tiso vyhlásil, že slovenská vláda s veľkou pozornosťou sleduje pražskú politiku a vývoj politických pomerov v Čechách a na Morave. Na niekoľko otázok predseda slovenskej vlády odpovedal, že Slovensko si svoju doterajšiu nezávislosť v slovenských veciach zachová aj naďalej. Ďalej vyhlásil, že Slovensko domáha sa pomerného zastúpenia pre Slovákov na niektorých zastupiteľských úradoch Česko-Slovenskej republiky v cudzine. Na niektorých zastupiteľských úradoch bude väčší počet slovenských úradníkov vo vyššej hodnosti. Slovenská vláda ďalej chce uskutočniť pokojné spolunažívanie Slovákov s Nemcami, Maďarmi a Rusínmi na Slovensku. Ich veci zverí v ministerstve zvláštnym referentom. Na konci svojho prejavu zmienil sa predseda slovenskej vlády aj o židovskej otázke na Slovensku. Účasť židov, hovoril, v hospodárskom živote slovenskom je nepomerne veľká vzhľadom k ich počtu. Treba teda priviesť ich účasť v hospodárskom a kultúrnom živote na Slovensku do rovnováhy s ich percentuálnym počtom.

Slovenská politika, r. 20, 1939, č. 22, s. 2, Ako bude riešená židovská otázka; tiež Slovenská sloboda, r. 2, 1939, č. 23, s. 3, Ako budeme riešiť židovskú otázku; Slovák, r. 21, 1939, č. 22, s. 3, Židom len toľko práv, koľko im patrí.