Klikni pre podrobnosti...

Mnoho ráz sa objavujú mienky, akoby medzi vojskom a četníctvom nebolo treba náboženstva. Vojsko vraj potrebuje len dobrú zbraň, nie však ruženec. Nadväzujúc na toto, povedal ministerský predseda, že náboženstvo nežiada monopolné postavenie, aby prevzalo úlohy, ktoré majú robiť jednotliví činitelia, ono má len dodávať ducha, aby na zodpovedné miesto postavení ľudia úlohy svedomité plnili.

Klikni pre podrobnosti...

Vláda Slovenskej krajiny vypísala vnútornú pôžičku na hospodárske povznesenie Slovenska. Urobila to po uverejnení vládneho programu najbližšej budúcnosti, o ktorom programe každý musí dosvedčiť, že je to program bohatý, všestranný a že zahrňuje tie prepotrebné práce, ktoré treba vykonať, aby sa Slovensko i s hospodárskej stránky stalo samostatným. Ale vláda vypísala vnútornú pôžičku i po vyhlásení prvého slovenského rozpočtu, o ktorom nielen sama zdôrazňovala, ale i v premnohých novinárskych článkoch napísať dovolila, že je deficitný. V tomto každý mysliaci občan bude vidieť tú opravdivú príčinu vypísania pôžičky a schváli tento postup vlády, lebo veď vláda nič iného urobiť nemohla, ba schváli ho i preto, lebo keď si už vláda požičiava, isteže je pre Slovensko výhodnejšie, keď si od svojich požičiava, ako keby sa utiekala k cudziemu. Ale povrchný občan môže súdiť, že vláda nezvolila pre vypísanie pôžičky vhodnú príležitosť, keď akoby úvodom do upisovania pôžičky uverejňuje deficitný rozpočet.

Klikni pre podrobnosti...

Slávny snem!

V mene vlády Slovenskej krajiny po prvý raz sa ujímajúc pred samostatným slovenským snemom slova, aby som vyložil v podobe vyhlásenia vlády program našej činnosti v najbližšej budúcnosti, nemôžem inšie urobiť, ako biblickej frazeológie použiť a v mene národa slovenského povedať: Blahoreč duša moja Pánovi, lebo učinil so mnou veľké veci ten, kto je mocný! V plnosti času zhliadol na národ náš milosrdný Boh a zo zmätku politického, z hroziacej katastrofy sociálnych prevratov vyviedol národ náš slobodný a dal mu správu vecí do vlastných rúk! Národ slovenský po tisícročnej prestávke, po dlhoročných bojoch za svoje národné práva má svoju vládu, má svoj snem, buduje si svoj štát. Nebolo v dejinách národa slovenského pokolenia, ktorému by bola bývala zverená hrivna tak vzácna ako generácia naša. Mimoriadny údel tento zaväzuje nás k jedinečnej zodpovednosti za svedomité narábanie s hrivnou, aby sme nielen udržali štát, ktorý nám bol daný, lež aby sme ho od prvých základov tak budovali, aby trval a prekvital pre všetky pokolenia v budúcnosti. [Potlesk].

Klikni pre podrobnosti...

Slávny rozpočtový výbor! Po vysvetlení, ktoré dali odborníci na poznámky členom rozpočtového výboru, nemienim sa zaoberať jednotlivými položkami, ale chcem pripomenúť niekoľko zásad, ktoré sa týkajú všeobecného finančného, hospodárskeho a politického života.

Rezort, ktorý zastupujem1 teraz, nesmie sa diviť, [že] ho akosi nebudem veľmi brániť a že sa viac prikláňam k financom. Lebo hovorím, že financi majú pravdu. Nemožno ich obviňovať za to, že po stránke formálnej nebol rozpočet pripravený, lebo nemali príležitosti v rozpočtových veciach pracovať. To im uznávame a musíme uznať všetci. Teraz tou nádejou kojíme sa všetci, že veci rozpočtové, ktoré budeme pojednávať koncom tohto roku a nie tak ako teraz na začiatku roku, budú i formálne dokonalé, že bude rozpočet i reálny.

Klikni pre podrobnosti...

Otázka židovská bude na Slovensku riešená spravodlive, sociálne a ľudsky ... slovenská vláda venuje pozornosť vysťahovalectvu židov do Palestíny. Je to jasné aj zo schválenia transferu a vysťahovaleckého plánu dr. S. E. Soskina.

Klikni pre podrobnosti...

Slávny výbor, predmetom debaty som ja, tým vyhlásením, ktoré som pred voľbami ref.....vzal1 a kde som sa osvedčil, že poslanci nebudú mať plat, ale bude to viac-menej čestná funkcia. Čaká národ od skutku, na túto funkciu si to zvolení tak zadelenia ako na čestnú funkciu. Nijako som nemal na mysli, to, že aby niekto z efektívy dal nám, alebo efektívnu obeť prinášal, za to že on vskutku národu niečo koná, ani na to som nemyslel, myslím, že nikto to nemohol predpokladať, že by bolo mojím úmyslom to, že skutočne preukázaná práca by nebola honorovaná. Nie len tou dôverou, ktorou bol on obdarený, ale i určitým uznaním v nejakej forme určitých diét ale určitého honoráru, ktorý by dostal za to zasadanie.

Klikni pre podrobnosti...

Ctený rozpočtový výbor! Ja od prvého počiatku som veľké nádeje skladal do ustanovenia snemu, poťažne do započatia prác politickými a hospodárskymi orgánmi tohto snemu. Už pri tejto príležitosti chcem prejaviť to čo som očakával od snemu, poťažne od účinkovania jeho orgánov. Od slovenského snemu čakal som to, že bude snemom nielen v ohľade štátoprávnom, ale i v ohľade starostlivosti o naše hospodárstvo predvídavým. Nedávajúc sa zaťažovať akýmikoľvek teóriami, nedávajúc sa unášať akýmkoľvek náladám, bude otázky štátnej správy a týchto sa týkajúce plány do budúcnosti posudzovať vždycky reálne podľa danej skutočnosti a s realitou tých výhľadov s ktorými rátať môžeme.

Klikni pre podrobnosti...

Hneď v prvých dňoch nášho národného prevratu ... dostavil sa ku mne istý dopisovateľ zahraničnej tlačovej agentúry a dal mi otázku: „Čo to znamená, že na čele nových štátnych útvarov sú postavení katolícki kňazi, vy tu a msgr. Vološin v Podkarpatskej Rusi?“ Odpoveď bola pre mňa ľahká a jednoduchá: Nielen, že katolícki kňazi stáli v prvom šíku boja za autonómiu Slovenska, ale katolícka náuka v národe a štáte bola prameňom ideológie, ktorá dávala podnety k boju za práva slovenského národa. Katolicizmus a jeho predstavitelia, podľa úradu katolícki kňazi, stotožnili sa s národom slovenským, z čoho vyrástla okolnosť nemeckými úradnými kruhmi riadne kvitovaná: Slovenské katolícke kňažstvo spolu rástlo s národom slovenským a volilo tak vzácnu výnimku, o ktorej nemožno hovoriť vzhľadom na iné národy a ich kňažstvo.

Klikni pre podrobnosti...

Ak niekam prichádzam s radosťou a dojatý, tak do svojho rodiska. Ak som dakde povedal srdečný a úprimný pozdrav, vyslovujem ho tu svojmu rodnému mestu, ktoré zdravím: Pokoj domu tomuto! Pokoj tomuto domu, pokoj mestu, pokoj Slovensku i celej republike. Šiesteho októbra sme zachránili pokoj nielen na Slovensku a v republike, ale, som presvedčený, že i celému svetu. A tento pokoj, tak draho vykúpený, chceme udržať.

Klikni pre podrobnosti...

Predseda slovenskej vlády dr. Jozef Tiso prijal včera1 zástupcov zahraničnej tlače a prehovoril k ním o najaktuálnejších problémoch Slovenska. Medziiným aj o židovskej otázke, nakoľko sa Slovenska týka. Völkischer Beobachter takto referuje o prejave dr. J. Tisu: Podľa vyhlásenia min.[isterského] predsedu dr. Tisu, znepokojenie, ktoré možno badať v židovskom obyvateľstve, nemá príčiny v opatreniach slovenskej vlády, ale v strachu, že protižidovské opatrenia v nemeckej ríši budú upotrebené i na Slovensku. Židovská otázka bude rozriešená tak, že židom na Slovensku bude ponechaný len taký vplyv, aký zodpovie ich počtu v pomere k celému obyvateľstvu Slovenska. Slováci budú vychovávaní tak, aby sa mohli v hospodárskom a priemyslovom živote plne uplatniť a aby mohli prevziať postupne všetky miesta, obsadené posiaľ židmi.

Inzercia

Odber noviniek

Zadajte, prosím, správnu, platnú a unikátnu adresu e-mailovej schránky. Je totiž možné, že Vašu táto schránka je už registrovaná.
Zadajte, prosím, správnu e-mailovú adresu.
Zadajte, prosím, Vaše meno.
Zadajte, prosím, Vaše priezvisko.
Prosím, udeľte nám uvedený súhlas.
Potvrďte, prosím, že nie ste robot :-)

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore