Klikni pre podrobnosti...

Cesty vpred niet, naspäť sa ísť musí! Naspäť k Bohu, dobrovoľne späť pod zvrchované panstvo Krista-Kráľa, lebo jedine to jarmo je sladké a jedine to bremeno je ľahké.

Diabol dnes vyvrhol na svet odporný kal v podobne stúpencov rozširovania a slávenia hriechu, neprávostí a odporcov Božích-Svätých, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete a páchajú úklady proti Božiemu poriadku, proti Cirkevnej správe, a tak hanobia slávu Jeho kráľovstva a panstva na zemi. Títo tak chcú konať aj na 14. marca 2014, aby zhanobili deň slovenskej slobody, za ktorý sa draho platilo slovenskou, spišsko-novomestskou krvou, a ktorý bol zároveň dňom oddania sa slovenského národa Bohu pod svojím vlastným menom.

Správca Rodného domu prezidenta Tisu Vás preto pozýva ako súkromná osoba 14. marca 2014 v piatok o 12:00 na Martinský cintorín v Bratislave k hrobu mučeníka Jozefa Tisu na modlitbové stretnutie, na ktorom modlitbou pod vlajkou Krista-Kráľa prelomíme úklady odporného ohnivého draka, ktorý sa snaží zastrieť našu vlasť pred pravdou.

Sloveni! On vstal, On skutočne zmŕtvychvstal! Sme bez pochýb, a tak sa každý mesiac modlime aspoň raz za mesiac k 14. dňu mesiaca korunku na ruženci podľa tohto kľúča, aby sme sa v plnej duchovnej zbroji zomkli v šík pravoverných nad kosťami nášho milovaného patróna.

Úmysel v troch úvodných Zdravasoch nech je v tomto duchu:

Celý mesiac november:

Celý mesiac december:

Celý mesiac január:

Celý mesiac február:

Celý mesiac marec:

Na modlitbovom stretnutí 14. marca v Bratislave nad hrobom prezidenta vyvrcholí táto korunková reťaz hlasitým odriekavaním modlitieb s 5. tajomstvom bolestného ruženca na každom desiatku „ktorý bol pre nás ukrižovaný“.

Kristu-Kráľu na stráž!