Klikni pre podrobnosti...
(0)Každý účastník sa registruje na počiatočnom bode memoriálu zapísaním do listiny účastníkov, uvedením svojho celého a pravého mena, trvalého bydliska, telefónneho čísla, na ktorom bude zastihnuteľný počas memoriálu a svojím podpisom plnoletý účastník potvrdzuje, že sa memoriálu zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť;

  1. neplnoletý účastník doloží pri registrácii usporiadateľom súhlas rodiča (zákonného zástupcu); (keďže sa memoriál odohráva v noci a obsahuje prechod veľmi nebezpečnými úsekmi, je dôležité, aby neplnoletí oboznámili so svojou účasťou aj svojich zákonných zástupcov a túto skutočnosť dokázali preukázať aj pred usporiadateľom;)
  2. účastníci sú povinní celú trasu memoriálu absolvovať vo dvojici zapísanej pri registrácii; v prípade, že jeden zo zapísanej dvojice bol nútený svoju účasť na memoriáli ukončiť predčasne z dôvodov svojho vážneho zranenia či vážneho úrazu, za splnenie tejto podmienky sa pokladá príchod druhého účastníka do cieľa s inou zapísanou dvojicou; (podmienka dvojíc má jednak za účel znížiť riziko zablúdenia účastníkov v nočnom lese, a rovnako zaistiť rýchlu prvú pomoc v prípade zranenia či úrazu druha;)
  3. každý účastník je povinný pri registrácii usporiadateľovi preukázať, že disponuje dvoma funkčnými svietidlami (čelovka, lampáš, baterka, ap.), bez ktorých nemožno nastúpiť na memoriál; (keďže sa nosná časť memoriálu prechádza v noci cez hustý les bez výraznejšieho prieniku mesačného svetla, nebolo by v prípade vypovedania služby jedného svietidla možné sa v lese orientovať a bezpečne našľapovať na zradné podložie;)
  4. každý účastník je povinný počas nočnej časti memoriálu vyznačenej v itinerári mať na batohu pevne a viditeľne prichytenú reflexnú vestu či iný reflexný prvok s väčšou odrazovou plochou; (veľká odrazová plocha reflexnej vesty pripevnenej na batohu umožňuje účastníkom udržiavať napriek tme a lesnému porastu očný kontakt s ostatnými účastníkmi memoriálu a znižuje riziko zablúdenia;)

Upozorňujeme, že označenie „svätý“ ako prívlastok k menu mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, Jozefa Tisu, je na týchto stránkach používaný v ľudovom význame ako vynikajúci cnosťami, mravnosťou, bezúhonnosťou, vzbudzujúci vážnosť svojou silou, oprávnený, spravodlivý. Prívlastok „svätý“ v ľudovom význame je na týchto stránkach prisudzovaný Jozefovi Tisovi bez odobrenia pápežského úradu Cirkvi. Jeho používaním si správca Rodného domu prezidenta Tisu a týchto stránok nedovoľuje predchádzať úsudku Cirkvi, lež zverejneným dokumentuje kultus svätosti Jozefa Tisu, ktorý dodnes panuje v národe a svojou vlastnou cestou hľadá a nachádza si svoje vlastné výrazové prostriedky.

Register
Facebook Login

Prvý prezident v slovenskej poézii (eds. P. Holeštiak, P. Kubica)

Hore